เทศบาลเมืองคอหงส์
ติดต่อเทศบาล
  
เริ่มค้นหา
เทศบาลเมืองคอหงส์ > เกี่ยวกับเทศบาล > ประวัติเทศบาล  

ประวัติเทศบาล

ที่มาคำว่า คอหงส์
     ตามที่ได้สอบถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นความเป็นมาของคำว่า คอหงส์ นั้น ท่านผู้รู้มักจะพูดหรือเล่าเรื่องดังกล่าวไม่เหมือนกันซึ่งทำให้ไม่ทราบว่าประเด็นไหนกันแน่ที่มีความถูกต้อง เพราะทั้งสองประเด็นที่ผู้รู้ได้เล่าให้ฟังเมื่อนำมาประเมินมีความเป็นไปได้ทั้งสองประเด็นคือถูกต้องทั้งสองประเด็น โดยจากคำบอกเล่า
          จากผู้ที่รู้ข้อมูลคนที่ 1ตามภูมิของผู้รู้ข้อมูลและตามคำบอกเล่าของผู้สูงอายุว่าที่มาคำว่า คอหงส์
ประเด็นที่หนึ่งเนื่องจากมีภูเขาตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของตัวเมืองหาดใหญ่ ทอดตัวยาวตามแนวขวางของพระอาทิตย์ซึ่งมีลักษณะสวยงาม ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่บริเวณด้านหลังของศูนย์วิจัยยางสงขลา บริเวณภูเขาดังกล่าวมีน้ำตกขนาดเล็ก ถ้ามองจากเขตตัวเมืองหาดใหญ่เวลาฤดูฝนจะเห็นน้ำตกชัดมาก บริเวณด้านข้างน้ำตกจะมีถ้ำไม่ใหญ่มากนัก ซึ่งพระสงฆ์ที่ได้เดินทางมาธุดงค์มักจะใช้เป็นที่พักหรือใช้เป็นที่พักผ่อน และที่ถ้ำแห่งนี้ได้มีการก่อสร้างสถูปเจดีย์รูปหงส์ด้วยอิฐหิน และด้วยเหตุผลอะไรไม่ทราบต่อมาได้มีการเรียกขานกันต่อ ๆ กันมาว่า เขาก่อหงส์ แล้วภายหลังคงจะเ พี้ยนมาเป็น เขาคอหงส์จะจริงเท็จแค่ไหนนี้เป็นที่มาของคำว่า คอหงส์
          จากผู้รู้ข้อมูลคนที่ 2
จากการได้สอบถามท่านผู้รู้หลายท่าน มักจะบอกที่มาคล้ายกันหรือเหมือนกันว่า มาจากสถานที่บริเวณค่ายเสนาณรงค์ปัจจุบัน เดิมเป็นป่าเนินเขามีต้นไม้ธรรมชาติ ที่สวยงามก่อนที่จะเป็นค่ายเสนาฯ ได้มีต้นไม้ชนิดหนึ่งลักษณะคล้ายต้นตาลโตนด ชื่อว่า ต้นฆ้อ ซึ่งในบริเวณนั้นต้นฆ้อจะสูงกว่าต้นอื่นๆ ถ้ามองมายังต้นฆ้อในเวลาช่วงกลางคืนก็ดูคล้าย ๆ จะมีนกบินอยู่บริเวณต้นฆ้อ เพราะต้นฆ้อสูงโดดเด่นกว่าต้นไม้อื่นมาก ประกอบกับบริเวณตรงกันข้ามเนินเขาเป็นป่าพรุมีน้ำขังอยู่ตลอดปีซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านบ้านวังหงส์
การจัดตั้งตำบลคอหงส์

          ตำบลคอหงส์ ได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตตำบล ซึ่งข้าหลวงประจำจังหวัดสงขลาได้สั่งให้แบ่งแยกตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ออกเป็น 2 ตำบล เรียกว่า ตำบลหาดใหญ่และตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 มาตรา 6 โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 52 หน้า 2744 วันที่ 7 ธันวาคม 2477

ประวัติความเป็นมา

     เดิมเทศบาลแห่งนี้ ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลคอหงส์ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538 ตามราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 111 ตอนที่ 53ก ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2537 และ ในปี พ.ศ. 2546 ได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลคอหงส์ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 120 ตอนที่ 69ก ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2546 มีผลตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2546 และมีการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมืองคอหงส์เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2550

ลักษณะที่ตั้ง

     ที่ตั้งเทศบาลเมืองคอหงส์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเทศบาลนครหาดใหญ่ ห่างจากที่ว่าการอำเภอ 2.5 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดสงขลาประมาณ 30 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 1,125 กิโลเมตร

อาณาเขต

     เทศบาลเมืองคอหงส์มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้
          - ทิศเหนือ ติดต่อกับ เทศบาลเมืองคลองแหและเทศบาลตำบลน้ำน้อย
          - ทิศใต้ ติดต่อกับ เทศบาลเมืองบ้านพรุและตำบลบ้านพรุ
          - ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลทุ่งใหญ่และตำบลนาหม่อม
          - ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เทศบาลนครหาดใหญ่และเทศบาลเมืองควนลัง

ลักษณะภูมิประเทศ

     เทศบาลเมืองคอหงส์ มีขนาดพื้นที่ 34.57 ตารางกิโลเมตร หรือ 21,606.3 ไร่ พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบเชิงเขาคอหงส์ลาดลงไปสู่คลองอู่ตะเภาเป็นเส้นแนวของเขตตำบลควนลังกับตำบลคอหงส์ สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินลูกรังและดินร่วนปนทรายมีบางแห่งเป็นดินเหนียว

การจัดตั้งถิ่นฐานชุมชน

     จากการศึกษาวิเคราะห์ภาพรวมของพื้นที่ชุมชนโดยรอบพื้นที่เทศบาลเมืองคอหงส์มีลักษณะการตั้งถิ่นฐานชุมชนในพื้นที่ที่อยู่ระหว่างที่ราบลุ่ม (ทางน้ำหลาก) กับพื้นที่ภูเขาสูงด้านทิศตะวันออกของชุมชน เช่น ถนนสายปุณณกัณฑ์ ซึ่งเป็นลักษณะของการพักอาศัยที่รองรับกลุ่มนักเรียน นักศึกษา เนื่องจากพื้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อยู่ข้างเคียงจึงถือเป็นชุมชนที่มีอายุการตั้งถิ่นฐานไม่นานมาก
     นอกจากนี้สภาพการตั้งถิ่นฐานส่วนที่เป็นชุมชนที่มีความเก่าแก่มากขึ้น คือพื้นที่ชุมชนในส่วนที่อยู่ด้านทิศเหนือของเทศบาลเมืองคอหงส์ ซึ่งเป็นพื้นที่รองรับการขยายตัวพื้นที่พักอาศัยของเมือง แต่เนื่องจากปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งการกระจายตัวของชุมชนดังกล่าวจึงมีไม่มาก

สภาพทั่วไปในเขตพื้นที่

     1. การใช้ประโยชน์ของที่ดิน
          ประเภทของกิจการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ของเทศบาลเมืองคอหงส์ ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ หลายประเภท โดยลักษณะกิจกรรมมีความแตกต่างตามกลุ่มชุมชนและสภาพสังคมที่ประชาชนอาศัยอยู่ ประกอบด้วย
          (1) ที่อยู่อาศัย
               ที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์กระจายอยู่ทั่วไปในเขตพื้นที่โดยส่วนมากอยู่บริเวณตามแนวถนนหลัก (ทางหลวงหมายเลข 407) ซึ่งเป็นถนนสายหลักสายเดี่ยวของชุมชนที่เชื่อมระหว่างชุมชนทางทิศเหนือและชุมชนทางทิศใต้ โดยการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยมีพื้นที่ 8,969.11 คิดเป็นร้อยละ 14.12 ของพื้นที่ทั้งหมด
          (2) พาณิชยกรรม
               การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม จะอยู่บริเวณตอนกลางของพื้นที่บริเวณถนนปุณณกัณฑ์ เนื่องจากมีอาคารร้านค้า อยู่เป็นจำนวนมาก นอกจากนั้นมีการใช้ประโยชน์แบบผสม คือ พาณิชยกรรมและพักอาศัย โดยการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้มีพื้นที่ 58.88 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.09 ของพื้นที่ทั้งหมด
          (3) อุตสาหกรรม
               อุตสาหกรรมในพื้นที่เทศบาลเมืองคอหงส์ เป็นพื้นที่ต่อเนื่องกับเทศบาลเมืองบ้านพรุและอำเภอนาหม่อมโดยปัจจุบันพื้นที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมอยู่บริเวณทางด้านทิศใต้ของพื้นที่ โดยพื้นที่ทั้งหมด 534.84 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.84 ของพื้นที่ทั้งหมด
          (4) พื้นที่รองรับระบบสาธารณูปโภค
               ได้แก่การสาธารณะประโยชน์โดยส่วนร่วมเช่น ถนน คลอง โดยคิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด 2,328.01 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.39 ของพื้นที่ทั้งหมด
          (5) สถาบันการศึกษา
               สถาบันการศึกษาในพื้นที่ชุมชนมีทุกระดับการศึกษา ตั้งแต่อนุบาลจนถึงระดับมหาวิทยาลัย มีพื้นที่ทั้งหมด 204.90 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.47 ของพื้นที่ทั้งหมด
          (6) สถาบันศาสนา
               เช่นเดียวกับสถาบันการศึกษา กระจายอยู่ทั่วไป ตามแหล่งชุมชนในเขตพื้นที่โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 9.30 คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของพื้นที่ทั้งหมด (วัด , สำนักสงฆ์และศาลเจ้า)
          (7) สถาบันราชการ
               สถาบันราชการเป็นสถานที่ที่สำหรับให้บริการกับชุมชนโดยพื้นที่ดังกล่าว ตั้งอยู่ตามแหล่งชุมชนโดยทั่วไปของพื้นที่ตามลักษณะของการตั้งถิ่นฐานชุมชน มีพื้นที่ทั้งหมด 945.92 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.19 ของพื้นที่ทั้งหมด
          (8) พื้นที่นันทนาการและสิ่งแวดล้อม
               เป็นพื้นที่เปิดโล่ง ทั้งหมดของเมืองทั้งนี้รวมพื้นที่ที่เป็นริมคลองสาธารณะหลักของเมืองด้วย ทั้งนี้เทศบาลเมืองคอหงส์เป็นชุมชนที่มีลักษณะทางกายภาพเป็นเขา ดังนั้นพื้นที่ที่ควรรักษาเพื่อสิ่งแวดล้อมจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง มีพื้นที่ทั้งหมด 1,357.11 คิดเป็นร้อยละ 3.14 ของพื้นที่ทั้งหมด
          (9) พื้นที่เกษตรกรรม
               ประเภทของการใช้ประโยชน์ที่ดินหลักของเทศบาลโดยกระจายตัวตามแนวราบระหว่างภูเขาของทั้งพื้นที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่ของชุมชนซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม และน้ำหลากอยู่เป็นประจำ คิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด 23,61.90 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 54.66 ของพื้นที่ทั้งหมด
     2. การใช้ประโยชน์อาคาร
          ลักษณะการใช้ประโยชน์อาคาร ในพื้นที่ต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองคอหงส์ ซึ่งสภาพการใช้ประโยชน์อาคารในพื้นที่มีดังนี้
          (1) ที่อยู่อาศัย
               การใช้ประโยชน์อาคารประเภทที่อยู่อาศัยในพื้นที่เทศบาลเมืองคอหงส์ถือได้ว่าเป็นการใช้ประโยชน์อาคารเพื่อการอยู่อาศัยเป็นหลัก เมื่อเทียบกับการใช้ประโยชน์อาคารประเภทอื่น ๆ โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 907,892.67 ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ 62.22 ของการใช้ประโยชน์อาคารทุกประเภท
          (2) พาณิชยกรรม
               กระจายอยู่ทั่วไปตามแหล่งชุมชนต่าง ๆ ในเขตพื้นที่โดยมีพื้นทีทั้งหมด 56,191.18 ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ 3.85 ของพื้นที่ทั้งหมด
          (3) การใช้ประโยชน์แบบผสม
               เป็นรูปแบบของการใช้อาคารที่มีอยู่ทุกชุมชนของเทศบาล ทั้งเป็นการใช้อาคารเพื่อการพาณิชย์และพักอาศัย โดยลักษณะจะเป็นอาคารพาณิชยกรรม ชั้นล่างเพื่อการค้าขายส่วนชั้นบน เพื่อพักอาศัย มีพื้นที่ทั้งหมด 20,540.63 ตร.ม.
          (4) อุตสาหกรรม
               อยู่ทางด้านทิศใต้ของเทศบาลเมืองคอหงส์ เชื่อมต่อกับอำเภอนาหม่อมและเทศบาลเมืองบ้านพรุ มีการใช้ประโยชน์อาคาร 110,076.45 ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ 7.54 ของพื้นที่อาคารทั้งหมด
     3. สภาพปัญหาจากการใช้ประโยชน์ที่ดินเนื่องจากสภาพกายภาพของพื้นที่โครงการมีองค์ประกอบเป็นเทือกเขาอยู่บริเวณด้านข้างของเทศบาล ดังนั้นลักษณะทิศทางการพัฒนาและการขยายตัวของกิจกรรมต่าง ๆ จึงมีข้อจำกัดประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณเชิงเขาส่วนใหญ่จึงเป็นกิจกรรมของราชการ เช่น ค่ายทหารมหาวิทยาลัย
          สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มอาคาร เช่น ปัญหาน้ำหลาก ดินถล่ม ส่งผลให้การตั้งกลุ่มกิจกรรมด้านที่พักอาศัยจึงไม่มีความเหมาะสมเท่าที่ควร
          - การขยายตัวของชุมชนเมือง
               เนื่องจากพื้นที่เทศบาลเมือง คอหงส์เป็นพื้นที่รองรับการขยายตัวการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ ประชาชนที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของเมืองหาดใหญ่ส่งผลให้ผลกระทบที่ตามมา เช่น ปริมาณความต้องการพื้นที่บริการด้านการขนส่งไม่ว่าจะเป็นร้านซ่อมรถ โกดังเก็บสินค้า ขยะ น้ำเสีย มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น และปัจจุบันเทศบาลฯ ยังไม่มีพื้นที่บ่อขยะและบ่อบำบัดน้ำเสีย
     4. สภาพอาคารและสถาปัตยกรรม
          จุดเด่นและเอกลักษณ์ที่ดีงามของอาคาร สิ่งปลูกสร้างและองค์ประกอบถนนและรูปแบบของอาคารโดยรวมนั้นไม่มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมดูได้จากอาคารบ้านเรือนที่ยังคงเหลืออยู่ซึ่งมีไม่มาก สภาพอาคารโดยรวมนั้นมีสภาพอาคารอยู่ในสภาพใช้งานได้ปานกลาง รูปแบบโครงสร้างของอาคารแบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ
          - อาคารโครงสร้างประเภทตึก
          - อาคารโครงสร้างประเภทครึ่งตึกครึ่งไม้
          - อาคารโครงสร้างประเภทไม่ถาวร

ลักษณะย่านกิจกรรมในชุมชน

     1. กิจกรรมย่านพื้นที่พักอาศัย
          พื้นที่ที่เป็นลักษณะย่านกิจกรรมพักอาศัยในพื้นที่ชุมชนเทศบาลเมืองคอหงส์ประกอบด้วยย่านพักอาศัยที่เป็นกลุ่มพักอาศัยดั้งเดิมที่มีการก่อตั้งชุมชนควบคู่กับการพัฒนาชุมชนเมืองหาดใหญ่ รวมทั้งพื้นที่พักอาศัยบางบริเวณที่เป็นพื้นที่ชุมชนขยายตัวรองรับกลุ่มแรงงานระดับกลางและระดับล่าง เช่น
          - พื้นที่ชุมชนย่านพักอาศัยบริเวณหมู่ที่ 1 บ้านคลองเตย เป็นกลุ่มชุมชนที่กำลังเกิดการขยายตัวรองรับแรงงานส่วนที่ทำงานในพื้นที่ชุมชนเมืองหาดใหญ่ลักษณะการก่อสร้างอาคารที่เพิ่มจากอาคารบ้านเดี่ยวที่มีอยู่เดิมจะเน้นที่อาคารบ้านแถวชั้นเดี่ยวรวมอยู่ด้วย
          - พื้นที่ชุมชนพักอาศัยบริเวณหมู่ที่ 3 บ้านทุ่งรี ปัจจุบันสภาพชุมชนพักอาศัยบริเวณ ดังกล่าว ถือเป็นชุมชนที่มีความหนาแน่นของกิจกรรมพอสมควรเนื่องจากเป็นพื้นที่รองรับการพักอาศัยของประชาชนระดับแรงงานและรองรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ดังนั้นสภาพกลุ่มอาคารจึงเป็นกลุ่มอาคารที่พักอาศัยมีหลายขนาด
          - พื้นที่ชุมชนบริเวณ หมู่ที่ 5 บ้านคลองหวะ ซึ่งเป็นลักษณะชุมชนที่เป็นย่านพักอาศัยที่ประกอบด้วยอาคารบ้านเดี่ยวเป็นหลัก แต่ปัจจุบันเริ่มมีกลุ่มอาคารห้องแถวรองรับแรงงานระดับกลางเพิ่มขึ้นบางส่วน
          - พื้นที่ชุมชนพักอาศัย ที่เกิดขึ้นใหม่ในลักษณะ หมู่บ้านจัดสรร รองรับกลุ่มแรงงานระดับสูง ซึ่งกำลังขยายตัวในพื้นที่บริเวณเชิงเขาของชุมชนหมู่ที่ 3 บางส่วน หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งโดน ลักษณะอาคารเป็นกลุ่มบ้านเดี่ยวเป็นส่วนใหญ่ แต่สภาพที่ตั้งที่บางส่วนตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา ซึ่งต้องมีความระมัดระวังพื้นที่
     2. กิจกรรมย่านพาณิชยกรรม
          พื้นที่ที่เป็นลักษณะย่านกิจกรรมพาณิชยกรรมในพื้นที่เทศบาลเมืองคอหงส์ ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมพาณิชยกรรมบริการชุมชนพักอาศัยในพื้นที่ส่วนต่าง ๆ ลักษณะจะเป็นร้านค้าขนาดย่อม เช่นพื้นที่บริเวณชุมชนบ้านทุ่งรีโดย เฉพาะส่วนที่ติดกับมหาวิทยาลัยกลุ่มกิจกรรมพาณิชยกรรมจะมีความเข้มแข็งมากกว่าบริเวณอื่น เนื่องจากกลุ่มผู้ใช้พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักศึกษาที่มีพักอยู่ในบริเวณดังกล่าว การบริการจะเน้นที่ ร้านอาหาร เครื่องดื่ม ร้านถ่ายเอกสารและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียน เป็นต้น
          พื้นที่ย่านพาณิชยกรรมบริเวณชุมชนบ้านเกาะหมี ซึ่งเป็นบริเวณตลาดสดและตลาดนัด ตามช่วงเวลา และยังมีร้านค้าบางส่วนที่เปิดบริการชุมชน
          ย่านพาณิชยกรรมบริเวณริมถนนสายหลัก (ทางหลวงแผ่นดินสาย 407) ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นของเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ แต่ถือว่ามีอิทธิพลต่อพื้นที่เทศบาลเมืองคอหงส์ เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่อเนื่อง ลักษณะกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมบริการชุมชนและการสัญจรไปมาของคนเดินทาง
     3. กิจกรรมย่านราชการและสถาบันการศึกษา
          กิจกรรมย่านราชการและสถาบันการศึกษาในพื้นที่เทศบาลเมืองคอหงส์ ถือเป็นย่านที่มีความสำคัญต่อแนวทางการขยายตัวเมืองเป็นอย่างมาก กิจกรรมด้านสถาบันที่สำคัญในพื้นที่ ได้แก่ สถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ , วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่)
     4. กิจกรรมย่านอุตสาหกรรม
          ลักษณะพื้นที่กิจกรรมอุตสาหกรรมในพื้นที่ยังไม่มีการกระจายตัว ส่วนใหญ่จะเกาะกลุ่มตั้งอยู่บริเวณพื้นที่รับถนนทางหลวงแผ่นดินสาน 43 ซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญเชื่อมต่อไปสู่พื้นที่จังหวัดปัตตานี ที่เป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ กิจกรรมของโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานที่กิจการเกี่ยวกับการแปรรูปอาหารต่าง ๆ

ลักษณะภูมิอากาศ

     เทศบาลเมืองคอหงส์ตั้งอยู่ในเขตอิทธิพลของลมมรสุมเมืองร้อนมีลมมรสุมพัดผ่านประจำทุกปี คือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงกลางเดือนมกราคม และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม จากอิทธิพลของลมมรสุมดังกล่าว ส่งผลให้มีฤดูกาลเพียง 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกรกฎาคม และฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนมกราคม

ปรับเปลี่ยนครั้งล่าสุดเมื่อ 31/7/2551 13:57  โดย NMT\ska-mueangkhohong 
สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์