ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
 
เริ่มค้นหา
เทศบาลตำบลหลักห้า
ประวัติเทศบาล
ส่วนราชการ
ร้านอาหารแนะนำ
เกษตรพอเพียง
โรงแรม / ที่พัก
บริษัทนำเที่ยว
ติดต่อเทศบาล
  

ฝึกอาชีพ (จัดดอกไม้สด)

 กิจกรรมการจัดดอกไม้สด

 

ตามนโยบายของรัฐบาล   ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้มีงานทำ โดยเฉพาะการประกอบอาชีพอิสระที่ถูกกฎหมาย จัดให้มีการรวมกลุ่มอาชีพ/กลุ่มสตรี ภูมิปัญญาท้องถิ่น สนับสนุนการระดมและการจัดการนำวิทยากรต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงการประกอบอาชีพ การจัดการด้านตลาดให้ได้มาตรฐานและความเหมาะสม เพื่อสร้างอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว เทศบาลตำบลหลักห้า จึงนำนโยบายดังกล่าวมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม โดยการจัดทำโครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ/กลุ่มสตรี ขึ้น

วัตุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพ/กลุ่มสตรี ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รวมทั้งสร้างความรักความสามัคคีอันดีต่อกัน ทั้งภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม

2. เพื่อให้กลุ่มอาชีพ/กลุ่มสตรี มีอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว

เป้าหมาย

กลุ่มอาชีพ/กลุ่มสตรี ในเขตเทศบาลตำบลหลักห้า

สถานที่  เทศบาลตำบลหลักห้า

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ   งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหลักห้า

ระยะเวลาดำเนินงาน     ระหว่างวันที่ 2 - 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2551

ผลที่ได้รับ

1. กลุ่มอาชีพ/กลุ่มสตรี ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์รวมทั้งสร้างความรักความสามัคคีในชุมชน

2. กลุ่มอาชีพ/กลุ่มสตรี มีอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้