ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
 
เริ่มค้นหา
เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ประวัติเทศบาล
กระดานข่าวเทศบาล
ติดต่อเทศบาล
กระดานสนทนา
  

เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติ
โครงสร้างบริหารงาน
พันธกิจ
วิสัยทัศน์และนโยบาย
ยุทธศาสน์และการพัฒนา
งบประมาณ
แผนการพัฒนาเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านอื่นๆ
ประมวลภาพกิจกรรม
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2552-2554)
แผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี (2551-2553)
แผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี (2552-2554)
ประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการประชาชน
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
อื่นๆ
กระดานข่าว
ติดต่อเทศบาล
ปฏิทินกิจกรรม
กระดานสนทนา

 Web Part สำหรับการเชื่อมโยงสรุป

ประกวดราคา - จัดซื้อจัดจ้าง  ประกวดราคา - จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
กองคลัง  เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 สายใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
กองคลัง  เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์
ประกาศสอบราคาสอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ จำนวน 2 โครงการใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
กองคลัง  เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวย่อตัวกรอง
เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ จัดงานทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่
14/6/2551 9:18
เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์จัดแข่งขันกีฬาชุมชน
14/6/2551 9:21
นายกเทศมนตรีกรอกสมบุรณ์  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก  เทศบาลตำบลแม่พริก  จังหวัดลำปาง
14/6/2551 9:23
14/6/2551 9:12

ปฏิทินกิจกรรมของเทศบาล  ปฏิทินกิจกรรมของเทศบาล

นายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลประชุมสันนิบาตเทศบาลใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
เมืองทองธานี  กรุงเทพ15/6/2551
ปลัดเทศบาลอบรมหลักสูตรดำเนินการทางวินัยใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
โรงแรมริเวอร์ไซด์  เขตบางพลัด  กรุงเทพญ14/6/2551

ข่าวสารจาก ส.ท.ท. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ข่าวสารจาก ส.ท.ท.

กำลังเรียกข้อมูล
 
 

นายกเทศมนตรี - ใช้สำหรับข้อความ ตาราง และรูปที่จัดรูปแบบ  นายกเทศมนตรี     นายอัครเดช   อารี             นายกเทศมนตรีตำบลกรอกสมบูรณ์

Link ที่น่าสนใจ - ใช้เพื่อแสดงการเชื่อมโยงบนเว็บเพจของคุณที่สามารถถูกจัดกลุ่มและลักษณะ และสามารถจัดระเบียบโดยการลากแล้วปล่อยได้  Link ที่น่าสนใจ

 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ ถนนวัชรปาน จังหวัดปราจีนบุรี 25140 โทร.037-400254