เทศบาลเมืองดอกคำใต้
กระดานสนทนา
  
เริ่มค้นหา
เทศบาลเมืองดอกคำใต้ > ภารกิจของเทศบาล  

ภารกิจของเทศบาล

Modify settings and columns
 

อำนาจหน้าที่เทศบาล

มาตรา ๕0 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

(๑)  รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

(๒)  ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ

(๓)  รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

(๔)  ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

(๕)  ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

(๖)  ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม

(๗)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ

(๘)   บำรุงศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

(๙)   หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล  การจัดทำงบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง  การตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น  และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

 มาตรา ๕๓ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  เทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้

(๑)   กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๕๐

(๒)  ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา

(๓)  ให้มีโรงฆ่าสัตว์

(๔)  ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้

(๕)  ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ

(๖)   ให้มีและบำรุงส้วมสาธารณะ

(๗)  ให้มีและบำรุงการไฟฟ้า  หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

(๘)   ให้มีการดำเนินกิจการโรงรับจำนำหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น

มาตรา ๕๔ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  เทศบาลเมืองอาจจัดทำกิจการใดๆ ในเขตเทศบาล       ดังต่อไปนี้

(๑)  ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม

(๒)  ให้มีสุสานและฌาปนสถาน

(๓)  บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร

(๔)  ให้มีและบำรุงการสงเคราะห์มาดาและเด็ก

(๕)  ให้มีและบำรุงโรงพยาบาล

(๖)   ให้มีการสาธารณูปการ

(๗)  จัดทำกิจการซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุข

(๘)   จัดตั้งและบำรุงโรงเรียนอาชีวศึกษา

(๙)   ให้มีและบำรุงสถานที่สำหรับการกีฬาและพลศึกษา

(๑๐)          ให้มีและบำรุงสวนสาธารณะ  สวนสัตว์  และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

(๑๑)          ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม  และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น

(๑๒)         เทศพาณิชย์