เทศบาลตำบลหัวสะพาน
ชุมชนเข้มแข็ง
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  
เริ่มค้นหา
เทศบาลตำบลหัวสะพาน > ประวัติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนเทศบาลตำบลหัวสะพาน  

ประวัติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนเทศบาลตำบลหัวสะพาน

รายการ
ประวัติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนเทศบาลตำบลหัวสะพาน
โครงสร้างการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
ชมรมผู้สูงอายุตำบลหัวสะพาน
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลหัวสะพาน
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเขมาสัมพันธ์
กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลตำบลหัวสะพาน
กิจการประปา เทศบาลตำบลหัวสะพาน
หัวหน้าส่วนการงานเทศบาลตำบลหัวสะพาน
สภาเทศบาลตำบลหัวสะพาน
คู่มือสำหรับประชาชน
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศน์และนโยบาย
โครงสร้างการบริหาร
ภารกิจทศบาล
พันธกิจเทศบาล
แผนพัฒนาเทศบาล
งบประมาณ
ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านอื่นๆ
เอกสารของเทศบาล
กฏเทศบัญญัติ
รายงานการประชุม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
อื่นๆ
กระดานสนทนา
เอกสารเผยแพร่
ติดต่อเทศบาล
Modify settings and columns

 

 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  

 เทศบาลตำบลหัวสะพาน

 

       ประวัติการจัดตั้ง

 

       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  เทศบาลตำบลหัวสะพานจัดตั้งเมื่อปี  พ.ศ. 2546  เดิมตั้งอยู่ที่อาคารของโรงเรียนวัดเขมาภิรัติการาม   โดยเทศบาลตำบลหัวสะพานเป็นผู้จัดตั้ง  ต่อมาในปี พ.ศ. 2547  และได้ขออนุญาตใช้พื้นที่กับพระอธิการชั้น  เขมิโก เจ้าอาวาสวัดเขมาภิรัติการาม  ขออนุญาตใช้พื้นที่สร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  จำนวน 5  ไร่ เพื่อเป็นพื้นที่ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวสะพาน  และได้ประสานของบประมาณ  ประจำปี 2547  จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น    ในส่วนของงบอุดหนุน   สำหรับเป็นค่าก่อสร้างอาคาร  ค่าวัสดุการศึกษา  และค่าครุภัณฑ์การศึกษา  งบประมาณการจัดตั้งศูนย์เด็กฯเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น   7,181,900 บาท   ซึ่งเป็นโครงการนำร่องของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

       พันธกิจ

 

        1. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต

        2. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม   จริยธรรม  และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

        3. จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน   และการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

        4.  จัดกิจกรรมส่งเสริมสำนึกในการอนุรักษ์   ทรัพยากรธรรมชาติ และประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

        5. จัดกิจกรรมเสริมสร้างกระบวนความคิด  การแก้ปัญหาและการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน

        6. จัดกิจกรรมการเรียน  การสอนอย่างหลากหลาย  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

        7. จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้

        8.  พัฒนาครูและบุคลากรที่จัดการศึกษาปฐมวัย

        9.  พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสม  ปลอดภัย   และส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน

        10. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  โดยชุมชนและผู้ปกครองได้มีส่วนร่วม

        11.  ส่งเสริมสิทธิ โอกาสทางการศึกษาให้ครอบคลุมผู้เรียน

 

         วิสัยทัศน์

 

          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ต้องเป็นศูนย์ที่มีความพร้อม   จุดประกายความรู้   ความสามารถด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  เป็นเส้นทางด้านการศึกษา  เด็กปฐมวัยในท้องถิ่นทุกคนต้องได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ   มีความพร้อมทางด้านร่างกาย   ด้านอารมณ์   ด้านจิตใจ  ด้านสติปัญญา  เรียนรู้อย่างมีความสุขและเติบโตอย่างมีคุณภาพ 

 

 

 

 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

 

         เทศบาลตำบลหัวสะพาน  จังหวัดเพชรบุรี   ได้รับรางวัลศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค   ประเภทดี   ระดับเขต  ประจำปี  2554    ตามโครงการขยายผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็ก  จากกรมควบคุมโรค   กระทรวงสาธารณสุข  เมื่อวันที่  2  กันยายน  2554