เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา
ข่าวสารกิจการสภาเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา
ประวัติเทศบาล
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  
เริ่มค้นหา
เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา > แผนพัฒนาเทศบาล  

แผนพัฒนาเทศบาล

การอภิปราย
บอกเล่า ร้องทุกข์
แลกเปลี่ยนประสบการณ์
เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างผู้บริหาร
โครงสร้างสภาเทศบาล
ประวัติเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศและนโยบาย
ภารกิจเทศบาล
พันธกิจเทศบาล
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านอื่นๆ
งานกิจการสภา
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
อื่นๆ
กระดานสนทนา
เอกสารเผยแพร่
ติดต่อเทศบาล
ปฏิทินกิจกรรม
Modify settings and columns

ส่วนที่ 1

บทนำ

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา  ประจำปี พ.ศ.   2554-2556

  การจัดทำแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา  ประจำปี  พ.ศ.  2554 -2556 

ได้ดำเนินการจัดทำตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548   โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา  และเพื่อให้การบริหารงานเทศบาล  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งในด้านการพัฒนาคน  ด้านสิ่งแวดล้อม  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านความปลอดภัย  ด้านการศึกษา  ด้านการบริหารและอำนวยการ   รวมทั้งสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นแผน

พัฒนาสามปีประกอบด้วยลักษณะของแผน  วัตถุประสงค์  ขั้นตอนในการจัดทำแผน 

และประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

1.1       ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี

                                แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา  พ.ศ.  2554 - 2556   เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา     มีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาที่จะทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี (พ.ศ.  2554 -2556) โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี และเป็นเอกสารที่ต่อเนื่องจากการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา   ระยะห้าปี (.. 2552 - 2556) และมีความสัมพันธ์กับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ..  2554 โดยการนำโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา   ไปจัดทำงบประมาณเพื่อให้กระบวนการจัดทำงบประมาณเป็นด้วยความรอบคอบและผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา  พ.ศ.  2554 - 2556   เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  โดยเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา   ได้มีหลักคิดที่ว่า  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องนำมาดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา  ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์  เป้าหมาย  จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและวิสัยทัศน์ โดยการนำแผนงานและโครงการที่กำหนดไว้แล้วมาตรวจสอบ และพิจารณาคัดเลือกแผนงานโครงการที่มีความพร้อมและสอดคล้องกับสภาพปัญหา โดยมีการระบุรายละเอียดเป้าหมายและลักษณะเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นในลักษณะที่จะนำไปบรรจุไว้ในเอกสารงบประมาณประจำปี พ.ศ.  2554   และสามารถนำไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับการอนุมัติงบประมาณปี พ.ศ.  2554

นอกจากนี้  แผนงานและโครงการในเอกสารแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา  ประจำปี   พ.ศ.   2554 - 2556   มีสภาพความพร้อม  2  ประการ 

ประการแรก  มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะดำเนินการของเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา

มีการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ/กิจกรรม  รวมทั้งประโยชน์สาธารณะที่ได้จัดจากโครงการ/กิจกรรมต่างๆ   เป็นที่เรียบร้อย 

ประการที่สอง  กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจำปีแรก  (พ.ศ.2553)  ของห้วงระยะเวลาสามปี

(พ.ศ.  2554 - 2556)  ของเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา  มีความพร้อมในเรื่องรูปแบบ  และรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร  เพื่อให้สามารถกำหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะนำไปใช้จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ซึ่งสามารถสรุปลักษณะกว้างๆ ของแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา  ..  2554 - 2556   ดังต่อไปนี้

1.  เป็นเอกสารการวางแผนการพัฒนาที่มีความสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา   ระยะห้าปี  (พ.ศ.   2552-2556)

                                2.  เป็นเอกสารการวางแผนการพัฒนาที่แสดงแนวทางและวัตถุประสงค์ของแนวทาง         การพัฒนาที่ชัดเจนและมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดำเนินการในห้วงระยะเวลาสามปี (พ.ศ.  2553 2555 )

                                3.  เป็นเอกสารการวางแผนการพัฒนาที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะ

ดำเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี (พ.ศ.  2554-2556)

