เทศบาลตำบลสามง่าม
โครงการเด่นของเทศบาล
ประวัติเทศบาล
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  
เริ่มค้นหา
 

เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลตำบล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศและนโยบาย
ภารกิจเทศบาล
พันธกิจเทศบาล
งบประมาณ ปี 53
แผนพัฒนาเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านอื่นๆ
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองคลัง
กองช่าง
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
อื่นๆ
กระดานสนทนา
เอกสารเผยแพร่
ติดต่อเทศบาล
ปฏิทินกิจกรรม

 ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2554ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
19/7/2553 8:20
โครงการพัฒนาทักษะชีวิตใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
18/6/2553 10:40
ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
6/2/2553 9:55
1 - 3 ถัดไป

ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง  ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ครั้งที่ 2เทศบาบตำบลสามง่าม  ตำบลสามง่าม  อำเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร28/4/2553 9:49
ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ครั้งที่ 1เทศบาลตำบลสามง่าม  ตำบลสามง่าม  อำเภอสามง่าม   จังหวัดพิจิตร28/4/2553 9:55
ประกวดสอบราคาจัดซื้อเครื่องเสียงไร้สายเทศบาลตำบลสามง่าม  ตำบลสามง่าม  อำเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร28/4/2553 10:00
ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์เทศบาลตำบลสามง่าม  ตำบลสามง่าม  อำเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร28/4/2553 10:05
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาราคาก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยท้าวนาคาเทศบาลตำบลสามง่าม  อำเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร7/5/2553 15:26
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาราคาก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยท้าวนาคาเทศบาลตำบลสามง่าม  อำเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร7/5/2553 15:27
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล.บริเวณซอยข้างบ้านนายจำ สุขดีเทศบาลตำบลสามง่าม ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร7/5/2553 15:33
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล.บริเวณถนนเลียบแม่น้ายมด้านเหนือเทศบาลตำบลสามง่าม ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร7/5/2553 15:36
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง รางระบายนำ ค.ส.ล.รูปตัวยู บริเวณด้านหน้าศาลาธรรมสังเวชชุมชนหลวงพ่อขาวพัฒนา หมู่ที่ 4 เทศบาลตำสามง่าม ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวีดพิจิตร7/5/2553 15:40
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์บริเวณโรงเรียนวัดสามง่าม(วันครู2501)เทศบาลตำบลสามง่าม ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร7/5/2553 15:43

ข่าวเด่น / สาระน่ารู้/ พ.ร.บ. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ข่าวเด่น / สาระน่ารู้/ พ.ร.บ.

กำลังเรียกข้อมูล

ข่าวสารจาก ส.ท.ท. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ข่าวสารจาก ส.ท.ท.

กำลังเรียกข้อมูลนายประมวล  ปิ่นมาศ
นายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม

ปฏิทินกิจกรรม ส.ท.ท. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ปฏิทินกิจกรรม ส.ท.ท.

กำลังเรียกข้อมูล

ข้อมูลเผยแผ่ - ใช้เพื่อแสดงการเชื่อมโยงบนเว็บเพจของคุณที่สามารถถูกจัดกลุ่มและลักษณะ และสามารถจัดระเบียบโดยการลากแล้วปล่อยได้  ข้อมูลเผยแผ่

โครงการเด่นเทศบาล  โครงการเด่นเทศบาล

รายละเอียดตัวกรอง
โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณี ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณี ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 3 ตุลาคม 2552 ณ  ลำน้ำยมหน้าวัดรายชะโด หมู่ที่ 7 ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวักพิจิตร
 
โครงการวันลอยกระทง วันที่ 1 - 2 พฤศจิกายน 2552 ณ วัดสามง่าม หมู่ 4 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร
โครงการวันลอยกระทง วันที่ 1 - 2 พฤศจิกายน 2552 ณ วัดสามง่าม หมู่ 4 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร
 
โครงการปีใหม่
โครงการปีใหม่  วันที่  31  ธันวาคม  2552  ณ  บริเวณสวนรัก  หมู่ 4  ตำบลสามง่าม  อำเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร
 
โครงการวันเด็กแห่งชาติ
โครงการวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 9  มกราคม  2553  ณ  บริเวณสวนรัก  หมู่ 4  ตำบลสามง่าม  อำเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร
 
โครงการวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2553
โครงการวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2553
 
โครงการวันเทศบาล ประจำปี 2553
โครงการวันเทศบาล ประจำปี 2553 วันที่ 24 เมษายน 2553  ณ  สำนักงานเทศบสลตำบลสามง่าม
 
โครงการอบรมและศึกษาดูงานผู้สูงอายุ  ระหว่างวันที่  29 - 30 เมษายน  2553  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลสามง่าม  และศึกษาดูงานแหล่งธรรมชาติ ศาสนสถาน ในจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดพิจิตร
 
โครงการอบรมและศึกษาดูงานผู้สูงอายุ
โครงการอบรมและศึกษาดูงานผู้สูงอายุ  ระหว่างวันที่  29 - 30  เมษายน  2553  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลสามง่าม  และและศึกษาดูงานแหล่งธรรมชาติ ศาสนสถาน ในจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดพิจิตร
 
โครงการจ้างนักเรียน/ นักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน
โครงการจ้างนักเรียน/ นักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน ระหว่าง วันที่ 1 - 30 เมษายน 2553  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลสามง่าม
 

 ศูนย์เพื่อการจัดการเมื่องที่ยั่งยืน

กำลังเรียกข้อมูล