เทศบาลตำบลฝายกวาง
กระดานสนทนา
  
เริ่มค้นหา
 

รูปภาพ
งานวันเด็กเทศบาลตำบลฝายกวาง 2554
งานวันสถาปนา อปพร.
คลังเอกสาร
งานงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานด้านสภา
งานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งานสังคมสงเคราะห์
เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างบริหาร
ประวัติเทศบาล
แผนพัฒนาเทศบาล
พันธกิจเทศบาล
ภารกิจเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศน์และนโยบาย
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลหมู่บ้าน
ข้อมูลสภาพทั่วไป
หน่วยงานภายใน
ฝ่ายการศึกษา
ฝ่ายคลัง
ฝ่ายช่าง
ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สำนักปลัดเทศบาล
อื่นๆ
ติดต่อเทศบาล
ปฏิทินกิจกรรม
เอกสารเผยแพร่

เทศบาลตำบลฝายกวางได้ย้ายเว็บไซต์ไปที่ www.faikwanglocal.com แล้วขอเชิญเยี่ยมชมได้ครับ

 ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เรียงลำดับตามสิ่งที่แนบใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
แผ่นพับความรู้เรื่องภัยธรรมชาติใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
รณรงค์การสวมหมวกกันน็อคเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
ประชาสัมพันธ์แจ้งการเตรียมการป้องกันไฟป่าในช่วงฤดูแล้งใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)

 ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลฝายกวาง

ประกาศสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน
ใบสมัครและเอกสารประกอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
ขอบเขต เนื้อหา หลักสูตร ที่ใช้ในการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รับโอนย้าย นายช่างระดับ 2-5 ด่วน
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556)
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้
ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรรบุคคล เป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ประกาศให้ใช้แผนพัฒนาสามปี ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2554
แผ่นพับความรู้เรื่องการป้องกันไฟป่าในฤดูแล้ง
ประกาศผลการสอบแข่งขันและขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป
แผนดำเนินงาน พ.ศ.2553
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน
ประกาศแผน พัฒนา 3 ปี 54-56
ประกาศใช้ เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 53
เทศบาลตำบลฝายกวางได้ย้ายเว็บไซต์ไปที่ www.faikwanglocal.com แล้วครับ

 งานประชาสัมพันธ์ภาษี

เรียงลำดับตามสิ่งที่แนบใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ประกาศเทศบาลตำบลฝายกวาง ให้ใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 3 ปีสิ่งที่แนบ
ตารางกำหนดการลงพื้นที่เพื่อบริการภาษีประจำปี พ.ศ.2554สิ่งที่แนบ
แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติงานการให้บริการประชาชนสิ่งที่แนบ
เอกสารเผยแพร่ความรู้ภาษีสิ่งที่แนบ
ประชาสัมพันธ์ภาษี 2553สิ่งที่แนบ

 ประกาศราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง

เลือก
เรียงลำดับตามสิ่งที่แนบใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
Normalสิ่งที่แนบ
ประกาศสอบราคาจ้าง รวม ๖ โครงการใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
Normalสิ่งที่แนบ
ประกาศสอบราคาจ้าง รวม ๑๓ โครงการใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
Normalสิ่งที่แนบ
[เทศบาลตำบลฝายกวาง] {แก้ไข} ประกาศสอบราคาจ้างตามโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2554 (ถึง 7 มิ.ย. 54)ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
Normalสิ่งที่แนบ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
Normalสิ่งที่แนบ
ประกาศประมูลราคาซื้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิค 2554ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
Normalสิ่งที่แนบ
ประกาศสอบราคาถนน ม.6,13ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
Normalสิ่งที่แนบ
ประกาศสอบราคาถนน 6,9ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
Normalสิ่งที่แนบ
ประกาศสอบราคาถนน,เมน ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
Normalสิ่งที่แนบ
ประกาศสอบราคาถนน หมู่ 4,10,15ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
Normalสิ่งที่แนบ
ประกาศสอบราคาจ้าง ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
Normalสิ่งที่แนบ
ประมูลราคาจ้างเหมาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 9 มีนาคม 2553ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)