                                4.  เป็นเอกสารการวางแผนการพัฒนาที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนาระยะห้าปี  (พ.ศ.  2552-2556)  กับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.   2554

 

1.2  วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

                                      1.  เพื่อเป็นการเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆ  ในห้วงระยะสามปี  (พ.ศ.  2554-2556)

ให้พร้อมที่จะบรรจุในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ..  2554 และนำไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ

     2.  เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนาเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา  ระยะห้าปี (พ.ศ.  2552-2556)  และการจัดทำงบประมาณรายจ่าย

ประจำปี   2554

3.  เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา   ในห้วงระยะสามปี

(พ.ศ.   2554-2556)   ให้มีความสอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมของการพัฒนาของเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา

4.  เพื่อให้เป็นเอกสารแผนพัฒนาสามปีประจำปี (พ.ศ.  2554-2556)   ตามองค์ประกอบ

แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548

1.3  ขั้นตอนและกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

                                1)    คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  กำหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในยุทธศาสตร์การพัฒนา  รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน   โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ   และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนสามปี

                                2)    คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา   ปัญหา   ความต้องการ และข้อมูลนำมาจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

                                3)     คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

                                4)    ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปี  และประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี

1.4   ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

1. เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา   มีแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา

ประจำปี   (พ.ศ.  2554-2556)   ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในด้านต่างๆ อย่างมีระบบและเกิดประสิทธิภาพ

2.  ทำให้สามารถกำหนดแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานในระดับสูงได้  และทราบปัญหาความต้องการของประชาชนโดยสามารถประสานการพัฒนาให้เกิด

ประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

                                3.  เป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจกำหนดแนวทางการดำเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารและพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ประโยชน์สาธารณะสูงสุด

4.  ทำให้เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนาได้พิจารณาอย่างรอบครอบในการดำเนินการบริหารโดยได้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดำเนินงานต่าง ๆ ในการพัฒนาท้องถิ่น

5.  เพื่อขจัดปัญหาการขัดแย้งในการดำเนินงานการพัฒนาซ้ำซ้อนในพื้นที่   

                                                                                                                   ส่วนที่   2

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญของเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา

ประวัติความเป็นมา

ทางด้านประชาชนส่วนใหญ่ของตำบลมาบข่าเป็นประชาชนดั้งเดิมของจังหวัดระยอง 

ซึ่งจะมีประชาชนบางส่วนอพยพโยกย้ายมาจากตำบลใกล้เคียงเช่น  ตำบลทับมา  หนองตะพาน  น้ำคอก 

บ้านเก่า  บ้านตาขัน  บ้านค่าย  หนองละลอก  ฯลฯ  เป็นต้น  มารวมตัวกันเป็นหมู่บ้านและใช้ชื่อเรียกว่าหมู่บ้านมาบข่า  

คำว่า  มาบ      หมายความว่า   สภาพพื้นที่มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มมีน้ำขัง

คำว่า  ข่า         หมายความว่า   ต้นข่า  หรือกอข่า เป็นพืชสมุนไพรและสามารถ

          นำมาเป็นส่วนประกอบการทำอาหาร

ตำบลมาบข่าเป็นชื่อเรียกตามสภาพแวดล้อม  สภาพพื้นที่มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มและมีกอข่าขึ้นอยู่อย่างมากมาย  เมื่อมีชุมชนใหญ่ขึ้นมาประชาชนจึงเรียกชื่อว่า  ตำบลมาบข่า

ทางด้านการปกครอง 

1.   ตำบลมาบข่า   ได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลมาบข่า    ตามประกาศกระทรวง 

มหาดไทย   เมื่อวันที่     มีนาคม  ๒๕๓๘ 

                                2.  องค์การบริหารส่วนตำบลมาบข่า  ได้เปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลมาบข่า  เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลมาบข่าพัฒนาและจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา  ตามประกาศกระทรวง  มหาดไทย  เมื่อวันที่  30  สิงหาคม  2550  มีพื้นที่ทั้งหมด  43  ตารางกิโลเมตร  มีเขตการปกครองจำนวน 

