ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
เริ่มค้นหา
เทศบาลตำบลปากพะยูน
หน้าแรก
งานประเพณี
ภูมิปัญาท้องถิ่น
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เกี่ยวกับเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
เอกสารของเทศบาล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  
เทศบาลตำบลปากพะยูน > ข้อมูลกองการศึกษา  

ข้อมูลกองการศึกษา

Modify settings and columns
  
มุมมอง: 
รายละเอียดตัวกรองแก้ไข
กองการศึกษาใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)

 วิสัยทัศน์ ( Vision)

มุ่งเน้นการศึกษา พัฒนาคนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม ส่งเสริมศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม ให้ความสำคัญ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการกีฬา

 พันธกิจ (MISSION)

จัดบริการการศึกษา เด็กก่อนปฐมวัย  และสนับสนุนเด็กและเยาวชนให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมและประเทศ

 เป้าหมาย ( Target)

 -  มุ่งการศึกษาพัฒนาเด็กก่อนปฐมวัยให้ได้  มาตรฐานอย่างมีคุณภาพ

 -  ส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม

 -  ให้บริการ ศูนย์การเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์แก่เด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป

 - สนับสนุน ส่งเสริมการกีฬา

 - สนับสนุน , ส่งเสิรม ศาสนา จริยธรรม ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

 - สนับสนุน, ส่งเสริมให้มีการจัดสรรโอกาส การศึกษาในระดังสูงขึ้นสำหรับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา

 กองการศึกษา

          มีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการศึกษา  ได้แก่  งานส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากพะยูน)   งานส่งเสริมการกีฬา  และ นันทนาการ  งานส่งเสริมกิจกรรมเยาวชน การสำรวจปัญหาสังคมต่าง ๆ  งานส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

กองการศึกษา แบ่งส่วนราชการ และควบคุมการปฏิบัติงาน

 หน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

     1.  ฝ่ายแผนงานและโครงการ

     2.  ฝ่ายการจัดการศึกษา เด็กก่อนวัยเรียน

     3.  ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศาสนาและ  วัฒนธรรม

     4.  ฝ่ายแผนงานและโครงการ

            -  งานแผนงานและโครงการ

            -  งานระบบสารสนเทศ

    -  งานงบประมาณ

    -  งานธุรการ