เทศบาลเมืองคลองแห
โครงการเด่นเทศบาลเมืองคลองแห
ประวัติเทศบาล
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
ปลัดเทศบาล
  
เริ่มค้นหา
เทศบาลเมืองคลองแห > ยุทธศาสน์และการพัฒนา  

ยุทธศาสน์และการพัฒนา

รูปภาพ
รูปภาพผู้บริหาร
เอกสาร
จดหมายเหตุ เทศบาลเมืองคลองแห
รายการ
เทศบาลเมืองคลองแห
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลเมือง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศและนโยบาย
ภารกิจเทศบาล
พันธกิจเทศบาล
งบประมาณ ปี 53
แผนพัฒนาเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านอื่นๆ
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองคลัง
กองช่าง
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
อื่นๆ
กระดานสนทนา
เอกสารเผยแพร่
ติดต่อเทศบาล
ปฏิทินกิจกรรม
Modify settings and columns
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี

แนวทางที่ 1 การส่งเสริมอาชีพ
แนวทางที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ  ผู้สูงอายุ  สตรีเด็กและเยาวชน 
แนวทางที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาการบริการสาธารณสุขและสุขภาพอนามัยของประชาชนอย่างทั่วถึง
แนวทางที่ 4 การแก้ไขปัญหายาเสพติด
แนวทางที่ 5 การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินชองประชาชน  
แนวทางที่ 6 การแก้ไข้ปัญหาประชากรแฝง


ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว

แนวทางที่ 1 ก่อสร้าง  ปรับปรุงถนน  สะพาน  ทางเข้า  ท่อระบายน้ำ  ท่าเทียบเรือให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ
แนวทางที่ 2 ด้านระบบผังเมือง  การควบคุมอาคาร  ระบบสารณูปโภคและสาธารูปการ  ครอบคลุมและได้มาตรฐาน 
ยุทธศาสตร์ 3 ด้านการพัฒนาการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

แนวทางที่ 1 เสริมสร้างสมรรถนะเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนารายได้ยั่งยืน
แนวทางที่ 2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
แนวทางที่ 3 การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์
แนวทางที่ 4 การแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุน
แนวทางที่ 5 การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
แนวทางที่ 6 การส่งเสริมการฝึกอบรมการประกอบอาชีพ
แนวทางที่ 7 การส่งเสริมการผลิตสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
แนวทางที่ 8 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดการด้านการตลาด
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี


แนวทางที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬา  การสร้างสวนสุขภาพและสถานที่เล่นกีฬา/สนามกีฬา/สวนสาธารณะ
แนวทางที่ 3 สนับสนุน  ส่งเสริม  บำรุงรักษาศาสนาสิลปะวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

แนวทางที่ 1 ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้และใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติอย่างอนุรักษ์

แนวทางที่ 2 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้สามารถใช้ประโยช์อย่างเต็มประสิทธิภาพ

 

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6  ด้านการส่งเสริมการบริหารการจัดการบ้านเมือง

   แนวทางที่ 1 ส่งเสริม  พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีประสิทธิภพ  มีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น

   แนวทางที่ 2 พัฒนาเครื่องมือ  เครื่องใช้  สถานที่ปฏิบัติงานเพื่อให้การบริการประชาชนเกดความสะดวกรวดเร็วถูกต้องและเป็นธรรม

   แนวทางที่ 3 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนและกรเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นและร่วมตรวจสอบเพื่อให้เกิดการบริหารที่ดีตามหลักธรรมภิบาล