  หมู่บ้าน

                                3.  เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนาได้จัดตั้งชุมชน ตามประกาศเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา  เรื่อง  แบ่งเขตชุมชนย่อยในเขตเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา  เมื่อวันที่  20  เมษายน  2553  โดยแบ่งชุมชน  8  หมู่บ้าน ออกเป็น  8  ชุมชน  ดังนี้คือ  ชุมชนบ้านกระเฉทล่าง  ชุมชนบ้านหนองผักหนาม  ชุมชนบ้านกระเฉทบน  ชุมชนบ้านทุ่งต้นเลียบ  ชุมชนบ้านมาบข่าเหนือ  ชุมชนบ้านมาบข่าใต้  ชุมชนทุ่งสำนัก ชากดาวเรือง  และชุมชนบ้านหนองคล้า    

                                เหตุผลการจัดตั้งการปกครองส่วนท้องถิ่น

                                ตำบลมาบข่า   เป็นบริเวณที่เป็นชุมชน  มีราษฎรอาศัยอยู่หนาแน่นเนื่องจากมีโรงงานอุตสาหกรรม  มาตั้งในบริเวณพื้นที่ในเขตเทศบาลเป็นจำนวนมาก  จึงเป็นสาเหตุที่ท้องถิ่นต้องสามารถรองรับการขยายตัวในการพัฒนาด้านสังคม   ด้านเศรษฐกิจ   ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านอื่น ๆ 

ที่เกี่ยวข้อง  ตามศักยภาพของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

ที่พักอาศัยและประกอบอาชีพในเขตเทศบาลให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน  

2.1  สภาพทั่วไป

ลักษณะที่ตั้ง

 

 -  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอนิคมพัฒนา   

 -  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอนิคมพัฒนาตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3191     

     ประมาณ  6  กิโลเมตร  

 -   อยู่ห่างจากจังหวัดระยอง ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   36    (ถนนบางานา - ตราด)

      ประมาณ 18  กิโลเมตร  อยู่ห่างจากกรุงเทพ  ประมาณ  120  กิโลเมตร

                พื้นที่

 -  เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา    มีเนื้อที่  26,875 ไร่  หรือคิดเป็นพื้นที่  43  ตารางกิโลเมตร

อาณาเขตติดต่อ              

ทิศเหนือ               ติดต่อกับเขต         เทศบาลตำบลมาบข่า /องค์การบริหารส่วนตำบล

นิคมพัฒนา/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก

ทิศตะวันออก       ติดต่อกับเขต         องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน/องค์การบริหาร

ส่วนตำบลทับมา

ทิศใต้                      ติดต่อกับเขต         เทศบาลเมืองมาบตาพุด

ทิศตะวันตก          ติดต่อกับเขต         องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา/เทศบาลเมือง

มาบตาพุด 

เขตการปกครอง

เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา  แบ่งเขตการปกครองเป็น  8   หมู่บ้าน    คือ

หมู่ที่  1                  บ้านกระเฉทล่าง

หมู่ที่  2                  บ้านหนองผักหนาม                

หมู่ที่  3                  บ้านกระเฉทบน  (บ้านนากระเฉท)

หมู่ที่  4                  บ้านทุ่งต้นเลียบ

หมู่ที่  5                  บ้านมาบข่า

หมู่ที่  6                  บ้านทุ่งสำนัก

หมู่ที่  7                  บ้านชากดาวเรือง

หมู่ที่  8                  บ้านหนองหิน (บ้านหนองคล้า มาบใหญ่)

หมู่ที่  1  หมู่ที่ 2  และ  หมู่ที่  3 อยู่ในเขตการปกครองของเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนาทั้งหมด 

หมู่ที่  4  มีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด 

หมู่ที่  5  มีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตเทศบาลตำบลมาบข่า 

หมู่ที่  6  มีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด 

หมู่ที่  7  มีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด

หมู่ที่  8  มีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตเทศบาลตำบลมาบข่า

 

ประชากร

ประชากรในเขตเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา    ตามข้อมูลทางทะเบียนราษฎร์ของเทศบาล

ตำบลมาบข่าพัฒนา   มีความหนาแน่นเฉลี่ย  138.255    คนต่อตารางกิโลเมตร   ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

มีประชากรทั้งสิ้น                              จำนวน                   5,945     คน 

ชาย                                                       จำนวน                   2,935     คน 

หญิง                                                      จำนวน                   3,010     คน 

