เทศบาลเมืองคลองแห
โครงการเด่นเทศบาลเมืองคลองแห
ประวัติเทศบาล
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
ปลัดเทศบาล
  
เริ่มค้นหา
 

รูปภาพ
รูปภาพผู้บริหาร
เอกสาร
จดหมายเหตุ เทศบาลเมืองคลองแห
รายการ
เทศบาลเมืองคลองแห
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลเมือง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศและนโยบาย
ภารกิจเทศบาล
พันธกิจเทศบาล
งบประมาณ ปี 53
แผนพัฒนาเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านอื่นๆ
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองคลัง
กองช่าง
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
อื่นๆ
กระดานสนทนา
เอกสารเผยแพร่
ติดต่อเทศบาล
ปฏิทินกิจกรรม

 ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวย่อตัวกรอง
ศูนย์ ict ชุมชน
ทม.คลองแห
รับสมัครเรียน
คอมพิวเตอร์
รีบสมัครด่วน
รับจำนวนจำกัด
19/3/2553 14:21
งานวันสงกรานต์
เทศบาลเมือง
คลองแห 
10/3/2553 10:30
ณ วัดคลองแห
ตำบลคลองแห
อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา
5/3/2553 14:39
เรือสำเภาเกมส์ ครั้งที่ 3
เช่น ฟุตบอล ตะกร้อ
วอลเลย์บอล 
เปตอง
และอื่นๆ
3/3/2553 15:49
1 - 4 ถัดไปนางสุภาภรณ์  สังขชาติ
นายกเทศมนตรีเมืองคลองแห

 ปลัดเทศบาลเมืองคลองแห

นายธีรพงษ์   อัศวดารากร

ปลัดเทศบาลเมืองคลองแห

ข่าวสารจาก ส.ท.ท. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ข่าวสารจาก ส.ท.ท.

กำลังเรียกข้อมูล

โครงการเด่นเทศบาลเมืองคลองแห  โครงการเด่นเทศบาลเมืองคลองแห

รายละเอียดตัวกรอง
โครงการแคมป์นักกีฬาคลองแหสู่ทีมชาติ
 
ณ บริเวณตลาดน้ำคลองแห อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2552
 
ณ บริเวณ ตลาดน้ำคลองแห อำเภอหาดใหญ่   จังหวัดสงขลา
โครงการมหกรรมแสง สี เสียง ย้อนตำนานคลองแห
 
โครงการประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2552
 
 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553
 
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเรือสำเภาเกมส์ ประจำปี 2552