เทศบาลตำบลหัวสะพาน
ชุมชนเข้มแข็ง
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  
เริ่มค้นหา
เทศบาลตำบลหัวสะพาน > ชุมชนเข้มแข็ง  

ชุมชนเข้มแข็ง

รายการ
ประวัติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนเทศบาลตำบลหัวสะพาน
โครงสร้างการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
ชมรมผู้สูงอายุตำบลหัวสะพาน
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลหัวสะพาน
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเขมาสัมพันธ์
กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลตำบลหัวสะพาน
กิจการประปา เทศบาลตำบลหัวสะพาน
หัวหน้าส่วนการงานเทศบาลตำบลหัวสะพาน
สภาเทศบาลตำบลหัวสะพาน
คู่มือสำหรับประชาชน
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศน์และนโยบาย
โครงสร้างการบริหาร
ภารกิจทศบาล
พันธกิจเทศบาล
แผนพัฒนาเทศบาล
งบประมาณ
ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านอื่นๆ
เอกสารของเทศบาล
กฏเทศบัญญัติ
รายงานการประชุม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
อื่นๆ
กระดานสนทนา
เอกสารเผยแพร่
ติดต่อเทศบาล
Modify settings and columns
  
มุมมอง: 
กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลตำบลหัวสะพานประชาชนร่วมกับเทศบาลตำบลหัวสะพาน ร่วมกันอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำและจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้แก่เยาวชนและประชาชนเกี่ยวกับพันธุ์ปลาต่างๆ และเป็นการปลูกฝังการอนุรักษ์ธรรมชาติในท้องถิ่นให้กับเยาวชน มีนายดาบเทอดเกียรติ เมืองอินทร์ ประธานกลุ่มเป็นผู้ดูแล
กลุ่มแม่บ้านการประดิษฐ์ตุ๊กตากล่องใส่กระดาษทิชชูเป็นกลุ่มอาชีพที่เป็นการรวมตัวของแม่บ้านตำบลวังตะโก ที่มีความถนัดในการถักไหมพรม โดยประดิษฐ์เป็นกล่องกระดาษทิชชูในอนาคตจะตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนและผลิตเป็นสินค้าโอทอปของตำบลหัวสะพาน
กลุ่มอาชีพการเลี้ยงกระต่ายเทศบาลตำบลหัวสะพานเป็นกลุ่มอาชีพที่มีการเลี้ยงมา 15 ปี มีคุณเจริญ เติมช้อย เป็นหัวหน้ากลุ่ม ได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์จาก สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรีและเทศบาลตำบลหัวสะพาน โดยลูกกระต่ายสามารถขายได้ตัวละ 50 - 70 บาท ตามแต่ละสายพันธุ์ เหมาะเป็นอาชีพเสริมทางหนึ่ง
ศูนย์การเรียนรู้   ICT  ชุมชนเขมาสัมพันธ์เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดตั้งเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 เพือเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น
เป็นกองทุนที่ก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2550  เพื่อให้โอกาสผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และบุคคลทั่วไปได้ร่วมโครงการออมวันละบาท  เพื่อเป็นการเพิ่มสวัสดิการตั้งแต่เกิดจนตาย และรู้จักการอดออมและพึ่งตนเองได้กองทุนสวัสดิการชมรมผู้สูงอายุตำบลหัวสะพานเป็นกองทุนที่ก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2550 เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและบุคคลทั่วไป ให้สามารถพึ่งพาตนเองและรู้จักการประหยัดอดออม โดยได้ริ่เริ่มจัดทำโครงการออมวันละบาท เพื่อเป็นกองทุนหมุนเวียนให้กับสมาชิกฯในอนาคตต่อไป