รวมทั้งหมด                                          จำนวน                   2,388     ครัวเรือน 

               

 

หมู่ที่

จำนวนครัวเรือน

บ้านทั้งหมด

จำนวนครัวเรือน

ประเภทบ้าน

ชาย

หญิง

รวม

1

2

3

4

5

6

7

8

198

648

294

528

1,121

321

203

308

194

476

214

338

711

127

117

211

252

624

323

431

768

99

193

245

284

645

330

449

804

98

176

224

536

1,269

653

880

1,572

197

369

469

รวม

3,621

2,388

2,935

3,010

5,945

                 

  ( ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง  เมื่อเดือนเมษายน  2553 )

               

                ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   จำนวนทั้งหมด  3,900  คน  โดยแบ่งเป็น  ชาย  1,905  คน  หญิง  1,995  คน

2.2  ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

                 1.   การคมนาคม  การจราจร  ถนน  สะพาน

ชนิดของถนน/สะพาน/ รางระบายน้ำ /ท่อคสล.

จำนวน

(สาย/แห่ง)

ความยาว

(เมตร)

พื้นผิวจราจร

(ตารางเมตร)

ถนนคอนกรีต

8

3,180.5

15,535

ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

15

21,000

115,325

ถนนลูกรัง

10

10,395

60,170

สะพาน

3

42

294

รางระบายน้ำ/ท่อระบายน้ำ

12

4,380

-

 

การเดินทาง

การเดินทางจากจังหวัดต่าง ๆ  มีศูนย์กลางการเดินทางอยู่ที่จังหวัด  และมีเส้นทางคมนาคมหลักคือ

ถนนทางหลวงหมายเลข  36   และถนนทางหลวงหมายเลข  3191  การเดินทางไปจังหวัดมีรถยนต์โดยสารขนาดเล็กวิ่งผ่านหมู่บ้าน  2  เส้นทาง  คือ

เส้นทางที่  1  เริ่มจากซอย  13 พื้นที่เขตเทศบาลมะขามคู่   วิ่งผ่าน พื้นที่เขตองค์การบริหาร

ส่วนตำบลพนานิคม  พื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา  และพื้นที่เขตเทศบาลตำบลมาบข่า  พื้นที่เขตเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา  พื้นที่เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด  พื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลทับมา  ไปสิ้นสุดที่ตัวเมืองระยอง     

                                เส้นทางที่  2  เริ่มจากบ้านหนองคล้ามาบใหญ่  เริ่มต้นที่หมู่ที่  8  วิ่งผ่านหมู่ที่ 4  หมู่ที่  3 

หมู่ที่ 1  และหมู่ที่  2  ออกบ้านเขาโบสถ์  บ้านทับมา  ไปสิ้นสุดที่ตัวเมืองระยอง

2.   ลำคลอง 

มีลำคลองที่ประชาชนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  คือ

1.             คลองมาบข่า

2.              คลองมาบใหญ่ 

3.             คลองช้างตาย

 

3.   การประปา

                1.     ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาในตำบลมาบข่า  จำนวน     300-400  ครัวเรือน              

2.             น้ำประปาที่ทำการประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  4  ผลิตได้  200,000  ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 

เฉลี่ยการใช้ต่อวันเท่ากับ   150,000   ลูกบาศก์เมตร

3.             แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปา   คือ  หนองมาบข่า/ น้ำบาดาลหนองมาบใน  หมู่ที่ 4)

 (ข้อมูลจาก :  ที่ทำการประปาหมู่บ้านทุ่งต้นเลียบ  หมู่ที่ 4)

4.   การไฟฟ้า

                1.    ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา  จำนวน  3,600  ครัวเรือน

             2.    พื้นที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ    99.99    ของพื้นที่ทั้งหมด

5.   การสื่อสาร

1.  จำนวนโทรศัพท์ส่วนบุคคลในตำบลมาบข่ามีให้บริการประชาชนทั้งสิ้น 579  เลขหมาย

2.   จำนวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตตำบลมาบข่า  มี  41  เลขหมาย  

3.   หน่วยงานที่มีข่ายวิทยุสื่อสารในพื้นที่     ศูนย์  อป.พร.  ตำบลมาบข่า

 ลักษณะการใช้ที่ดิน

ประเภท

จำนวนพื้นที่ โดยประมาณ (ไร่)

