ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
 
เริ่มค้นหา
 
เทศบาลตำบลเขานิพันธ์
ประวัติเทศบาล
สถานที่ท่องที่ยว
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
โรงแรม / ที่พัก
บริษัทนำเที่ยว
ร้านอาหารแนะนำ
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  
เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ > ประวัติเทศบาล  

ประวัติเทศบาล

Modify settings and columns

ตัวอย่าง-ประวัติความเป็นมา

           

เทศบาลตำบลเขานิพันธ์

ประวัติเทศบาลตำบลเขานิพันธ์

          ตำบลเขานิพันธ์  เดิมแยกมาจากตำบลทุ่งหลวงและตำบลคลองฉนวน  สาเหตุที่เรียกตำบลเขานิพันธ์  เนื่องจากพื้นที่ตำบลมีที่ราบสูง  มีภูเขาหลายแห่ง  ชื่อเรียกก็แตกต่างกัน  และในจำนวนนี้ชื่อเขานิพันธ์ เป็นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์  มีประชาชนอาศัยอยู่บริเวณภูเขาลูกนี้อย่างหนาแน่น  เมื่อแยกตำบลจึงใช้ชื่อ  เขานิพันธ์เป็นชื่อของตำบลตั้งแต่นั้นมา

 การก่อตั้งเทศบาลและสภาพทั่วไปของตำบลเขานิพันธ์

ที่ตั้งและขนาด

                 เทศบาลตำบลเขานิพันธ์   เดิมเป็นองค์กรบริหารส่วนตำบลเขานิพันธ์   ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบลเขานิพันธ์ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งเทศบาลตำบลเขานิพันธ์   เมื่อวันที่  20  สิงหาคม  2547  โดยสำนักงาน  ตั้งอยู่หมู่ที่  7  ตำบลเขานิพันธ์   อำเภอเวียงสระ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  รหัสไปรษณีย์  84190  มีพื้นที่ทั้งหมด   58    ตารางกิโลเมตร  ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอเวียงสระระยะทาง  5  กิโลเมตร  สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบและที่ราบสูง  ซึ่งมีอาณาเขตดังต่อไปนี้

                   ทิศเหนือ    มีอาณาเขตติดต่อกับเทศบาลตำบลบ้านส้อง อำเภอวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยถือคลองเชิงหมอและกึ่งกลางถนนสายบ้านนายประเสริฐ  หมู่ที่  6  เป็นแนวแบ่งเขต

                    ทิศใต้       มีอาณาเขตติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส    ตำบลดุสิต    อำเภอถ้ำพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช และองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนวน  อำเภอเวียงสระ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นแนวแบ่งเขต

                    ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก  อำเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยถือสันปันน้ำ  ควนตะแบกโพรง  เป็นแนวแบ่งเขต

                    ทิศตะวันตก    มีอาณาเขตติดต่อกับเทศบาลตำบลทุ่งหลวง  อำเภอเวียงสระ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยถือเอากึ่งกลางคลองเชิงหมอเป็นแนวแบ่งเขต

                ลักษณะภูมิประเทศ

                สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง  เหมาะแก่การทำสวนยางพารา  บางส่วนเป็นที่ราบเหมาะแก่การทำนา  ทำการเกษตร ไร่นาสวนผสม บางพื้นที่ได้อนุรักษ์ไว้เป็นแหล่งธรรมชาติ  เช่น  เขาถ้ำปลา    และสถานที่ท่องเที่ยวที่มีหินงอกหินย้อยสวยงามตามธรรมชาติ    มีเนื้อที่ประมาณ    20  ไร่

                ลักษณะภูมิอากาศ

              ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม  2  ฤดู  คือ   ฤดูร้อนและฤดูฝน  ในฤดูร้อนมีอุณหภูมิเฉลี่ย  32  องศาเซลเซียส  และฤดูฝนมีอุณหภูมิเฉลี่ย  28  องศาเซลเซียส  เฉลี่ยปริมาณน้ำฝน  2,800  มิลลิเมตร/ปี 

               ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

                 การคมนาคมขนส่ง  การคมนาคมขนส่งระหว่างเทศบาลกับพื้นที่ใกล้เคียง  มีความสะดวกพอสมควรและสามารถใช้เส้นทางรถยนต์ได้เส้นทางเดียว  คือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  41   สายเอเชีย)  เป็นสายหลักในการเดินทาง

                การคมนาคมในเขตเทศบาลจะประกอบด้วยสายต่างดังนี้

                                1.  ถนนสายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  41  ถนนเอเชีย)       จำนวน  1   สาย

                                2.  ถนนลาดยาง                                                                                 จำนวน  15  สาย

                                3.  ถนนคอนกรีต                                                                                จำนวน  2  สาย

                                4.  ถนนหินคลุก                                                                                 จำนวน  17  สาย

