เทศบาลเมืองคลองแห
โครงการเด่นเทศบาลเมืองคลองแห
ประวัติเทศบาล
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
ปลัดเทศบาล
  
เริ่มค้นหา
เทศบาลเมืองคลองแห > ข้อมูลสภาพทั่วไป  

ข้อมูลสภาพทั่วไป

รูปภาพ
รูปภาพผู้บริหาร
เอกสาร
จดหมายเหตุ เทศบาลเมืองคลองแห
รายการ
เทศบาลเมืองคลองแห
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลเมือง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศและนโยบาย
ภารกิจเทศบาล
พันธกิจเทศบาล
งบประมาณ ปี 53
แผนพัฒนาเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านอื่นๆ
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองคลัง
กองช่าง
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
อื่นๆ
กระดานสนทนา
เอกสารเผยแพร่
ติดต่อเทศบาล
ปฏิทินกิจกรรม
Modify settings and columns

สภาพทั่วไป

ที่ตั้งและอาณาเขต

            สำนักงานเทศบาลตำบลคลองแห ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของ เทศบาลนครหาดใหญ่ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ ประมาณ 10 ลิโลเมตร               มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้

          ทิศเหนือ  ติดต่อกับเขตเทศบาลตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

          ทิศใต้      ติดต่อกับเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ และเทศบาลเมืองคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

          ทิศตะวันออก   ติดต่อกับเขตเทศบาลตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

          ทิศตะวันตก    ติดต่อกับเขตอำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

เนื้อที่ 

         มีเนื้อที่โดยประมาณ 24.50 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 15.312 ไร่

สภาพภูมิประเทศ

         เป็นที่ราบลุ่มทุ่งนา สลับเนินสวนยางพารา ตามแนวลุ่มแม่น้ำคลองอู่ตะเภา และคลองแห สภาพทั่วไปมักจะประสบภาวะน้ำท่วมในฤดูฝน

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองคลองแห

1. นายอมร    มุหะหมัด      ตำแหน่ง   ประธานสภาเทศบาลเมืองคลองแห

2. นายวาริน   อินทรัศมี      ตำแหน่ง   รองประธานเทศบาลเมืองคลองแห

3. นางอัญชลี  ไชยถาวร      ตำแหน่ง  เลขานุการสภาเมืองคลองแห

สมาชิกสภาเขต  1                                                   

1. นายบุญสิทธิ์  เทพรินทร์

2. นายประสินธุ์  เทพรินทร์

3. นายภูวเดช  หลับด้วง

4. นายร่อหมาน  และตี

5. นายสะฝีอี  ชอบงาม

6. นายสันติ  เหมมันต์ 

สมาชิกสภาเขต 2

1. นางพรพิศ  วิลาการ

2. นายปรีชา  กาญพันธ์

3. นายพรลบ  อุไรรัตน์

4. นายเลอศักดิ์  ศรีเฉลิม

5. นายวารินทร์  อินทรัศมี

6. นายไสว  สุวรรณธนะ

สมาชิกสภาเขต 3

1. นางอัญชลี  ไชยถาวร

2. นายก่อเล็ก  บิลหมัน

3. นายชินวัตร  แสงมณี

4. นายดลรอหมาน  บิลละหีม

5. นายสน  บิลโตะเตะ

6. นายอมร  มุหะหมัด