เทศบาลตำบลกม.5
โครงการเด่นของเทศบาล
ประวัติเทศบาล
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  
เริ่มค้นหา
เทศบาลตำบลกม.5 > สำนักปลัดเทศบาล  

สำนักปลัดเทศบาล

เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศน์และนโยบาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานกิจการประจำปี
พันธกิจเทศบาล
งบประมาณ
แผนพัฒนาเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านอื่นๆ
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการประปา
อื่นๆ
กระดานสนทนา
เอกสารเผยแพร่
ติดต่อเทศบาล
ปฏิทินกิจกรรม
Modify settings and columns

สำนักปลัดเทศบาล

              ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล  และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ  รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย  แนวทาง  และแผนปฏิบัติราชการของเทศบาล  ประกอบด้วย 

       -     งานธุรการ

      -     งานการเจ้าหน้าที่

     -      งานทะเบียนราษฎร

      -     งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

      -     งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

     -     งานประชาสัมพันธ์

     -     งานจัดทำงบประมาณ

     -     งานนิติการ

    -      งานตรวจสอบภายใน

     -     งานสวัสดิการสังคมและการเกษตร

 

 

    

นายสมพงษ์  ศิรินันท์

ปลัดเทศบาลตำบล กม.5

 
 

 

   บุคลากร

สำนักปลัดเทศบาล 

 

  นางวันดี  ปานน้อย

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

 

  

นายสมเกียรติ  โชคคีรีกร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร

 

น.ส.นัยนา  แตงอ่อน

นักวิชาการประชาสัมพันธ์

 ว่าง

 

นักพัฒนาชุมชน

 

 น.ส.ภัทราภรณ์  พรมสะอาด

เจ้าพนักงานทะเบียน

 

 

 น.ส.วาริทร์  พิชัยแก้ว

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาบและแผน

 

 

 

 

 

 

 

น.ส.น้ำเพชร ปู่ดำ

บุคลากร

   

 นายสมชาย  อยู่ยงสถิตย์

เจ้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

 

ว่าง 

นิติกร

 

 

 

 

 

นายนิพนธ์ ภมรสูตร

เจ้าพนักงานธุรการ

 

  

นายนพดล  สุทธิแพทย์

เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

  

นางจงดี  บุญเกษม

ลูกจ้างประจำ

 

  

  นายเสรี  สำราญรมย์

ลูกจ้างประจำ

  

 น.ส.นัทธมน  พิชิตมโน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

  

นางณัชยาภา  บุษบา

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทะเบียน

 

  นายเอนก  เทียบคำ

พนักงานดับเพลิง

  

 นางนิภาพร  แดงโชติ

พนักงานวิทยุ

  

 นายชัด  จันทาสี

พนักงานขับรถยนต์

 

 นายเสกสัน  พวงเขียว

พนักงานขับรถยนต์

  

 น.ส.วันดี  หญ้างวงช้าง

ภารโรง

 

 คนงานทั่วไป

 

 คนงานทั่วไป