ประเภท

จำนวนพื้นที่ โดยประมาณ (ไร่)

พื้นที่ที่อยู่อาศัย

พื้นที่เกษตรกรรม

พื้นที่พาณิชยกรรม

พื้นที่อุตสาหกรรม

ประมาณ 3,523

ประมาณ 21,637

   ประมาณ  42

ประมาณ  1,388

พื้นที่ตั้งหน่วยงานของรัฐ

พื้นที่ตั้งสถานศึกษา

พื้นที่ว่าง/ป่า

สวนสาธารณะ/นันทนาการ

ประมาณ  15ประมาณ  30 

ประมาณ 154

ประมาณ  70

(ข้อมูลจาก :งานจัดเก็บรายได้ ส่วนการคลัง  เทศบาลตำบลมาบข่า)

 

            ด้านเศรษฐกิจ

1.  โครงสร้างทางเศรษฐกิจ/รายได้ประชากร

                ลักษณะหรือประเภทการประกอบอาชีพของประชาชน

ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา   มีอาชีพเกษตรกรรม  เพราะเนื้อที่ส่วน

ใหญ่เป็นพื้นที่สำรับการทำสวนยาง  สวนผลไม้  ไร่สับประรด  ไร่มันสำประหลัง  และอื่น ๆ   และยังเป็นที่สำหรับก่อตั้งกิจการโรงงานอุตสาหกรรม  สำหรับ   ประชาชนที่มีรายได้น้อย  ต้องอาศัยรับจ้าง  ทำมาหากินเป็นวัน ๆ  ไป

2.  การเกษตรกรรม

                ลักษณะการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

ในเขตเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา  จะเป็นลักษณะครอบครัวเกษตร  การเกษตรขนาดกลาง   

เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนาเหมาะกับการทำการเกษตร

                พื้นที่การเกษตร   ในเขตเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา   มีพื้นที่การเกษตรประมาณ 21,831  ไร่   

ปลูกสวนยาง  สวนผลไม้  ไร่สับประรด  ไร่มันสำปะหลัง ฯลฯ  เป็นต้น 

ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ    

คือ  ยางพารา  สับปะรด   มันสำปะหลัง   มะพร้าวเงาะ  ทุเรียน  มังคุด    ฯลฯ เป็นต้น

  

3.  สถานบริการของหน่วยงานราชการในเขตเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา

1.   สถานีอนามัยกระเฉท                            2.  ตำรวจชุมชน

3.   การประปาหมู่บ้าน  หมู่  4                    4. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร

5.  โรงเรียนวัดมาบข่า                                        6.  โรงเรียนวัดกระเฉท

7.   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา

4.   การอุตสาหกรรม

ลักษณะการประกอบการอุตสาหกรรม

                การประกอบการอุตสาหกรรมของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา

1.   อุตสาหกรรมขนาดใหญ่  จำนวน     7   โรงงาน

2.   อุตสาหกรรมขนาดกลาง  จำนวน   25   โรงงาน

3.   อุตสาหกรรมขนาดเล็กและเป็นโรงงานที่ได้รับอนุญาตดำเนินงานและประกอบการจาก

      ทางราชการ   จำนวนโรงงาน  26    โรงงาน  ที่ได้รับอนุญาตประกอบการ

 

                หมายเหตุ     ส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อมและแรงงานจะเป็นแรงงานรับจ้าง

รายวัน  หรือตามอัตรางานที่เข้ามาในโรงงาน

 

                ด้านสังคม

                1.  ชุมชน  มีการจัดตั้งทั้งหมด 8  ชุมชน  เมื่อวันที่   20  เมษายน  พ.ศ.  2553ดังนี้

                                1.1  ชุมชนบ้านกระเฉทล่าง   (หมู่ที่  1)

                                1.2  ชุมชนบ้านหนองผักหนาม  (หมู่ที่ 2)

1.3  ชุมชนบ้านกระเฉทบน  (หมู่ที่ 3)

1.4  ชุมชนบ้านทุ่งต้นเลียบ  (หมู่ที่ 4)

1.5  ชุมชนบ้านมาบข่าเหนือ (หมู่ที่ 5)

1.6  ชุมชนบ้านมาบข่าใต้  (หมู่ที่ 5)

