เทศบาลตำบลสว่างแดนดิน
โครงการเด่นของเทศบาล
ประวัติเทศบาล
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  
เริ่มค้นหา
เทศบาลตำบลสว่างแดนดิน > ข้อมูลสภาพทั่วไป  

ข้อมูลสภาพทั่วไป

รูปภาพ
เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสว่างแดนดิน
โครงการลดขั้นตอน
โครงการลดขั้นตอน
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลตำบล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศและนโยบาย
ภารกิจเทศบาล
พันธกิจเทศบาล
งบประมาณ ปี 51
แผนพัฒนาเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านอื่นๆ
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองคลัง
กองช่าง
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
อื่นๆ
กระดานสนทนา
เอกสารเผยแพร่
ติดต่อเทศบาล
ปฏิทินกิจกรรม
Modify settings and columns
 
       

  รหัสองค์กร - ชื่อองค์กร เทศบาลตำบลสว่างแดนดิน
  ประเภทองค์กร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขนาดองค์กร -
 
ที่ตั้งหน่วยงาน
เลขที่ 919   หมู่ 11
ถนน นิตโย   จังหวัด สกลนคร
อำเภอ สว่างแดนดิน   ตำบล สว่างแดนดิน
รหัสไปรษณีย์ 47110      
 
ข้อมูลเจ้าหน้าที่ 
นายก ฯ      
ชื่อ นายสุริยันต์ สกุล จางวางสิทธิ์
เพศ ชาย วาระในการดำรงตำแหน่งถึงวันที่  13  พค.54 -
ปลัด       
ชื่อ นายศิริพงษ์ สกุล  อ้วนแก้ว
เพศ -    
ผู้ตอบแบบสอบถาม      
ชื่อ นางจุฬารัตน์ สกุล พรมชัย
โทรศัพท์ 0-4272-1611 e-mail -
ชื่อเว็บไซต์ขององค์กร
   
 
ลักษณะที่ตั้ง 
อาณาเขต เขตการปกครอง มีพื้นที่ -
เขตการปกครอง  
อาณาเขตทางทิศเหนือ ติดต่อกับ
อาณาเขตทางทิศใต้ ติดต่อกับ
อาณาเขตทางทิศตะวันออก ติดต่อกับ
อาณาเขตทางทิศตะวันตก ติดต่อกับ

 

 
ข้อมูลประชากร  
จำนวนหลังคาเรือน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ - หลังคาเรือน
จำนวนประชากรทั้งหมด - คน
อัตราการเพิ่มของประชากร ร้อยละ/ปี -
รายละเอียดประชากร  

เพศชาย
อายุ (ปี) จำนวน (คน)
น้อยกว่า 1 ปี -
1-6 -
7-12 -
13-17 -
18-60 -
60 ขึ้นไป -
รวม -

เพศหญิง
อายุ (ปี) จำนวน (คน)
น้อยกว่า 1 ปี -
1-6 -
7-12 -
13-17 -
18-60 -
60 ขึ้นไป -
รวม -
จำนวนประชากรที่พิการ หรือ ทุพพลภาพทั้งหมด - คน
จำนวนประชากรที่พิการ/ทุพพลภาพ ที่ได้รับความช่วยเหลือ -  คน
จำนวนคนชราที่มาขอความช่วยเหลือ -  คน
จำนวนคนชราที่ได้รับความช่วยเหลือ -  คน
จำนวนประชากรที่เป็นโรคเอดส์และได้รับการช่วยเหลือ -  คน
ลักษณะอาชีพของประชากรในพื้นที่  
รายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปี -  บาท
ประมาณการผู้ประกอบอาชีพดังต่อไปนี้  
ผู้ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม รับจ้างทั่วไป อื่นๆ ว่างงาน
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ (%)  - - - - -
คิดเป็นจำนวนราย - -  - - -
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110