เทศบาลตำบลเมืองคง
โครงการเด่นของเทศบาล
ประวัติเทศบาล
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  
เริ่มค้นหา
เทศบาลตำบลเมืองคง > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน  

ข่าวประชาสัมพันธ์: เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน

หัวข้อข่าว

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน   

รายละเอียดข่าว

                        ด้วยเทศบาลตำบลเมืองคง  อำเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ  ได้รับการจัดสรรอัตราตำแหน่งและเงินเดือนพนักงานเทศบาล  ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก  จำนวน ๑  อัตรา  ดังนั้น  อาศัยอำนาจตามความในประกาศ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ  ลงวันที่ ๒๗  มิถุนายน ๒๕๕๔  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล  ประกอบประกาศ  ก.ท.จ.ศรีสะเกษ  ลงวันที่ ๑๐  พฤษภาคม ๒๕๕๔  เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล  ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

                        ๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร

                                    พนักงานครูเทศบาล  ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก  เลขที่ตำแหน่ง  ๓๓-๒-๐๒๖๙    จำนวน    อัตรา

                   ๒.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร

                                    ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  ดังนี้

                                    ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ    แห่งประกาศ  ก.ท.จ. จังหวัดศรีสะเกษ  ลงวันที่  ๑๐  มกราคม  ๒๕๔๖  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลเมืองคง  ดังต่อไปนี้

                                    (๑)  มีสัญชาติไทย

                                    (๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์

                                    (๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ด้วยความบริสุทธิ์ใจ

                                    (๔) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง

                                    (๕) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่  ก.ท.จ.กำหนด  ดังนี้

                                    ก. โรคเรือนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

                                    ข. วัณโรคในระยะอันตราย

                                    ค. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

                                    ง. โรคติดยาเสพติดให้โทษ

                                    จ. โรคพิษสุราเรื้อรัง

 

 

 

-๒-

                                    (๖) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  ตามมาตรฐานทั่วไป  หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล  ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น  หรือตามกฎหมายอื่น

                                    (๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี  จนเป็นที่รังเกียจของสังคม

                                    (๘) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

                                    (๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

                                    (๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

                                    (๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ  ให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออก  จากรัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

                                    (๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ  ให้ออก  หรือปลดออก  เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป  หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล  ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  หรือตามกฎหมายอื่น

                                    (๑๓) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก  เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป  หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล  ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมายอื่น

                                    (๑๔) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

                   ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

                                    ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  ดังต่อไปนี้

                                    ๒.๒.๑  ดำรงตำแหน่งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเมืองคง  ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก  ครูผู้ดูแลเด็ก  และหรือหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ซึ่งจัดจ้างโดยงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐและจากเงินรายได้ของเทศบาลตำบลเมืองคงติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า    ปี  และ

                                    ๒.๒.๒ มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเอก  หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้

                                    ๒.๒.๓ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  กรณีผู้ดูแลเด็ก  ครูผู้ดูแลเด็ก  และหรือหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ที่ได้รับการจ้างก่อนการประกาศใช้มาตรฐานกำหนดตำแหน่งดังกล่าว  ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  หนังสือรับรองสิทธิ  ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน  และหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน  ที่คุรุสภาออกให้

                                    ๒.๒.๔ ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์และแบบประเมินที่  ก.ท.กำหนดจากคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานที่นายกเทศมนตรีแต่งตั้ง

                   ๓.อัตราเงินเดือน

                                    ๓.๑ ผู้มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา  หลักสูตร    ปี  ให้ได้รับอัตราเงินเดือน  ๘,๓๔๐  บาท

                                    ๓.๒ ผู้มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา  หลักสูตร    ปี  ให้ได้รับอัตราเงินเดือน  ๙,๑๔๐  บาท 

 

 

 

-๓-

                   ๔. วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร

                                    ๔.๑ ผู้มีคุณสมบัติสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่  สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง  (งานบริหารงานบุคคล)  ชั้น    อำเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ

                                    ๔.๒ วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร

                                                ตั้งแต่วันที่  ๑๔  พฤศจิกายน  ถึงวันที่  ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔  ในวันและเวลาราชการ  เวลา  ๐๘.๐๐ น. ๑๖.๓๐  น.

                             ๔.๓ เอกสาร  หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

                                    - รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวนแว่นตาดำ  ขนาด ๑ นิ้ว  จำนวน    รูป

                                    - สำเนาทะเบียนบ้าน  รับรองสำเนาถูกต้อง  จำนวน    ฉบับ

                                    - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  สำเนาบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ (ติดรูปถ่าย)  รับรองสำเนาถูกต้อง  จำนวน    ฉบับ

                                    - หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน

                                    - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  หนังสือรับรองสิทธิ  ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน  และหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน  ที่คุรุสภาออกให้  แล้วแต่กรณี

                                    - แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์และแบบประเมินที่ ก.ท.กำหนด