1.7  ชุมชนบ้านทุ่งสำนัก ชากดาวเรือง  (หมู่ที่ 6-7)

1.8  ชุมชนบ้านหนองคล้า  (หมู่ที่ 8)                                            

 

2.  ศาสนา

 

           ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  99.99  เปอร์เซ็นต์ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขต

เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา    วัดในเขตเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา   มี    จำนวน  3    วัด ได้แก่

1.             วัดมาบข่า                     ตั้งอยู่  หมู่ที่  5  ตำบลมาบข่า  อำเภอนิคมพัฒนา  จังหวัดระยอง

2.             วัดกระเฉท                   ตั้งอยู่  หมู่ที่  1   ตำบลมาบข่า  อำเภอนิคมพัฒนา  จังหวัดระยอง

3.             วัดหนองผักหนาม      ตั้งอยู่  หมู่ที่  2  ตำบลมาบข่า  อำเภอนิคมพัฒนา  จังหวัดระยอง

 

3.  วัฒนธรรม

ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ

1.             งานประเพณีสงกรานต์   

2.             งานแห่เทียนเข้าพรรษา

3.              งานลอยกระทง

4.             งานทำบุญข้าวหลามเดือนสาม

5.             งานทำบุญตักบาตรเทโว

4.  สาธารณสุข

1.  สถานีอนามัยกระเฉท                                     จำนวน                                  1             แห่ง 

2.  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน       จำนวน                              114             คน

3.  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน                    จำนวน                                   8              แห่ง

 

5.    กีฬา  นันทนาการ/พักผ่อน

1.  สนามฟุตบอล                                                จำนวน                                  2             แห่ง

                      2.  สนามบาสเก็ตบอล                                       จำนวน                                    1              แห่ง                     

3.  ห้องสมุดประชาชน                                     จำนวน                                  1             แห่ง                      

4.  สนามเด็กเล่น                                                จำนวน                                  2             แห่ง                   

 

6.  การศึกษา

                          สถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนามี    3 แห่ง  ได้แก่  โรงเรียนวัดมาบข่า  โรงเรียนวัดกระเฉท  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา

1.  โรงเรียนวัดมาบข่า  ระดับก่อนประถมศึกษา                                         

ครู-อาจารย์            จำนวน                   8              คน

ห้องเรียน              จำนวน                   8             ห้องเรียน 

นักเรียน                 จำนวน                   228         คน       

2.  โรงเรียนวัดกระเฉท   ระดับก่อนประถมศึกษา

ครู-อาจารย์            จำนวน                   2              คน

ห้องเรียน              จำนวน                   2             ห้องเรียน 

นักเรียน                 จำนวน                   36           คน 

3.  โรงเรียนวัดมาบข่า   ระดับประถมศึกษา

ครู-อาจารย์            จำนวน                   22           คน

ห้องเรียน              จำนวน                   19           ห้องเรียน 

นักเรียน                 จำนวน                   687         คน 

4.  โรงเรียนวัดกระเฉท   ระดับประถมศึกษา

ครู-อาจารย์            จำนวน                   8              คน

ห้องเรียน              จำนวน                   6             ห้องเรียน 

นักเรียน                 จำนวน                   139         คน

                5.  โรงเรียนวัดมาบข่า  ระดับมัธยมศึกษา 

ครู-อาจารย์            จำนวน                   12           คน

ห้องเรียน              จำนวน                   9             ห้องเรียน 

นักเรียน                 จำนวน                   346         คน

สังกัด

ท้องถิ่น

สพฐ.

กรมศาสนา

รวม

ระดับก่อนประถมศึกษา

1)            จำนวนโรงเรียน

2)            จำนวนห้องเรียน

3)            จำนวนนักเรียน

4)            จำนวนครู-อาจารย์

 

1

3

53

3

 

2

10

264

10

 

1

7

207

13

 

4

20

524

26

ระดับประถมศึกษา

1)            จำนวนโรงเรียน

2)            จำนวนห้องเรียน

3)            จำนวนนักเรียน

4)            จำนวนครู-อาจารย์

 

-

-

-

-

 

2

25

826

30

 

-

-

-

-

 

2

25

826

30

ระดับมัธยมศึกษา

1)            จำนวนโรงเรียน

2)            จำนวนห้องเรียน

3)            จำนวนนักเรียน

4)            จำนวนครู-อาจารย์

 

