เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ
โครงการเด่นของเทศบาล
ประวัติเทศบาล
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แสงดงรายการเพื่อชำระภาษีประจำปี
  
เริ่มค้นหา
เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ > ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ  

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

รูปภาพ
เพิ่มทักษะทางวิชาการ
ล้างคูระบายน้ำ
กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 9/55
ปั่นจักรยานถ่ำน้ำร้อน
ชมรมจักยานเพื่อสุขภาพ เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ
วันเทศบาล
ประชุมรับฟังปัญหาของชุมชนสวนส้มแป้น
ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดรัตนวราราม (โคกย่านนาง)
วันลอยกระทง
วันเด็กแห่งชาติ พ.ศ 2556
5 ธันวา มหาราช
ร่วมปรึกษาหารือการจัดระเบียบจราจร
ถนนคนเดิน
โครงการจัดระเบียบจราจร
สมโภช ฉลองสัญญาบัตร พัดยศ ท่านพระครูรัตนกิจจานุกูล
23 ตุลาคม 2556
เอกสาร
สอบราคาจ้างเหมา
รายการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
โทรศัพท์ภายใน
รับฟังข้อมูลและแสดงความคิดเห็นต่อโครงการก่อสร้างสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
ฝ่ายสภา
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลตำบล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศและนโยบาย
ภารกิจเทศบาล
พันธกิจเทศบาล
งบประมาณ ปี 59
แผนพัฒนาเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านอื่นๆ
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
อื่นๆ
กระดานสนทนา
เอกสารเผยแพร่
ติดต่อเทศบาล
ปฏิทินกิจกรรม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แสงดงรายการเพื่อชำระภาษีประจำปี
Modify settings and columns
     
  จำนวนสถานธนานุบาลของรัฐ - แห่ง
  จำนวนสถานธนานุบาลของเอกชน - แห่ง
  จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของรัฐ 1 แห่ง
  จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของเอกชน - แห่ง
 
ลำดับที่ ประเภทอุตสาหกรรม/ธุรกิจ จำนวนโรงงาน /บริษัท/ผู้ประกอบการ จำนวนแรงงาน (คน) คิดเป็น % ของอุตสาหกรรมทั้งหมด ยอดรายได้เฉลี่ยต่อปี
1  ค้าขาย - - - -
2 ขายไม้เก่า  - - - -
3 อู่ซ่อมรถ - -  - -
4 เสริมสวย - - - -
5 อื่น ๆ - - - -
 
ลำดับที่ ประเภทพืชเศรษฐกิจ จำนวน พื้นที่ปลูก/ไร่
1  ข้าว -
2  มะม่วง -
3  กล้วย -
4 พืชสวนครัว -
 
 
สถานีน้ำมัน 
จำนวนสถานีน้ำมัน (ปั๊ม)  1   แห่ง
จำนวนสถานีแบบปั๊มหลอด  2   แห่ง
  จำนวนศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า  -   แห่ง
  จำนวนตลาดสด  1   แห่ง
  จำนวนสถานที่จำหน่ายอาหารตาม พรบ.สาธารณสุข  -   แห่ง
  จำนวนสถานบริการตาม พรบ.สถานบริการ  -   แห่ง
  จำนวนโรงแรม  -   แห่ง
  จำนวนโรงภาพยนตร์  -   แห่ง
  จำนวนธนาคาร  1   แห่ง
 
ลำดับที่ ชื่อแหล่งท่องเที่ยว สถานที่ตั้ง จำนวนนักท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อปี
1 สถูปหลวงปู่เปลื้อง วัดบางแก้วผดุงธรรม -
2 พิภิพันธ์พระครูพิชัยเขต วัดรัตนวราราม
 
จำนวนเกษตรกรที่เลี้ยง โค กระบือ เป็ด ไก่ หมู แพะ
แห่ง - - - - - -
ตัว (โดยประมาณ)  - - - - - -
  จำนวนผู้มีอาชีพทำประมงตามวิธีธรรมชาติ (จับสัตว์มาขาย) -   ราย
 
จำนวนผู้มีอาชีพทำการประมง กุ้ง ปลา หอย ปู กบ อื่นๆ
ราย - - - - - -
จำนวนโดยประมาณ (ตัน/ปี) - - - - - -
     
  จำนวนผู้มีอาชีพประมง (แบบเลี้ยง) ราย
 
จำนวนผู้มีอาชีพทำการประมงเลี้ยง กุ้ง ปลา หอย ปู กบ อื่นๆ
ราย - - - - - -
บ่อ (โดยประมาณ) - - - - - -
 
จำนวนยานพาหนะ รถเพื่อการเกษตร รถบรรทุกสินค้า เรือประมง เรือท่องเที่ยว
คัน/ลำ (โดยประมาณ) - - - -