                                    - ใบรับรองแพทย์ปริญญาซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามสำหรับพนักงานเทศบาลตามประกาศ ก.ท.จ.  ลงวันที่  ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๔๗

                                    - เอกสารอื่น ๆ เช่น  สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

                             ๔.๔ การสมัคร

                                    ให้ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อความในใบสมัครและบัตรประจำตัวผู้เข้ารับการคัดเลือก  พร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง  ตามวัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร

                        ๔.๕ ค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก
                                    ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก คนละ   ๒๐๐    บาท

                                    ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติตามประกาศนี้  และรับรองว่าตนเองเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัคร  หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดขาดคุณสมบัติ  เทศบาลตำบลเมืองคงจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครตั้งแต่ต้น

                        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  วัน  เวลา  สถานที่  และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก  เทศบาลตำบลเมืองคงจะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง   สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคงคง 

                   ๖. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก

                        เทศบาลตำบลเมืองคงจะดำเนินการคัดเลือกโดย

                                    ๖.๑ การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งตามแบบที่ ก.ท.กำหนด  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน

                                    ๖.๒ การทดสอบความรู้ความสามารถในตำแหน่ง  โดยอาจใช้วิธีสัมภาษณ์หรือวิธีอื่นใดที่เหมาะสม  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน

                   ๗. เกณฑ์การตัดสิน

                        การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกให้ถือเกณฑ์ดังนี้

 

-๔-

                        ๗.๑ ต้องเป็นผู้ได้คะแนนประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

                                    ๗.๒ ต้องเป็นผู้ได้คะแนนความรู้ความสามารถในตำแหน่ง  โดยอาจใช้วิธีสัมภาษณ์หรือวิธีอื่นใดที่เหมาะสม  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน

                   ๘. การบรรจุและแต่งตั้ง

                                    ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก  ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.จังหวัดศรีสะเกษ 

                        เทศบาลตำบลเมืองคง  จะดำเนินการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันในรูปของคณะกรรมการ  โดยยึดหลัก  ความรู้  ความสามารถ  ความเสมอภาค  และความเป็นธรรม  อย่าหลงเชื่อหรือยอมเสียทรัพย์ให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคล  หรือผู้ที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก  และหากผู้ใดได้ทราบข่าวประการใด เกี่ยวกับการแอบอ้างหรือทุจริตเพื่อให้ได้รับการคัดเลือกโปรดแจ้งนายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง  โทรศัพท์  ๐-๔๕๖๘-๑๒๑๕                 

 

                        จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

              ประกาศ      วันที่   ๑๗   เดือน ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๕๔         

 

 

 

       (นายเผชิญณ์     สมทรัพย์)                 

                 นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารหมายเลข ๑

บัญชีรายชื่อตำแหน่งที่จะคัดเลือกและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

ลงวันที่      ๒๗      เดือน     กันยายน     พ.ศ.  ๒๕๕๔         

ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

นักบริหารงานทั่วไป 

๑.     ได้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ    หรือที่ ก.ท.เทียบเท่า  และได้ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป  การบริหารงานทั่วไป   การบริหารงานบุคคล   งานธุรการ  งานสารบรรณ   งานทะเบียนและบัตร  งานประชาสัมพันธ์  งานนิติการ   งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  งานส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานระเบียบเผยแพร่  งานระบบข้อมูล  งานสัญญา   หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า    ปี

๒.     ได้รับปริญญาตรี  หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ. หรือ  ก.ท. รับรอง 

นักบริหารการศึกษา ๖

๑.     ดำรงตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลไม่ต่ำกว่าระดับ ๖  หรือดำรงตำแหน่งอื่น  ในระดับ  ๖ ที่  ก.ท.เทียบเท่า  โดยจะต้องเคยปฏิบัติงานหรือปฏิบัติงานในการจัดการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมของเทศบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า    ปี  หรือดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งกระบวนการบริหารทางการศึกษาหรือผู้อำนวยการสถานศึกษา  และผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรผู้บริหารการศึกษาที่ ก.ท.กำหนด

๒.     ได้รับปริญญาหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทางการศึกษาหรือคุณวุฒิอื่นที่  ก.ท.กำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้

 

หมดอายุ

 

รูปภาพ

 

ข่าวย่อ

                     ด้วยเทศบาลตำบลเมืองคง  อำเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ  ได้รับการจัดสรรอัตราตำแหน่งและเงินเดือนพนักงานเทศบาล  ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก  จำนวน ๑  อัตรา

ชื่อเทศบาล

เทศบาลตำบลเมืองคง 

ผู้ชมเป้าหมาย

ไม่เป็นเป้าหมาย
สิ่งที่แนบ
สร้าง เมื่อ 14/10/2554 13:59  โดย เทศบาลตำบลเมืองคง จ.ศรีสะเกษ 
ปรับเปลี่ยนครั้งล่าสุดเมื่อ 7/11/2554 9:17  โดย เทศบาลตำบลเมืองคง จ.ศรีสะเกษ