เทศบาลตำบลหนองพอก
โครงการเด่นของเทศบาล
วีดีทัศน์แนะนำเทศบาล
ภาพถ่ายทางอากาศ
กระดานสนทนา
  
เริ่มค้นหา
เทศบาลตำบลหนองพอก > สำนักปลัดเทศบาล  

สำนักปลัดเทศบาล

แสดงรายการ
คำขวัญอำเภอหนองพอก
สินค้าและผลิตภัณท์OTOP
แหล่งท่องเที่ยวอำเภอหนองพอก
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 57
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-56
โครงการพัฒนาตามแผน3ปี 54-56
วีดีทัศน์สรุปผลการปฏิบัติงานป้องกันฯ
หัวหน้าส่วนราชการ
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
โลโก้เทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศและนโยบาย
ภารกิจเทศบาล
พันธกิจเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สภานิติบัญญัติ/สท
หัวหน้าส่วนราชการ
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านอื่นๆ
บุคลากรเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการประปา
บริการด้านอื่นๆ
พรบ./ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินกิจกรรมเทศบาล
ดาวโหลดโปรแกรม
แบบคำขอต่างๆ/เอกสารเผยแพร่
เวปไซท์ที่เกี่ยวข้อง
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล
website กองการประปา
ปกครองอำเภอหนองพอก
โรงพยาบาลอำเภอหนองพอก
รร.หนองพอกวิทยา
รร.หนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
รร.เมืองหนองพอก
อบต.กกโพธิ์
อบต.รอบเมือง
อบต.บึงงาม
อบต.โคกสว่าง
อบต.ภูเขาทอง
อบต.ผาน้ำย้อย
อบต.หนองพอก
เทศบาลตำบลท่าสีดา
ติดต่อเทศบาล/ผู้ดูแลระบบ
Modify settings and columns

พนักงานเทศบาลสามัญ สำนักปลัดเทศบาล

ชื่อ นายภาสกรณ์   สมภาร

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลหนองพอก

หมายเลขโทรศัพท์   

Email: p.tiptks@gmail.com

สถานที่ติดต่อ/ที่อยู่ปัจุบัน

เลขที่  -  หมู่ที่  -  ถนน      -

ตำบล     -   อำเภอ    -    จังหวัด     -

รหัสไปรษณีย์ 

ชื่อ นายสุรสิทธิ์  ธรรมเริง

ตำแหน่ง หน.สำนักปลัดฯ

หมายเลขโทรศัพท์   

Email:

สถานที่ติดต่อ/ที่อยู่ปัจุบัน

เลขที่  -  หมู่ที่  -  ถนน      -

ตำบล     -   อำเภอ    -    จังหวัด     -

รหัสไปรษณีย์ 

ชื่อ ว่าที่ร้อยตรี ต่อตระกูล  จูลมณี

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ

หมายเลขโทรศัพท์   080-0485147, 081-6269167

Email: Totrakun101@hotmail.com

สถานที่ติดต่อ/ที่อยู่ปัจุบัน

เลขที่ 60 หมู่ที่ 11  ถนน      -

ตำบล หนองพอก  อำเภอ หนองพอก  จังหวัด ร้อยเอ็ด

รหัสไปรษณีย์  45210

ชื่อ นางนาฏลดา  สมขาว

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน

หมายเลขโทรศัพท์  082-1224397  บ้าน 043-579139

Email:

สถานที่ติดต่อ/ที่อยู่ปัจุบัน

เลขที่ 20 หมู่ที่ 10 ถนน      -

ตำบล รอบเมือง อำเภอ หนองพอก จังหวัด ร้อยเอ็ด

รหัสไปรษณีย์  45210

ชื่อ นางภาวิดา  ลำทะแย

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

หมายเลขโทรศัพท์   080-6365873

Email: Lpawida09@hotmail.com

สถานที่ติดต่อ/ที่อยู่ปัจุบัน

เลขที่ 247 หมู่ที่  8  ถนน      -

ตำบล  หนองพอก อำเภอ หนองพอก จังหวัด ร้อยเอ็ด

รหัสไปรษณีย์ 45210

ชื่อ นางวัลภา สิงหาเทพ

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

หมายเลขโทรศัพท์   086-2348421

Email: wanlapa.ut@hotmail.com

สถานที่ติดต่อ/ที่อยู่ปัจุบัน

เลขที่  -  หมู่ที่  -  ถนน      -

ตำบล     -   อำเภอ    -    จังหวัด     -

รหัสไปรษณีย์

ชื่อ นายสยาม  อาสาคุณ

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยชำนาญงาน

หมายเลขโทรศัพท์   082-1010449

Email:

สถานที่ติดต่อ/ที่อยู่ปัจุบัน

เลขที่  -  หมู่ที่  -  ถนน      -

ตำบล     -   อำเภอ    -    จังหวัด     -

รหัสไปรษณีย์

 

 ลักษณะงาน/หน้าที่รับผิดชอบ

         สำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองพอก มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งกำกับ และเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล โดยรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
งานธุรการ
        มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ งานเลขานุการและงานประชุมสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมืองานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการงานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์ งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน งานแจ้งมติ ก.ท. ก.ท.จ. ให้กองอื่นหรือฝ่ายต่าง ๆ ทราบและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
งานทะเบียนราษฎรและบัตร
        มีหน้าที่เกี่ยวกับงานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและดำเนินการเลือกตั้ง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
        มีหน้าที่เกี่ยวกับงานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานป้องกันและระงับอัคคีภัยและอำนวยความสะดวกในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและระงับสาธารณภัยต่าง ๆ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย
งานนิติการ
        มีหน้าที่เกี่ยวกับการพิจารณา วินิจฉัยปัญหากฎหมายร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องจัดทำนิติกรรมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการทางคดีการสอบสวนตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาลและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
        มีหน้าที่เกี่ยวกับงานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานป้องกันและระงับอัคคีภัยและอำนวยความสะดวกในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและระงับสาธารณภัยต่าง ๆ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือได้มอบหมาย
งานการเจ้าหน้าที่
        มีหน้าที่เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ งานสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกและการคัดเลือก งานทะเบียนประวัติและบัตรประวัติคณะเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานและลูกจ้าง งานปรับประสิทธิภาพ ในการบริหารงานบุคคล งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง งานพัฒนาบุคลากร งานพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง การให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ งานสวัสดิการพนักงานและลูกจ้าง งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือรับมอบหมาย