ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
 
เริ่มค้นหา
 
เทศบาลตำบลเสลภูมิ
ประวัติเทศบาล
สถานที่ท่องที่ยว
สำนักปลัดเทศบาล
ศูนย์บริการข่าวสารเทศบาล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
บริษัทนำเที่ยว
ร้านอาหารแนะนำ
ติดต่อเทศบาล
  
เทศบาลตำบลเสลภูมิ > โครงสร้างการบริหาร  

โครงสร้างการบริหาร

เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศน์และนโยบาย
โครงสร้างการบริหาร
ภารกิจเทศบาล
พันธกิจเทศบาล
แผนพัฒนาเทศบาล
เทศบัญญัติ
ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
แผนการดำเนินงาน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบสำรวจ
ประเมินความพึงพอใจ
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านอื่นๆ
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งานทะเบียนราษฎร
ศูนย์บริการข่าวสารเทศบาล
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารราชการ
การจัดการองค์ความรู้
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 24 ซม.
ศูนย์บริการร่วม
การบริการ
การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
แบบฟอร์มบริการ
เอกสารของเทศบาล
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานกิจการสภาเทศบาลตำบลเสลภูมิ
คำแถลงนโยบาย
เอกสารเผยแพร่
ชมรมปลัดเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศกำหนดวัน เวลา ที่จะตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง
แผนการพัฒนารายได้
จดหมายข่าว
มาตรการประหยัดพลังงาน
กำหนดราคากลาง
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง
กำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์
กฎหมายและระเบียบต่างๆ
พรบ./พรก.
กฎกระทรวง/ระเบียบ
คำสั่ง/ประกาศ ทต.เสลภูมิ
อื่นๆ
ติดต่อเทศบาล
สายตรงนายกฯ
Modify settings and columns
 
 
 
     
     
   
  นายธนวัฒน์   อรัญภูมิ
นายกเทศมนตรีตำบลเสลภูมิ
 
     
     
นายศิรวิชญ์   ธงทอง
รองนายกเทศมนตรีตำบลเสลภูมิ
ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมเกียรติ   มาตผล
รองนายกเทศมนตรีตำบลเสลภูมิ
นายสุวัฒน์   นาเมืองรักษ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
     
     
   
   
     
     
     
     
   
  นายสุภักดิ์   บัวระบัติ
ประธานสภาเทศบาลตำบลเสลภูมิ
 
     
     
   
  นายสุภักดิ์   นิลใย
รองประธานสภาเทศบาลตำบลเสลภูมิ
 
     
     
นางวารี   พรหมชัยนันท์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสลภูมิ
นายวิรัตน์   สุวรรณ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสลภูมิ
นายประสิทธิ์   สารเสวก
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสลภูมิ
     
     
นายวิรัตน์   ถึงแสง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสลภูมิ
นายจิรวัฒน์   แพงอนันต์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสลภูมิ
นายพาณิช   หาญชำนิ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสลภูมิ
     
     
นายวีระวัฒน์   ภาคมฤค
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสลภูมิ
นายนิติพงษ์   สนทาธร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสลภูมิ
นายธนารักษ์   ราโช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสลภูมิ
     
     
   
  นายศุภชาติ   อนันตวุธ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสลภูมิ
 
     
     
     
     
   
  นายรณยุทธ   หอมหวล
ปลัดเทศบาล
 
     
     
   
  นายรัศมี   ดิษฐเนตร
รองปลัดเทศบาล
 
     
     
สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง
นางสมร   ชำนาญภูมิ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสาวจิตรดา  จอมคำสิงห์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

รักษาการ  ผู้อำนวยการกองคลัง
นายสำรวย   พาลารัตน์
ผู้อำนวยการกองช่าง
     
     
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา
นางอังสุธา   อังเรขพาณิชย์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวศิริรัตน์   สายเชื้อ
ผู้อำนวยการกองศึกษา