เทศบาลตำบลดอนเขือง
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  
เริ่มค้นหา
เทศบาลตำบลดอนเขือง > วิสัยทัศน์และนโยบาย  

วิสัยทัศน์และนโยบาย

เอกสาร
รายการ
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศและนโยบาย
แผนยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนา 3 ปี
ภารกิจเทศบาล
พันธกิจเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนการดำเนินงาน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนที่
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านอื่นๆ
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
เอกสารเผยแพร่
ตัวอย่างการจัดทำวิสัยทัศน์ นักบริหารงานเทศบาล
แบบฟอร์ม คำขอเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเขือง
อื่นๆ
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
ปฏิทินกิจกรรม
ประมวลกิจกรรมเทศบาล
โครงการและกิจกรรมเทศบาล
Modify settings and columns
ตัวอย่าง-วิสัยทัศน์และนโยบาย
   วิสัยทัศน์
    
     
“”
   นโยบาย
1. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

       มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาในด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
2.   นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

        มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ประชาชนมีรายได้เสริม ซึ่งจะเป็นการช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
3.  นโยบายการพัฒนาด้านสังคม
   
        มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย พัฒนา การบริหารให้มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล
สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเขือง ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47240 โทร.0-4272-9091