เทศบาลตำบลคลองวาฬ
ชุมชนเข้มแข็ง
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  
เริ่มค้นหา
เทศบาลตำบลคลองวาฬ > ข้อมูลสภาพทั่วไป  

ข้อมูลสภาพทั่วไป

เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศน์และนโยบาย
โครงสร้างการบริหาร
พันธกิจเทศบาล
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินงาน
งบประมาณ
รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านรายรับ-รายจ่าย
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านอื่นๆ
เอกสารของเทศบาล
กฏเทศบัญญัติ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
รายการ
สถานที่ท่องเที่ยว
โรงแรม/ที่พัก
ร้านอาหาร
อื่นๆ
การับฟังความคิดเห็น
กระดานสนทนา
เอกสารเผยแพร่
ติดต่อเทศบาล
ร้องเรียน
ตรวจสอบ E:mail
Modify settings and columns
 
       

  รหัสองค์กร - ชื่อองค์กร เทศบาลตำบลคลองวาฬ
  ประเภทองค์กร เทศบาลตำบล ขนาดองค์กร เล็ก
 
ที่ตั้งหน่วยงาน
เลขที่ -   หมู่ 1
ถนน ประจวบ-หนองหิน   จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
อำเภอ เมือง   ตำบล คลองวาฬ
รหัสไปรษณีย์ 77000      
 
ข้อมูลเจ้าหน้าที่ 
นายกเทศมนตรี      
ชื่อ นายเปื่อน สกุล บุญช่วย
เพศ ชาย วาระในการดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 23 มีนาคม 2555
ปลัดเทศบาล       
ชื่อ นายเสน่ห์ สกุล มีบุญญา
เพศ ชาย    
ผู้ตอบแบบสอบถาม      
ชื่อ - สกุล -
โทรศัพท์ - e-mail -
ชื่อเว็บไซต์ขององค์กร เทศบาลตำบลคลองวาฬ
   
 
ลักษณะที่ตั้ง 
อาณาเขต เขตการปกครอง มีพื้นที่ -
เขตการปกครอง  
อาณาเขตทางทิศเหนือ ติดต่อกับ อบต.คลองวาฬ หมู่ 1
อาณาเขตทางทิศใต้ ติดต่อกับ อบต.คลองวาฬ หมู่ 1 บางส่วน และหมู่ 2
อาณาเขตทางทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ่าวไทย
อาณาเขตทางทิศตะวันตก ติดต่อกับ ทางหลวงจังหวัด สายประจวบ-หนองหิน ฝั่งตะวันออก

 

 
ข้อมูลประชากร  
จำนวนหลังคาเรือน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 1,485 หลังคาเรือน
จำนวนประชากรทั้งหมด 4,765คน
อัตราการลดลงของประชากร ร้อยละ/ปี 0.3 %
รายละเอียดประชากร  

 

เพศชาย
อายุ (ปี) จำนวน (คน)
0-7 

184  คน

8-17 298  คน
18-35 604  คน
36-45 355  คน
46-60 477  คน
60 ขึ้นไป 330  คน
รวม -

 


เพศหญิง
อายุ (ปี) จำนวน (คน)
0-7 194  คน
8-17 279  คน
18-35 610  คน
36-45 388 คน
46-60 569  คน
60 ขึ้นไป 397  คน
รวม -
จำนวนประชากรที่พิการ หรือ ทุพพลภาพทั้งหมด 73 คน
จำนวนประชากรที่พิการ/ทุพพลภาพ ที่ได้รับความช่วยเหลือ 73 คน
จำนวนคนชราที่มาขอความช่วยเหลือ 501 คน
จำนวนคนชราที่ได้รับความช่วยเหลือ 477 คน
จำนวนประชากรที่เป็นโรคเอดส์และได้รับการช่วยเหลือ -  คน
ลักษณะอาชีพของประชากรในพื้นที่  
รายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปี -  บาท
ประมาณการผู้ประกอบอาชีพดังต่อไปนี้  
ผู้ประกอบอาชีพ ประมง ค้าขาย เกษตรกร รับจ้างทั่วไป อื่นๆ
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ (%) 73 17 7 2 1
คิดเป็นจำนวนราย - -  - - -