เทศบาลตำบลโคกล่าม
OTOP ชุมชนเทศบาลตำบลโคกล่าม
โครงการเด่นของเทศบาล
ติดต่อเทศบาล
ประวัติเทศบาล
สภาพทั่วไป
  
เริ่มค้นหา
 

การอภิปราย
กระดานถามตอบ
ร้องเรียนร้องทุกข์
การเชื่อมโยง
เกี่ยวกับเทศบาล
จดหมายข่าว
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลตำบล
งบประมาณ ปี 2556
ประวัติเทศบาล
แผนพัฒนาเทศบาล
พันธกิจเทศบาล
ภารกิจเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศและนโยบาย
ข้อมูลโดยรวม
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านอื่นๆ
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ปฏิทินเทศบาล
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองวิชาการและแผนงาน
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
รายรับ-รายจ่าย ปี2555
อื่นๆ
ห้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ติดต่อเทศบาล

 ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง

เรียงลำดับตามสิ่งที่แนบใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ต่อช่วงบ้านหนองสิม ม.3สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ต่อช่วงบ้านหนองสิม ม.3สิ่งที่แนบกองคลัง29/6/25589/7/2558 11:45
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ต่อช่วงบ้านหนองพวง ม.11 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ต่อช่วงบ้านหนองพวง ม.11 สิ่งที่แนบกองคลัง29/6/25589/7/2558 11:44
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ต่อช่วงบ้านหนองบัวเลิง ม.13 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ต่อช่วงบ้านหนองบัวเลิง ม.13 สิ่งที่แนบกองคลัง29/6/25589/7/2558 11:46

ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียงลำดับตามสิ่งที่แนบใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก9/7/2558 14:15
โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา23/10/2556 21:37
การแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2556การแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 255623/10/2556 21:30
1 - 3 ถัดไป

ข้อมูลเผยแผ่ - ใช้เพื่อแสดงการเชื่อมโยงบนเว็บเพจของคุณที่สามารถถูกจัดกลุ่มและลักษณะ และสามารถจัดระเบียบโดยการลากแล้วปล่อยได้  ข้อมูลเผยแผ่

ข่าวเด่น / สาระน่ารู้/ พ.ร.บ. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ข่าวเด่น / สาระน่ารู้/ พ.ร.บ.

กำลังเรียกข้อมูล

โครงการเด่นเทศบาล  โครงการเด่นเทศบาล

เรียงลำดับตามสิ่งที่แนบใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลโคกล่าม โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลโคกล่าม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โครงการ ประจำปี 2556โครงการ ประจำปี 2556
โครงการด้านกองช่างโครงการด้านกองช่าง
สำนักปลัด"โครงการเทศบาลเคลื่อนที่"สำนักปลัด"โครงการเทศบาลเคลื่อนที่"
การบริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรการบริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรสิ่งที่แนบ
(BIG CLEANNING DAY) (BIG CLEANNING DAY)

 นายกเทศมนตรีตำบลโคกล่าม

 

นายสราวุธ หงส์วิไล

นายกเทศมนตรีตำบลโคกล่าม

 ร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนไฟประปารั่วใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ขอความอนุเคราะห์ ก่อสร้างถนน คสล.เส้นทางบ้านโคกล่ามไปบ้านเมืองหงส์ ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
อยากเห็นความสามรถนายกในการสร้างถนนใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนน สายบ้านโคกล่ามไปจตุรพักตรพัิมานใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
เดือดร้อนถนนลูกรังสายบ้านโคกล่ามไปตำบลเมืองหงส์ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ชาวบ้านเดือดร้อน ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ความเดือดร้อน2ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ความเดือดร้อนของประชาชน เรื่องของการขาดน้ำดื่ม น้้ำใช้ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
 เพิ่มการอภิปรายใหม่

ปฏิทินกิจกรรม ส.ท.ท. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ปฏิทินกิจกรรม ส.ท.ท.

กำลังเรียกข้อมูล

ข่าวสารจาก ส.ท.ท. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ข่าวสารจาก ส.ท.ท.

กำลังเรียกข้อมูล

 Web Part สำหรับการเชื่อมโยงสรุป

สำนักงานเทศบาลตำบลโคกล่าม อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 45180