เทศบาลตำบลท่าไม้รวก
โครงการเด่นของเทศบาล
ประวัติเทศบาล
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  
เริ่มค้นหา

การตั้งกลุ่มอาชีพ 

เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
ตราสัญญาลักษณ์
นโยบายการบริหาร
ภารกิจเทศบาล
พันธกิจเทศบาล
งบประมาณ ปี 2553
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองคลัง
กองช่าง
อื่นๆ
กระดานสนทนา
เอกสารเผยแพร่
แผนที่เทศบาล
ปฏิทินกิจกรรม
งานพัฒนาชุมชน
การทำผลิตภัณฑ์แปรรูป
การผลิตไบโอดีเซล
การตั้งกลุ่มอาชีพ
กฎหมายคุ้มครอง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี
กฎหมายแรงงาน
สิทธิสตรี

ดาวน์โหลด    คำขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มอาชีพ

 

 

คำขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มอาชีพ

 

เขียนที่............................................

วันที่......เดือน...................พ.ศ. 25..

 

เรียน       นายทะเบียนเทศบาลตำบลท่าไม้รวก

เรียน       นายทะเบียนกลุ่มอาชีพ

                                ข้าพเจ้า  ชื่อ.........................................นามสกุล.....................................................................

บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่...................................................อาชีพ...............................................................

ขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มอาชีพ  (ระบุชื่อกลุ่ม)..................................................................................................

ที่ตั้งอยู่เลขที่..........หมู่ที่........ถนน.................................ตำบล..........................................................................

อำเภอ............................................จังหวัด...........................................................ไปรษณีย์...............................

โทรศัพท์...................................................โทรสาร............................................................................................

จำนวนสมาชิกร่วมก่อตั้ง  จำนวน..........................คน  (ตามรายชื่อบัญชีแนบท้าย)  ได้มีการรวมกลุ่มเพื่อดำเนินกิจกรรม..................................................................................................................................................

ระบุกิจกรรม/ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์

                ¨  1.  การเกษตร  คือ  .......................................................................................................................

                ¨  2.  การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  คือ  ...................................................................................

                ¨  3.  อุตสาหกรรมในครัวเรือนและหัตถกรรม  คือ  ........................................................................

                ¨  4.  การบริการ  คือ  .......................................................................................................................

                ¨  5.  ร้านค้าปลีก  คือ  ......................................................................................................................

                ¨  6.  อื่นๆ  คือ  ................................................................................................................................

เอกสรประกอบการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ

¨ 1.  บัญชีรายชื่อสมาชิกกลุ่ม

¨ 2.  แบบบันทึกการประชุม

¨ 3.  รูปถ่ายผลผลิต/ผลิตภัณฑ์

¨ 4.  รูปถ่าย/แผนที่สถานที่ตั้งกลุ่มอาชีพ

¨ 5.  เอกสารอื่นๆ  ระบุ..................................................................................................................

 

ขอแสดงความนับถือ

                                                                                                                ลงชื่อ.....................................ประธานกลุ่ม

                                                                                                                ลงชื่อ.....................................สมาชิก  1

                                                                                                                ลงชื่อ.....................................สมาชิก  2

 

 

ส่วนเจ้าหน้าที่

 

ส่วนที่  1  ขอรับรองการยื่นคำร้องการจัดตั้งกลุ่ม  พร้อมตรวจสอบเอกสารถูกต้อง

เลขที่รับลงทะเบียน.....................................................................

 

 

                                                                                                                ลงชื่อ.......................................นายทะเบียนกลุ่ม

                                                                                                                       (                                       )

                                                                                                                ตำแหน่ง  นักพัฒนาชุมชน

                                                                                                                วันที่.......เดือน.............................พ.ศ.  ......

 

 

 

 

ส่วนที่  2  ผลการจดทะเบียน

¨ 1.  อนุมัติการจดทะเบียน  เมื่อวันที่.........เดือน...............................พ.ศ. ...........

หมายเลขจดทะเบียน  กลุ่มเลขที่.................................................................

¨ 2.  ไม่อนุมัติ เพราะ............................................................................................

 

 

                                                                                                ลงชื่อ..................................นายทะเบียนท้องถิ่น

                                                                                                     (                                     )

                                                                                                   ปลัดเทศบาลตำบลท่าไม้รวก

                                                                                                วันที่........เดือน.........................พ.ศ. .......             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีรายชื่อของผู้ซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่ม..........................................หมู่ที่....

ตำบล................................อำเภอ................................จังหวัด..................

..............................................

                                แนบคำขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มอาชีพลงวันที่.............เดือน......................พ.ศ. .....

ลำดับที่

ชื่อตัวและชื่อสกุล

อายุ

(ปี)

ภูมิลำเนา

บ้านเลขที่

หมู่ที่

ชื่อบ้าน

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

28