ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
เริ่มค้นหา
สำนักงานเทศบาลตำบลปอภาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
ประวัติเทศบาล
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  
สำนักงานเทศบาลตำบลปอภาร > ข้อมูลสภาพทั่วไป  

ข้อมูลสภาพทั่วไป

Modify settings and columns
 
       

  รหัสองค์กร - ชื่อองค์กร -
  ประเภทองค์กร - ขนาดองค์กร -
 
ที่ตั้งหน่วยงาน
เลขที่ -   หมู่ -
ถนน -   จังหวัด -
อำเภอ -   ตำบล -
รหัสไปรษณีย์ -      
 
ข้อมูลเจ้าหน้าที่ 
นายก ฯ      
ชื่อ - สกุล -
เพศ - วาระในการดำรงตำแหน่งถึงวันที่ -
ปลัด       
ชื่อ - สกุล -
เพศ -    
ผู้ตอบแบบสอบถาม      
ชื่อ - สกุล -
โทรศัพท์ - e-mail -
ชื่อเว็บไซต์ขององค์กร -
   
 
ลักษณะที่ตั้ง 
อาณาเขต เขตการปกครอง มีพื้นที่ -
เขตการปกครอง  
อาณาเขตทางทิศเหนือ ติดต่อกับ
อาณาเขตทางทิศใต้ ติดต่อกับ
อาณาเขตทางทิศตะวันออก ติดต่อกับ
อาณาเขตทางทิศตะวันตก ติดต่อกับ

 

 
ข้อมูลประชากร  
จำนวนหลังคาเรือน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ - หลังคาเรือน
จำนวนประชากรทั้งหมด - คน
อัตราการเพิ่มของประชากร ร้อยละ/ปี -
รายละเอียดประชากร  

เพศชาย
อายุ (ปี) จำนวน (คน)
น้อยกว่า 1 ปี -
1-6 -
7-12 -
13-17 -
18-60 -
60 ขึ้นไป -
รวม -

เพศหญิง
อายุ (ปี) จำนวน (คน)
น้อยกว่า 1 ปี -
1-6 -
7-12 -
13-17 -
18-60 -
60 ขึ้นไป -
รวม -
จำนวนประชากรที่พิการ หรือ ทุพพลภาพทั้งหมด - คน
จำนวนประชากรที่พิการ/ทุพพลภาพ ที่ได้รับความช่วยเหลือ -  คน
จำนวนคนชราที่มาขอความช่วยเหลือ -  คน
จำนวนคนชราที่ได้รับความช่วยเหลือ -  คน
จำนวนประชากรที่เป็นโรคเอดส์และได้รับการช่วยเหลือ -  คน
ลักษณะอาชีพของประชากรในพื้นที่  
รายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปี -  บาท
ประมาณการผู้ประกอบอาชีพดังต่อไปนี้  
ผู้ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม รับจ้างทั่วไป อื่นๆ ว่างงาน
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ (%)  - - - - -
คิดเป็นจำนวนราย - -  - - -
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลปอภาร อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โทร.043-654200