เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา
ข่าวสารกิจการสภาเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา
ประวัติเทศบาล
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  
เริ่มค้นหา
เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา > วิสัยทัศน์และนโยบาย  

วิสัยทัศน์และนโยบาย

การอภิปราย
บอกเล่า ร้องทุกข์
แลกเปลี่ยนประสบการณ์
เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างผู้บริหาร
โครงสร้างสภาเทศบาล
ประวัติเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศและนโยบาย
ภารกิจเทศบาล
พันธกิจเทศบาล
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านอื่นๆ
งานกิจการสภา
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
อื่นๆ
กระดานสนทนา
เอกสารเผยแพร่
ติดต่อเทศบาล
ปฏิทินกิจกรรม
Modify settings and columns
ตัวอย่าง-วิสัยทัศน์และนโยบาย
   วิสัยทัศน์

    
    
 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สืบสานประเพณี มีความรู้  มุ่งสู่คุณภาพชีวิต  ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน  มุ่งผลธรรมาภิบาล

   นโยบาย

         1.  นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     1.1   ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอและได้มาตรฐาน

     1.2   ปรับปรุงซ่อมแซมขยายเขตระบบไฟฟ้าแสงสว่างทางสาธารณะให้เพียงพอและได้มาตรฐาน

     1.3   ปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

    1.4   วางระบบผังเมือง  เพื่อประโยชน์ในการใช้ที่ดินเป็นไปโดยเหมาะ

2.  นโยบายด้านเศรษฐกิจ

     2.1   ส่งเสริม/พัฒนาการสร้างรายได้ของชุมชนให้เพิ่มขึ้น  เช่น  กลุ่มเกษตรกร  กลุ่มแม่บ้าน  ฯลฯ  เป็นต้น

     2.2   ส่งเสริม/พัฒนาการฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชน

     2.3   ส่งเสริม/พัฒนาให้ชุมชนยึดหลักตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

     2.4   ส่งเสริม/จัดหาให้มีสถานที่สำหรับจำหน่ายผลิตภัณฑ์

           3.  นโยบายด้านสังคม

     3.1   ส่งเสริม/พัฒนาให้มีการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

     3.2   ส่งเสริม/พัฒนาให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี  โดยการส่งเสริมด้านกีฬา  ด้านการสุขาภิบาลและ

              ด้านการสาธารณสุข

     3.3   ส่งเสริม/พัฒนาการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ในชุมชน  เช่น  ปัญหายาเสพติด  ปัญหาความไม่ปลอดภัย

             ในชีวิตและทรัพย์สิน

     3.4   ส่งเสริม/พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยการให้การสงเคราะห์ประชาชนผู้ด้อยโอกาส

                ทางสังคม  เช่น  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ฯลฯ  เป็นต้น

     3.5   ส่งเสริม/พัฒนาการอนุรักษ์ศิลปะ  วัฒนธรรมประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

   3.6   ส่งเสริมการพัฒนาสถาบันครอบครัว

4.  นโยบายด้านการเมืองการบริหาร

      4.1   พัฒนาการบริหารการจัดการให้ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

     4.2   พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน

      4.3   พัฒนาอาคารสถานที่และเครื่องมือ  เครื่องใช้อุปกรณ์ให้มีความทันสมัยและเพียงพอต่อความต้องการ

              ในการบริการประชาชน

       4.4   พัฒนาการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับปรุงการให้บริการให้ได้รับความสะดวกและรวดเร็ว

        4.5   พัฒนารายได้ของเทศบาลให้มีความเป็นธรรม  โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

        4.6   พัฒนาการจัดสร้างระบบสวัสดิการพนักงานเพื่อสร้างขวัญกำลังใจพนักงาน 

5.  นโยบายด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                        5.1  พัฒนาปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ

                        5.2  ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

                                และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืนและไม่เสื่อมโทรม

                        5.3  ควบคุมป้องกันดูแลประสานงานภาครัฐและเอกชนในด้านระบบการจัดการควบคุมมลพิษทางด้านน้ำ                          อากาศ  ฯลฯ  เป็นต้น

                        5.4  วางระบบการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ  ลำคลอง  แหล่งน้ำสาธารณะ  อากาศ

                        5.5  การพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ภายในเขตเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา

                        5.6  ใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อสิ่งแวดล้อม