 -

 -

 -

 -

 

1

9

346

12

 

 -

 -

 -

 -

 

1

9

346

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (ข้อมูลจาก  กองการศึกษา    เดือนมิถุนายน  2553)                             

 

                                        1.  สถิติเพลิงไหม้ในรอบปี  (1 มกราคม  - 31  ธันวาคม  2553)  

2.  ความสูญเสียทรัพย์สินมูลค่าประมาณ  - บาท  (ไหม้หญ้าหมู่ที่ 3)

3.  รถยนต์ดับเพลิง     จำนวน                   -              คัน

4.  รถบรรทุกน้ำ          จำนวน                   1              คัน          จุน้ำได้   6,000     ลิตร

5.  เจ้าหน้าที่ป้องกัน  จำนวน                   1              คน

6.  พนักงานดับเพลิง จำนวน                   -              คน

7.  ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน    จำนวน  1   ศูนย์        124        คน

8.  ฝึกอบรมทบทวน อปพร.                                     จำนวน                   1              ครั้ง/ปี

9.  ตำรวจชุมชนตำบล               จำนวน                   1              แห่ง        20           คน

การรักษาความสงบเรียบร้อย

                                ในเขตเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา  มีการจัดเวรยามของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุมชนคอยดูแลความปลอดภัยของประชาชนในกลางวันและกลางคืน 

8.   ขยะ                 

- ปริมาณขยะ  30    ตันต่อวัน   รถยนต์ที่ใช้จัดเก็บขยะ  รวม  2  คัน  แยกเป็น

1)  รถยนต์คันที่  1  ทะเบียน  81-6540   รถเก็บขนขยะ  ขนาดความจุ  10  ลูกบาศก์หลา 

ซื้อเมื่อ  พ.ศ. 2540    

2)  รถยนต์คันที่ 2  ทะเบียน  81-9334    รถเก็บขนขยะ  ขนาดความจุ  15   ลูกบาศก์หลา  

ซื้อเมื่อ  พ.ศ. 2547

                             กำจัดขยะโดยวิธี ฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะที่ดินสำหรับกำจัดขยะที่กำลังใช้                 จำนวน   30  ไร่  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  8  ตำบลมาบข่า สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินสำหรับกำจัดขยะ  เทศบาลใช้ที่สาธารณะประโยชน์             

2.3  ข้อมูลด้านโครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคลงบประมาณ  และเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ

ด้านการเมือง - การบริหาร

โครงสร้างของเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา

นายกเทศมนตรี

    รองนายกเทศมนตรี

         ปลัดเทศบาล

                     

                     

    รองนายกเทศมนตรี

สมาชิกสภา  12  คน

เลขานุการนายกเทศมนตรี

รองปลัดเทศบาล

  สำนักปลัด

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

    กองคลัง

    กองช่าง

กองการศึกษา

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งานตรวจสอบภายใน

 - งานบริหารการศึกษา

 - งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

-  งานธุรการ

 

- ฝ่ายบริหารงานคลัง

    -  งานการเงินและบัญชี

    -  งานพัฒนารายได้

    -  งานธุรการ

 - ฝ่ายอำนวยการ

     - งานปกครอง

     - งานบริหารทั่วไป

     - งานนโยบาย       และแผน

 

- ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

     -  งานก่อสร้างออกแบบและควบคุมอาคาร

     -  งานประปา

     -  งานธุรการ

- งานบริหารงานสาธารณสุข

-  งานธุรการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           ปัจจุบันเป็นรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาล    การจัดโครงสร้างการบริหารประกอบด้วย

1.             สภาเทศบาล

2.             ผู้บริหารท้องถิ่น

                             สภาเทศบาล  มีอายุคราวละ  4  ปี  นับแต่วันเลือกตั้ง  แบ่งเขตการเลือกตั้ง    มีจำนวนสมาชิกสภาเทศบาล  จำนวน  12  คน

