เทศบาลตำบลปอภาร
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  
เริ่มค้นหา
เทศบาลตำบลปอภาร > ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง  

ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง

รูปภาพ
กองช่าง
งานป้องกันฯ
ภาพกีฬาเทศบาลสัมพันธ์
เอกสาร
ควบคุมภายในกองช่าง
ลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น
งานก่อสร้าง ปี ๕๕
คณะผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
สาส์นจากนายกเทศบาล
ส่วนราชการ
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศน์และนโยบาย
ภารกิจเทศบาล
พันธกิจเทศบาล
แผนพัฒนาเทศบาล
งบประมาณ
ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านอื่นๆ
งานบุคลากร
เอกสาร
เอกสารของเทศบาล
กฏเทศบัญญัติ
รายงานการประชุม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
กองทุนสวัสดิการชุมชน
วิสาหกิจชุมชน
ผ้าไหมบ้านปอภารหมู่ที่ 6
อื่นๆ
กระดานสนทนา
เอกสารเผยแพร่
ติดต่อเทศบาล
Modify settings and columns
  
มุมมอง: 
เรียงลำดับตามสิ่งที่แนบใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
สอบราคาจ้างเหมาขยายยกระดับถนนลูกรังบดอัดแน่นใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
23/9/2552 23:05
สิ่งที่แนบ
สอบราคาจ้างเหมาถนนดินลูกรังบดอัดแน่นใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
23/9/2552 23:11
สิ่งที่แนบ
ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
12/10/2552 14:05
สิ่งที่แนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
12/10/2555 10:45
สำนักงานเทศบาลตำบลปอภาร หมู่ที่ 7 บ้านปอภาร ตำบลปอภาร อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000