เทศบาลตำบลหนองพอก
โครงการเด่นของเทศบาล
วีดีทัศน์แนะนำเทศบาล
ภาพถ่ายทางอากาศ
กระดานสนทนา
  
เริ่มค้นหา
เทศบาลตำบลหนองพอก > พรบ./ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

พรบ./ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แสดงรายการ
คำขวัญอำเภอหนองพอก
สินค้าและผลิตภัณท์OTOP
แหล่งท่องเที่ยวอำเภอหนองพอก
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 57
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-56
โครงการพัฒนาตามแผน3ปี 54-56
วีดีทัศน์สรุปผลการปฏิบัติงานป้องกันฯ
หัวหน้าส่วนราชการ
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
โลโก้เทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศและนโยบาย
ภารกิจเทศบาล
พันธกิจเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สภานิติบัญญัติ/สท
หัวหน้าส่วนราชการ
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านอื่นๆ
บุคลากรเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการประปา
บริการด้านอื่นๆ
พรบ./ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินกิจกรรมเทศบาล
ดาวโหลดโปรแกรม
แบบคำขอต่างๆ/เอกสารเผยแพร่
เวปไซท์ที่เกี่ยวข้อง
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล
website กองการประปา
ปกครองอำเภอหนองพอก
โรงพยาบาลอำเภอหนองพอก
รร.หนองพอกวิทยา
รร.หนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
รร.เมืองหนองพอก
อบต.กกโพธิ์
อบต.รอบเมือง
อบต.บึงงาม
อบต.โคกสว่าง
อบต.ภูเขาทอง
อบต.ผาน้ำย้อย
อบต.หนองพอก
เทศบาลตำบลท่าสีดา
ติดต่อเทศบาล/ผู้ดูแลระบบ
Modify settings and columns
พรบ./ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  
มุมมอง: 
เรียงลำดับตามสิ่งที่แนบใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบระเบียบพัสดุ2553 ใหม่ล่าสุด
สิ่งที่แนบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
สิ่งที่แนบประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น
สิ่งที่แนบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าบ้านข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
สิ่งที่แนบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงการพัสดุด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
สิ่งที่แนบราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม พ.ศ.2553
สิ่งที่แนบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถและรักษารถยนต์ของอปท พ.ศ.2548
สิ่งที่แนบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550
สิ่งที่แนบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝากเงินการเบิกจ่ายเงินการรักษาเงินและการตรวจเงินเทศบาลพ.ศ.2501
สิ่งที่แนบพ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
สิ่งที่แนบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สิ่งที่แนบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของอปท พ.ศ.2548 ฉบับที่3
สิ่งที่แนบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของอปท พ.ศ.2548 ฉบับที่2
สิ่งที่แนบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของอปท พ.ศ.2548
สิ่งที่แนบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542
สิ่งที่แนบพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
สิ่งที่แนบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ พ.ศ.2526
สิ่งที่แนบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการร้บฟ้งความคืดเห็นของประชาชน2548
สิ่งที่แนบพรบ.เทศบาล
สิ่งที่แนบพรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ.2550