เทศบาลตำบลแม่ขรี
โครงการเด่นของเทศบาล
ประวัติเทศบาล
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  
เริ่มค้นหา
เทศบาลตำบลแม่ขรี > ข้อมูลสภาพทั่วไป  

ข้อมูลสภาพทั่วไป

เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศและนโยบาย
ภารกิจเทศบาล
พันธกิจเทศบาล
แผนพัฒนาเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านอื่นๆ
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองการประปา
กองคลัง
กองช่าง
สถานธนานุบาล
อื่นๆ
กระดานสนทนา
เอกสารเผยแพร่
ติดต่อเทศบาล
ปฏิทินกิจกรรม
Modify settings and columns
 
       

  รหัสองค์กร - ชื่อองค์กร เทศบาลตำบลแม่ขรี
  ประเภทองค์กร เทศบาลตำบล ขนาดองค์กร เทศบาลขนาดกลาง
 
ที่ตั้งหน่วยงาน
เลขที่ 375/1   หมู่ 1
ถนน แม่ขรี-โล๊ะจังกระ   จังหวัด พัทลุง
อำเภอ ตะโหมด   ตำบล แม่ขรี
รหัสไปรษณีย์ 93160      
 
ข้อมูลเจ้าหน้าที่ 
นายก ฯ      
ชื่อ นายสมบัติ สกุล ชนะสิทธิ์
เพศ ชาย วาระในการดำรงตำแหน่งถึงวันที่ -
ปลัด       
ชื่อ นายวินัย สกุล ปิ่นทอง
เพศ ชาย    
ผู้ตอบแบบสอบถาม      
ชื่อ - สกุล -
โทรศัพท์ - e-mail -
ชื่อเว็บไซต์ขององค์กร -
   
 
ลักษณะที่ตั้ง 
อาณาเขต เขตการปกครอง มีพื้นที่ 6.33 ตารางกิโลเมตร
เขตการปกครอง  
อาณาเขตทางทิศเหนือ ติดต่อกับ
อาณาเขตทางทิศใต้ ติดต่อกับ
อาณาเขตทางทิศตะวันออก ติดต่อกับ
อาณาเขตทางทิศตะวันตก ติดต่อกับ

 

 
ข้อมูลประชากร  
จำนวนหลังคาเรือน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 308 หลังคาเรือน
จำนวนประชากรทั้งหมด 5,848 คน
อัตราการเพิ่มของประชากร ร้อยละ/ปี -
รายละเอียดประชากร  

เพศชาย
อายุ (ปี) จำนวน (คน)
น้อยกว่า 1 ปี -
1-6 -
7-12 -
13-17 -
18-60 -
60 ขึ้นไป -
รวม -

เพศหญิง
อายุ (ปี) จำนวน (คน)
น้อยกว่า 1 ปี -
1-6 -
7-12 -
13-17 -
18-60 -
60 ขึ้นไป -
รวม -
จำนวนประชากรที่พิการ หรือ ทุพพลภาพทั้งหมด - คน
จำนวนประชากรที่พิการ/ทุพพลภาพ ที่ได้รับความช่วยเหลือ -  คน
จำนวนคนชราที่มาขอความช่วยเหลือ -  คน
จำนวนคนชราที่ได้รับความช่วยเหลือ -  คน
จำนวนประชากรที่เป็นโรคเอดส์และได้รับการช่วยเหลือ -  คน
ลักษณะอาชีพของประชากรในพื้นที่  
รายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปี -  บาท
ประมาณการผู้ประกอบอาชีพดังต่อไปนี้  
ผู้ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม รับจ้างทั่วไป อื่นๆ ว่างงาน
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ (%)  - - - - -
คิดเป็นจำนวนราย - -  - - -