Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ทำเนียบนายก ส.ท.ท.
 • นายกคนที่ 1
  นายชำนาญ ยุวบูรณ์ อธิบดีกรมการปกครอง / นายกเทศมนตรีนครกรุงเทพ 2502
  นายกคนที่ 2
  นายทองหยด จิตตวีระ อดีตนายกเทศมนตรีตำบลสองพี่น้อง 2514 - 2518
 • นายกคนที่ 3
  นายสุรินทร์ เทพกาญจนา อดีตนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสาคร 2518 - 2519
  นายกคนที่ 4
  นายจำลอง เทวารุทธ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา 2519 - 2520
 • นายกคนที่ 5
  นายยุทธ อังกินันทน์ นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 2520 - 2522
  นายกคนที่ 6
  นายเคร่ง สุวรรณวงศ์ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองหาดใหญ่ 2523 - 2526 และ 2528
 • นายกคนที่ 7
  นายเกียรติ นาคะพงษ์ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม 2527
  นายกคนที่ 8
  นายสมชาย สุนทรวัฒน์ อดีตนายกเทศมนตรีตำบลหนองแค 2529
 • นายกคนที่ 9
  นายสุนทร แก้วพิจิตร อดีตนายกเทศมนตรีเมืองนครปฐม 2530
  นายกคนที่ 10
  นายวรกร ตันตรานนท์ อดีตนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ 2531