                              สภาเทศบาล  ทำหน้าที่นิติบัญญัติและควบคุมดูแลการบริหารงานของฝ่ายบริหาร

                              ผู้บริหารท้องถิ่น  ประกอบด้วย  นายกเทศมนตรี  1  คน  และรองนายกเทศมนตรี  2   คน    ผู้มีบทบาทรับผิดชอบควบคุมในการบริหารกิจการของเทศบาลตามกฎหมายโดยมีนายกเทศมนตรีเป็นหัวหน้าโดยกำหนดเป้าหมาย  กำหนดนโยบายวางแผนพัฒนา  กำหนดโครงการ  กำหนดงบประมาณในการดำเนินงานของเทศบาลให้เหมาะสม  สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน  แก้ไขปัญหาท้องถิ่นและปฏิบัติการให้เป็นไปตานโยบายของราชการการบริหารส่วนกลาง  และราชการส่วนภูมิภาค  นอกจากจะมีสภาเทศบาล  ซึ่งเป็นฝ่ายการเมืองแล้ว  เทศบาลยังมีพนักงานเทศบาลสามัญ  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้างเป็นฝ่ายปฏิบัติหน้าที่เพื่อสนองนโยบายที่ฝ่ายการเมืองได้กำหนดไว้ตามกฎหมายระเบียบแบบแผนให้บรรลุเป้าหมายโดยมีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล   ลูกจ้างประจำ     และพนักงานจ้างเทศบาล    รองจากนายก เทศมนตรี  และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำของเทศบาลให้ปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายและมีอำนาจหน้าที่อื่นตามที่มีกฎหมายกำหนด  หรือตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมา

                                    อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

                                    อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามมาตรา  16  แห่งพรราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542  มีดังนี้

1.             การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

2.             การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก  ทางน้ำ  และทางระบายน้ำ

3.             การจัดให้มีและการควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ  ท่าข้าม  และที่จอดรถ

4.             การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ

5.             การสาธารณูปการ

6.             การส่งเสริม การฝึก  และการประกอบอาชีพ

7.             การพาณิชย์และส่งเสริมการลงทุน

8.             การส่งเสริมการท่องเที่ยว

9.             การจัดการศึกษา

10.      การสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรี  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส

11.      การบำรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

12.      การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด  และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 

13.      การจัดให้มีการบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

14.      การส่งเสริมการกีฬา

15.      การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

16.      การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

17.      การรักษาความสะอาดแกละความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

18.      การกำจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และน้ำเสีย

19.      การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  การรักษาพยาบาล

20.      การจัดให้มีและควบคุมสุสาน และฌาปณสถาน

21.      การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

22.      การจัดให้มีการควบคุมการฆ่าสัตว์

23.      การรักษาความปลอดภัย  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  และการอนามัย  โรงมหรสพและสาธารณสถานอื่น ๆ 

24.      การจัดการการบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้  ที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

25.      การผังเมือง

26.      การขนส่งและวิศกรรมจราจร

27.      การดูแลรักษาที่สาธารณะ

28.      การควบคุมอาคาร

29.      การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

30.      การรักษาความสงบเรียบร้อย  การส่งเสริมและสนับสนุนการกป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

31.      กิจการอื่นใดที่เป็นผลปกระโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

2.  การคลังท้องถิ่น

                          การบริหารรายรับ – รายจ่ายของเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา    5  ปี  ย้อนหลังดังนี้

 

ปี พ.ศ.

รายการ

พ.ศ.2547

พ.ศ.2548

พ.ศ.2549

พ.ศ.  2550

พ.ศ.   2551

พ.ศ.   2552

รายรับ

20,890,171.05

27,953,316.66

20,133,837.30

36,597,237.50

37,282,348.16

36,478,198.04

รายจ่าย

13,403,218.72

21,667,656.46

10,326,894.94

23,235,083.05

25,934,178.55

31,379,358.66

 3.   บทบาท / การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมืองและการบริหาร

                                การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการทางการเมืองและการบริหารคือมีการให้บริการในด้านการใช้สิทธิ์ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา  และมีการจัดตั้งคณะกรรมการในการจัดเวทีประชาคมในเขตเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา   เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา  อุปสรรคของประชาชน  จำนวน  8  หมู่บ้าน  เปิดโอกาสให้ผู้นำชุมชน  ตัวแทนจากการประชาคม  ประชาชนในท้องถิ่น 

เข้าร่วมประชุมสภาท้องถิ่น  และเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ในการบริหารงานราชการของเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา