เทศบาลเมืองคลองแห
โครงการเด่นเทศบาลเมืองคลองแห
ประวัติเทศบาล
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
ปลัดเทศบาล
  
เริ่มค้นหา
 

รูปภาพ
รูปภาพผู้บริหาร
เอกสาร
จดหมายเหตุ เทศบาลเมืองคลองแห
รายการ
เทศบาลเมืองคลองแห
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลเมือง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศและนโยบาย
ภารกิจเทศบาล
พันธกิจเทศบาล
งบประมาณ ปี 53
แผนพัฒนาเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านอื่นๆ
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองคลัง
กองช่าง
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
อื่นๆ
กระดานสนทนา
เอกสารเผยแพร่
ติดต่อเทศบาล
ปฏิทินกิจกรรม

 ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียงลำดับตามสิ่งที่แนบใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
เทศบาลเมืองคลองแห ขอเชิญท่านร่วม ก่อเจดีย์ทราย12/6/2557 14:19สิ่งที่แนบ
รับสมัครเรียนคอมพิวเตอร์10/3/2553 10:26สิ่งที่แนบ
เชิญเที่ยวงานสงกรานต์ 12/1/2553 17:02
งานบุญกวนข้าวมธุปายาส4/3/2553 12:10
1 - 4 ถัดไป

 นายกเทศมนตรีเมืองคลองแห

นายอนันต์   การันสันติ

นายกเทศมนตรีเมืองคลองแห

โครงการเด่นเทศบาลเมืองคลองแห  โครงการเด่นเทศบาลเมืองคลองแห

รายละเอียดตัวกรอง
โครงการแคมป์นักกีฬาคลองแหสู่ทีมชาติ
 
ณ บริเวณตลาดน้ำคลองแห อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2552
 
ณ บริเวณ ตลาดน้ำคลองแห อำเภอหาดใหญ่   จังหวัดสงขลา
โครงการมหกรรมแสง สี เสียง ย้อนตำนานคลองแห
 
โครงการประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2552
 
 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553
 
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเรือสำเภาเกมส์ ประจำปี 2552