ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
เริ่มค้นหา
เทศบาลเมืองพระพุทธบาท
บริการสังคม
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
เกี่ยวกับเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
เอกสารของเทศบาล
  
เทศบาลเมืองพระพุทธบาท > ประวัติการก่อตั้งสถานสงเคราะห์  

ประวัติการก่อตั้งสถานสงเคราะห์

Modify settings and columns

 

ประวัติการก่อตั้ง

 

     สถานสงเคราะห์เด็กหญิงจังหวัดสระบุรี เดิมสังกัดกองสงเคราะห์เด็กและบุคคลวัยรุ่น กรมประชาสงเคราะห์ ได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยมติคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร 0202/22406 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2523 เพื่อให้การสงเคราะห์เด็กหญิง ที่กำพร้า อนาถา เร่ร่อน ไร้ที่พึ่ง ยากจน ขาดแคลน มีปัญหาความประพฤติ ไม่สามารถอยู่กับครอบครัวได้ ฯลฯ เป็นเด็กหญิง ที่มีอายุระหว่าง 7-18 ปี ซึ่งแต่เดิมรัฐได้จัดบริการ     ในการสงเคราะห์เด็กบ้านราชวิถีกรุงเทพฯ และสถานสงเคราะห์เด็กหญิง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด อุดรธานี สถานสงเคราะห์เด็กหญิงทั้ง 2 แห่ง ต้องรับเด็กเกินปริมาณ 200 คน เด็กต้องอยู่กันอย่างแออัด และยังมีคำขอจากประชาชนทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ที่มีความจำเป็นขอฝากเด็กเข้ารับอุปการะ ในสถานสงเคราะห์ของรัฐบาลอีกเป็นจำนวนมาก คณะรัฐมนตรี จึงได้อนุมัติจัดจั้งสถานสงเคราะห์เด็กหญิงจังหวัดสระบุรี ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 137 หมู่ 7 ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยเริ่มเปิดดำเนินการ รับเด็กเข้าอุปการะ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2524


     ในขั้นแรกได้ย้ายเด็กจากสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี จำนวน 100 คน มาอุปการะ การดำเนินงานได้ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน จากการปฏิรูประบบราชการเมื่อปี พศ. 2545 ปัจจุบันสถานสงเคราะห์เด็กหญิงจังหวัดสระบุรี สังกัดสำนักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก (สปป) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีเด็กอยู่ในความอุปการะทั้งสิ้น 183 คน© Copyright 2007. All Right Reserved | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : contact@nmt.or.th