ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
 
เริ่มค้นหา
 
เทศบาลตำบลเสลภูมิ
ประวัติเทศบาล
สถานที่ท่องที่ยว
สำนักปลัดเทศบาล
ศูนย์บริการข่าวสารเทศบาล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
บริษัทนำเที่ยว
ร้านอาหารแนะนำ
ติดต่อเทศบาล
  
เทศบาลตำบลเสลภูมิ > แผนการดำเนินงาน  

แผนการดำเนินงาน

เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศน์และนโยบาย
โครงสร้างการบริหาร
ภารกิจเทศบาล
พันธกิจเทศบาล
แผนพัฒนาเทศบาล
เทศบัญญัติ
ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
แผนการดำเนินงาน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบสำรวจ
ประเมินความพึงพอใจ
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านอื่นๆ
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งานทะเบียนราษฎร
ศูนย์บริการข่าวสารเทศบาล
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารราชการ
การจัดการองค์ความรู้
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 24 ซม.
ศูนย์บริการร่วม
การบริการ
การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
แบบฟอร์มบริการ
เอกสารของเทศบาล
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานกิจการสภาเทศบาลตำบลเสลภูมิ
คำแถลงนโยบาย
เอกสารเผยแพร่
ชมรมปลัดเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศกำหนดวัน เวลา ที่จะตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง
แผนการพัฒนารายได้
จดหมายข่าว
มาตรการประหยัดพลังงาน
กำหนดราคากลาง
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง
กำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์
กฎหมายและระเบียบต่างๆ
พรบ./พรก.
กฎกระทรวง/ระเบียบ
คำสั่ง/ประกาศ ทต.เสลภูมิ
อื่นๆ
ติดต่อเทศบาล
สายตรงนายกฯ
Modify settings and columns
  
มุมมอง: 
เรียงลำดับตามสิ่งที่แนบใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
แผนการดำเนินงาน56ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
แผนการดำเนินงาน57ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
แผนการดำเนินงาน58ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
แผนการดำเนินงาน59ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)