เทศบาลตำบลปอภาร
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  
เริ่มค้นหา
เทศบาลตำบลปอภาร > ข้อมูลสภาพทั่วไป  

ข้อมูลสภาพทั่วไป

รูปภาพ
กองช่าง
งานป้องกันฯ
ภาพกีฬาเทศบาลสัมพันธ์
เอกสาร
ควบคุมภายในกองช่าง
ลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น
งานก่อสร้าง ปี ๕๕
คณะผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
สาส์นจากนายกเทศบาล
ส่วนราชการ
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศน์และนโยบาย
ภารกิจเทศบาล
พันธกิจเทศบาล
แผนพัฒนาเทศบาล
งบประมาณ
ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านอื่นๆ
งานบุคลากร
เอกสาร
เอกสารของเทศบาล
กฏเทศบัญญัติ
รายงานการประชุม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
กองทุนสวัสดิการชุมชน
วิสาหกิจชุมชน
ผ้าไหมบ้านปอภารหมู่ที่ 6
อื่นๆ
กระดานสนทนา
เอกสารเผยแพร่
ติดต่อเทศบาล
Modify settings and columns
 
       

  รหัสองค์กร - ชื่อองค์กร เทศบาลตำบลปอภาร
  ประเภทองค์กร เทศบาล ขนาดองค์กร ขนาดเล็ก
 
ที่ตั้งหน่วยงาน
เลขที่ -   หมู่ 7
ถนน -   จังหวัด ร้อยเอ็ด
อำเภอ    เมือง -   ตำบล ปอภาร
รหัสไปรษณีย์ 45000      
 
ข้อมูลเจ้าหน้าที่ 
นายกเทศมนตรี  
ชื่อ    นายอานงค์ สกุล    จันทร์ลคร
เพศ    ชาย วาระในการดำรงตำแหน่งถึงวันที่  2  พ.ย. 51- 1  พ.ย. 54
ปลัดเทศบาล   
ชื่อ     นายเกรียงไกร สกุล     สุราอามาตย์
เพศ     ชาย  
ผู้ตอบแบบสอบถาม  
ชื่อ     นายทองพูน สกุล     เฉยพันธุ์
โทรศัพท์ e-mail  nickiecwa@gmail.com

ชื่อเว็บไซต์ขององค์กร

nmt.or.th/roiet/pophan

-
   
 
ลักษณะที่ตั้ง 
อาณาเขต เขตการปกครอง มีพื้นที่   32 ตร.กม.= 20000  ไร่
เขตการปกครอง  
อาณาเขตทางทิศเหนือ ติดต่อกับ

องค์การบริหารส่วนตำบลสีแก้ว  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด

อาณาเขตทางทิศใต้ ติดต่อกับ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่  อำเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด

อาณาเขตทางทิศตะวันออก ติดต่อกับ

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด

อาณาเขตทางทิศตะวันตก ติดต่อกับ

องค์การบริหารส่วนตำบลสีแก้ว  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด

 

 
ข้อมูลประชากร  
จำนวนหลังคาเรือน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 1786
จำนวนประชากรทั้งหมด 7500
อัตราการเพิ่มของประชากร ร้อยละ/ปี -
รายละเอียดประชากร  

เพศชาย
อายุ (ปี) จำนวน (คน)
น้อยกว่า 1 ปี -
1-6 -
7-12 -
13-17 -
18-60 -
60 ขึ้นไป -
รวม

3655


เพศหญิง
อายุ (ปี) จำนวน (คน)
น้อยกว่า 1 ปี -
1-6 -
7-12 -
13-17 -
18-60 -
60 ขึ้นไป -
รวม

3855

จำนวนประชากรที่พิการ หรือ ทุพพลภาพทั้งหมด - คน
จำนวนประชากรที่พิการ/ทุพพลภาพ ที่ได้รับความช่วยเหลือ -  คน
จำนวนคนชราที่มาขอความช่วยเหลือ -  คน
จำนวนคนชราที่ได้รับความช่วยเหลือ -  คน
จำนวนประชากรที่เป็นโรคเอดส์และได้รับการช่วยเหลือ -  คน
ลักษณะอาชีพของประชากรในพื้นที่  
รายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปี -  บาท
ประมาณการผู้ประกอบอาชีพดังต่อไปนี้  
ผู้ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม รับจ้างทั่วไป อื่นๆ ว่างงาน
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ (%)  - - - - -
คิดเป็นจำนวนราย - -  - - -
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลปอภาร หมู่ที่ 7 บ้านปอภาร ตำบลปอภาร อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000