เทศบาลตำบลท่าเกษม
โครงการเด่นของเทศบาล
ประวัติเทศบาล
กระดานสนทนา
  
เริ่มค้นหา
เทศบาลตำบลท่าเกษม > ประวัติเทศบาล  

ประวัติเทศบาล

เอกสาร
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลตำบล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศและนโยบาย
ภารกิจเทศบาล
พันธกิจเทศบาล
งบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านอื่นๆ
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองคลัง
กองช่าง
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
อื่นๆ
กระดานสนทนา
เอกสารเผยแพร่
ปฏิทินกิจกรรม
Modify settings and columns

ประวัติความเป็นมา

 ที่ตั้ง

       เทศบาลตำบลท่าเกษม
อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้ว
ระยะทางประมาณ
13 กิโลเมตร ปัจจุบันมีสำนักงานตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 

ตำบลท่าเกษม  อำเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

อาณาเขต

       ทิศเหนือ   ติดต่อ   หมู่ที่  บ้านหัวกุญแจ  ตำบลท่าเกษม

      ทิศใต้      ติดต่อ   หมู่ที่  บ้านท่าเกษม  ตำบลท่าเกษม

      ทิศตะวันออก     ติดต่อ   อำเภอวัฒนานคร

      ทิศตะวันตก       ติดต่อ   กรมทหารราบที่  12  รักษาพระองค์

เขตการปกครอง

        เทศบาลตำบลท่าเกษม  แบ่งเขตการปกครองออกเป็นชุมชนย่อยรวม  ชุมชน  มีประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชนฝ่ายต่าง ๆ  ทำหน้าที่ตัวแทนชุมชน  เพื่อประสานการทำงานและเป็นผู้ช่วยคณะผู้บริหารเทศบาลในการทำงานพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ  ประกอบด้วยชุมชนต่าง ๆ  ดังนี้

        ชุมชนย่อยที่  1    ชุมชนกรุงเกษม

        ชุมชนย่อยที่  2    ชุมชนตลาดท่าเกษม

        ชุมชนย่อยที่  3    ชุมชนวัดท่าเกษม

        ชุมชนย่อยที่  4    ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

        ชุมชนย่อยที่  5    ชุมชนหัวกุญแจ 

ประชากร

               ชาย             1,645     คน

            หญิง             1,780     คน

            รวมทั้งหมด      3,425    คน

            รวมครัวเรือนทั้งหมด   983    ครัวเรือน