 กระดานสนทนา

ข้อความตอบกลับ
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่ะ ทัวร์ลาว 2 วัน1คืน 1950 บาทใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
0
ปรับเปลี่ยนเมื่อ: 28/8/2556 16:26
ฝากประชาสัมพันธ์ รถ รับ-ส่งสอบ ปลัดอำเภอใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
0
ปรับเปลี่ยนเมื่อ: 17/6/2555 8:58
นำเสนอเครื่องสูบน้ำใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
0
ปรับเปลี่ยนเมื่อ: 18/5/2555 14:25
ร้องเรียนใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
0
ปรับเปลี่ยนเมื่อ: 13/9/2554 12:09
(ไม่มีชื่อเรื่อง)ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
0
ปรับเปลี่ยนเมื่อ: 22/7/2554 16:09
ซ่อมNoteBookครับใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
0
ปรับเปลี่ยนเมื่อ: 20/7/2554 21:51
ประชาสัมพันธ์เว็ปไซต์ อบต.หนองนกทาใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
0
ปรับเปลี่ยนเมื่อ: 24/6/2554 13:26
สอบถามตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป 6 ว่างหรือไม่ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
2
ปรับเปลี่ยนเมื่อ: 8/6/2554 12:58
(ไม่มีชื่อเรื่อง)ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
0
ปรับเปลี่ยนเมื่อ: 26/5/2554 15:55
(ไม่มีชื่อเรื่อง)ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
0
ปรับเปลี่ยนเมื่อ: 25/5/2554 21:12
(ไม่มีชื่อเรื่อง)ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
0
ปรับเปลี่ยนเมื่อ: 25/5/2554 21:10
(ไม่มีชื่อเรื่อง)ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
0
ปรับเปลี่ยนเมื่อ: 24/5/2554 18:09
(ไม่มีชื่อเรื่อง)ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
0
ปรับเปลี่ยนเมื่อ: 24/5/2554 17:38
คลื่นวิทยุเอฟเอ็ม 94.75ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
0
ปรับเปลี่ยนเมื่อ: 18/5/2554 11:38
บริการนำเที่ยวหลวงพระบาง สิบสองปันนา คุนหมิงใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
0
ปรับเปลี่ยนเมื่อ: 3/2/2554 14:05
กรุณาอย่าโพสข้อความที่ผิดกฎหมายใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
0
ปรับเปลี่ยนเมื่อ: 13/1/2554 16:13
(ไม่มีชื่อเรื่อง)ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
0
ปรับเปลี่ยนเมื่อ: 27/12/2553 10:10
 เพิ่มการอภิปรายใหม่

 Web Part สำหรับตัวแก้ไขเนื้อหา

 
 
 
 
 
นายคำแก้ว   ใจดี
นายกเทศมนตรีตำบลฝายกวาง 
 
 
นายวราพล  ปรารพ
ปลัดเทศบาลตำบลฝายกวาง
 

ข่าวสารจาก ส.ท.ท. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ข่าวสารจาก ส.ท.ท.

กำลังเรียกข้อมูล

ข่าวเด่น / สาระน่ารู้/ พ.ร.บ. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ข่าวเด่น / สาระน่ารู้/ พ.ร.บ.

กำลังเรียกข้อมูล

ข้อมูลเผยแผ่ - ใช้เพื่อแสดงการเชื่อมโยงบนเว็บเพจของคุณที่สามารถถูกจัดกลุ่มและลักษณะ และสามารถจัดระเบียบโดยการลากแล้วปล่อยได้  ข้อมูลเผยแผ่

 กิจกรรมเทศบาล

รายละเอียดตัวกรอง
เครื่องออกกำลังกายประดิษฐ์
เป็นเครื่องออกกำลังกายที่ทำจากไม้เป็นเครื่องประดับได้ เป็นเครื่องออกกำลังกายได้ครับ
27/5/2554
 
เครื่องออกกำลังกายแบบประดิษฐ์จากไม้
เป็นเครื่องออกกำลังกายที่ทำจากไม้เป็นเครื่องประดับได้ เป็นเครื่องออกกำลังกายได้ครับ
27/5/2554
 
แชมป์ กีฬาเปตอง ณ เทศบาลบ้านทราย
11/5/2554
 
ไปดูงานที่เทศบาลเวียงเชียงของ
ไปดูงานที่เทศบาลเวียงเชียงของ
2/5/2554
 

 ข่าวงานราชการ