เทศบาลตำบลสว่างแดนดิน
โครงการเด่นของเทศบาล
ประวัติเทศบาล
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  
เริ่มค้นหา
เทศบาลตำบลสว่างแดนดิน > วิสัยทัศน์และนโยบาย  

วิสัยทัศน์และนโยบาย

รูปภาพ
เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสว่างแดนดิน
โครงการลดขั้นตอน
โครงการลดขั้นตอน
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลตำบล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศและนโยบาย
ภารกิจเทศบาล
พันธกิจเทศบาล
งบประมาณ ปี 51
แผนพัฒนาเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านอื่นๆ
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองคลัง
กองช่าง
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
อื่นๆ
กระดานสนทนา
เอกสารเผยแพร่
ติดต่อเทศบาล
ปฏิทินกิจกรรม
Modify settings and columns
ตัวอย่าง-วิสัยทัศน์และนโยบาย
   วิสัยทัศน์
      1.       การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

            ปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐานได้แก่  ถนน  ปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนน  ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ  น้ำประปา  โทรศัพท์  ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก  ให้มีคุณภาพและครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล

2.  การพัฒนาด้านพัฒนาสังคม

2.1  ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีรวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น

  2.2  ดูแลเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมทั้งประชาชนในชุมชนเพื่อจัดตั้งศูนย์ป้องกันภัยเทศบาลตำบลสว่างแดนดิน  จัดชุดสายตรวจชุมชนจัดตั้งศูนย์วิทยุ  อปพร.  ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  อปพร.  ให้มีคุณภาพจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นในการบรรเทาสาธารณะภัย  เช่นรถดับเพลิง  รถบรรทุกน้ำดับเพลิง  น้ำยาเคมีที่ใช้ในการดับเพลิง  อุปกรณ์ในการช่วยชีวิตต่างๆ  ให้เพียงพอกับความต้องการ  รวมทั้งให้มีการจัดการฝึกซ้อมแผนในการเฝ้าระวังป้องกันและเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลืออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

 2.3  จัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ  เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนทุกชุมชนในเขตเทศบาลร่วมกันต่อต้านยาเสพติดเพื่อให้เทศบาลตำบลสว่างแดนดินเป็นเขตปลอดยาเสพติดร้อยเปอร์เซ็นต์

 2.4  สร้างลานกีฬา  สนามกีฬาประเภทต่างๆ  อาคารเอนกประสงค์เพื่อให้ประชาชนใช้เป็นที่ออกกำลังกายและจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อสร้างความสามัคคีรวมทั้งให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

3.  การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร

3.1  การบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์  โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของ

ประชาชนในท้องถิ่นโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล

                       3.2   ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย  โดยรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดง  ความคิดเห็นและตัดสินใจในเรื่องที่มีผลต่อชุมชนโดยส่วนรวม

                       3.3  ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคเอกชน  และประชาชนในพื้นที่

                       3.4  การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลและนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน  รวมทั้งการนำระบบการให้บริการเชิงรุกมาปฏิบัติให้มากขึ้น

4.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

4.1  ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจให้มีการขยายตัวมากยิ่งขึ้น

4.2  ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนที่ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลได้มีรายได้เพิ่มขึ้นสามารถหาเลี้ยง

ครอบครัวอย่างพอเพียง

4.3    ส่งเสริมสนับสนุนโครงการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะเพื่อจัดหาสถานที่ให้ประชาชนในเขตเทศบาลประกอบสัมมาอาชีพ

 

   นโยบาย 

ระบบสาธารณูปโภคครบครัน       เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง

ประชาชนมีสุขภาพชีวิตที่ดี           สภาพแวดล้อมน่าอยู่

การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพโปร่งใส           การบริการประชาชนสะดวกรวดเร็ว

1. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

       มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาในด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
2.   นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

        มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ประชาชนมีรายได้เสริม ซึ่งจะเป็นการช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
3.  นโยบายการพัฒนาด้านสังคม
   
        มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย พัฒนา การบริหารให้มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล
สำนักงานเทศบาลตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110