ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
 
เริ่มค้นหา
เทศบาลตำบลหลักห้า
ประวัติเทศบาล
ส่วนราชการ
ร้านอาหารแนะนำ
เกษตรพอเพียง
โรงแรม / ที่พัก
บริษัทนำเที่ยว
ติดต่อเทศบาล
  
เทศบาลตำบลหลักห้า > ข้อมูลสภาพทั่วไป  

ข้อมูลสภาพทั่วไป

Modify settings and columns
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อองค์กร เทศบาลตำบลหลักห้า ขนาดองค์กร กลาง
ที่ตั้งหน่วยงาน
เลขที่ -   หมู่ 2
ถนน -   ตำบล ยกกระบัตร
อำเภอ บ้านแพ้ว   จังหวัด สมุทรสาคร
รหัสไปรษณีย์ 74120      
e-mail lakha_lacl@hotmail.com
ข้อมูลเจ้าหน้าที่ 
นายกเทศมนตรี      
ชื่อ นางขวัญดาว สกุล สุมนัส
เพศ หญิง วาระในการดำรงตำแหน่งถึงวันที่ : 16/10/2550 ครบวาระในการดำรง ตำแหน่งถึง วันที่ : 15/09/54
รองนายกเทศมนตรี      
ชื่อ ายชลอ สกุล เกิดปั้น
เพศ ชาย วาระในการดำรงตำแหน่งถึงวันที่ : 16/10/2550 ครบวาระในการดำรง ตำแหน่งถึง วันที่ : 15/09/54
รองนายกเทศมนตรี      
ชื่อ ายศักดิ์ชัย สกุล ตั้งวิทย์โมไนย
เพศ ชาย วาระในการดำรงตำแหน่งถึงวันที่ : 16/10/2550 ครบวาระในการดำรง ตำแหน่งถึง วันที่ : 15/09/54
ปลัด ฯ      
ชื่อ นายทักย์สิน สกุล ชุ่มน้อย
เพศ ชาย    
รองปลัด ฯ      
ชื่อ จ่าเอกมนัส สกุล ประคองโพธิ์ทอง
พศ ชาย e-mail  
หัวหน้าสำนักปลัดฯ      
ชื่อ นางสาวิตรี สกุล หนุนภักดี
เพศ หญิง e-mail
ผู้อำนวยการกองช่าง      
ชื่อ นายชัยณรงค์ สกุล สังข์พันธ์
เพศ ชาย e-mail
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง      
ชื่อ นายไพรวัลย์ สกุล เสือคง
เพศ ชาย e-mail
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข      
ชื่อ นางสาวอังศนา สกุล ละเอียดศิลป์
เพศ หญิง e-mail
ผู้อำนวยการกองการศึกษา      
ชื่อ นางประคอง สกุล บุญแสนแผน
เพศ หญิง e-mail
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสวัสดิการสังคม
ชื่อ จ่าเอกมนัส สกุล ประคองโพธิ์ทอง
เพศ ชาย e-mail
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
ชื่อ จ่าเอกมนัส สกุล ประคองโพธิ์ทอง
เพศ e-mail
   
สภาพทั่วไป
ลักษณะที่ตั้ง 

อาณาเขต เขตการปกครอง มีพื้นที่

125.57 ตร.กม.

ครอบคลุม   4  ตำบล  41  หมู่บ้าน ประกอบด้วย
ตำบลโรงเข้          10    หมู่
ตำบลยกกระบัตร     12   หมู่
ตำบลหนองสองห้อง  10   หมู่
ตำบลหนองบัว          9   หมู่
เขตการปกครอง  
อาณาเขตทางทิศเหนือ ติดต่อกับ จดเส้นแบ่งเขต อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ติดต่อกับอำเภอบางแพ จ.ราชบุรี และ อ.สามพราน จ. นครปฐม
อาณาเขตทางทิศใต้ ติดต่อกับ จดเส้นแบ่งเขต อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ติดต่อกับ อ.เมือง จ. สมุทรสงคราม
อาณาเขตทางทิศตะวันออก ติดต่อกับ จดฝั่งตะวันตกของคลองแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
อาณาเขตทางทิศตะวันตก ติดต่อกับ จดเส้นแบ่งเขต อ.ดำเนินสะดวก จ. ราชบุรี กับ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

 

ข้อมูลประชากร
 
ข้อมูลประชากร  
จำนวนหลังคาเรือน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 6,187 หลังคาเรือน
จำนวนประชากรทั้งหมด 39,026 คน
อัตราการเพิ่มของประชากร ร้อยละ/ปี 72.70
รายละเอียดประชากร  

เพศชาย
อายุ (ปี) จำนวน (คน)
น้อยกว่า 1 ปี 33  
1-6 489 
7-12 972
13-17 581
18-60 8,896
60 ขึ้นไป 1,854 
รวม 12,825

เพศหญิง
อายุ (ปี) จำนวน (คน)
น้อยกว่า 1 ปี 34
1-6 509
7-12 1,848
13-17 1,140 
18-60 9,185 
60 ขึ้นไป 2,263 
รวม 14,979 
ลักษณะอาชีพของประชากรในพื้นที่  
รายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปี 53,400 บาท
การประกอบอาชีพส่วนใหญ่  
อาชีพ

จำนวน/คน

1. ทำนา

20

2. ทำสวน

4,535

3. ทำไร่

104

4. ประมง

378

5. ปศุสัตว์

9

6. รับราชการ

299

7. พนักงานรัฐวิสาหกิจ

30

8. พนักงานบริษัท

412

9. รับจ้างทั่วไป

12,224

10. ค้าขาย

1,213

11. ธุรกิจส่วนตัว

104