                การไฟฟ้า

                      การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับผิดชอบ และดำเนินการโดยมีโรงไฟฟ้าขนาดย่อยในเขตเทศบาล  จำนวน  1  แห่ง  มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน  คิดเป็นร้อยละ  98  ของครัวเรือนทั้งหมด

                การสื่อสารและคมนาคม

                               1. ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขเอกชน           จำนวน 1  แห่ง
                                2.  โทรศัพท์สาธารณะ                                      จำนวน  10  แห่ง

                                3.  วิทยุสื่อสาร                                                    จำนวน  10  เครื่อง

                                4.  เสาโทรศัพท์เคลื่อนที่                                   จำนวน  3  แห่ง

                ด้านเศรษฐกิจ

       สภาพเศรษฐกิจภายในเขตพื้นที่เทศบาล  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร  เช่น  ทำสวนยางพารา  สวนผลไม้และอาชีพอื่นๆ  เช่นรับราชการ  ค้าขาย  ธุรกิจส่วนตัวและบริการสำหรับพื้นที่ในการเพาะปลูกจะอยู่บริเวณรอบๆเขตชุมชนและประชาชนที่ประกอบอาชีพค้าขายจะอยู่ในแหล่งชุมชน

                อาชีพราษฎรในเขตเทศบาล

                                -  ด้านการเกษตร                                                 ร้อยละ  90

                                -  ด้านการค้าขาย                                                 ร้อยละ  2

                                -  ด้านรับราชการ                                                ร้อยละ  2

                                -  ด้านการประกอบธุรกิจส่วนตัว                     ร้อยละ  1

                                -  ด้านการรับจ้างทั่วไป                                      ร้อยละ  5

                การประกอบอาชีพธุรกิจในเขตเทศบาล

                                -  โรงงานอุตสาหกรรม                                     จำนวน  7  แห่ง

                                -  เหมืองแร่                                          จำนวน  4  แห่ง

                                -  อู่ซ่อมรถ                                           จำนวน  4  แห่ง

                                -  ร้านค้า                                               จำนวน  42  แห่ง

                                -  บ้านเช่า                                             จำนวน  14  แห่ง

                                -  สถานที่จำหน่ายอาหาร                 จำนวน  8  แห่ง

                                -  สถานที่ตกแต่งผม                          จำนวน  2  แห่ง

                ด้านสังคม                                   

                                หมู่บ้านในการปกครองของเทศบาลตำบลเขานิพันธ์   มีด้วยกัน   8   หมู่บ้านซึ่งประกอบด้วย

 

               หมู่ที่    1      บ้านเขานิพันธ์                           มีจำนวนประชากร  1,171  คน     

                                             มีผู้ใหญ่บ้านชื่อนายสมศักดิ์  แก้วพิพัฒน์    

                หมู่ที่    2      บ้านห้วยพลูเถื่อน                     มีจำนวนประชากร    848  คน     

                                                            มีผู้ใหญ่บ้านชื่อนางสรวงสุดา  ชูช่วย

                 หมู่ที่    3      บ้านควนเจริญ                          มีจำนวนประชากร    525  คน      

                                             มีผู้ใหญ่บ้านชื่อนายบุญฤทธิ์  เนาวรัตน์

                หมู่ที่    4      บ้านคลองลำพลา                      มีจำนวนประชากร    849  คน      

                                                            มีผู้ใหญ่บ้านชื่อนายจรัญ  หวานสนิท      

                หมู่ที่    5      บ้านเขาปูน                 มีจำนวนประชากร    626  คน       

                                                            มีผู้ใหญ่บ้านชื่อนายโชคดี  ละม้าย      

                 หมู่ที่    6      บ้านกลาง                                มีจำนวนประชากร    759  คน       

                                                            มีผู้ใหญ่บ้านชื่อนายนิพล  สุภาพ     

              หมู่ที่    7      บ้านควนกลาง                             มีจำนวนประชากร    508  คน       

                                             กำนันชื่อนายนิพล  วิจาราณ์      

              หมู่ที่    8      บ้านคีรีราษฎร์พัฒนา มีจำนวนประชากร    732 คน         

                                             มีผู้ใหญ่บ้านชื่อนายสุรินทร์  ปรีชา    

 

                                                ประชากรโดยรวมทั้งสิ้น   จำนวน           6,018      คน

 

       ข้อมูลสถานที่สำคัญของเทศบาล

                1. โรงเรียนในเขตพื้นที่  6  โรงเรียน   ซึ่งได้แก่       

                                1.โรงเรียนบ้านควนกลาง                                                                          

                                2.โรงเรียนบ้านเขานิพันธ์                                

                                3.โรงเรียนบ้านคลองลำพลา                           

                                4.โรงเรียนบ้านกลาง                         

                                5.โรงเรียนบ้านควนเจริญ                                 

                                6.โรงเรียนบ้านเขาปูน 

 

                2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่จำนวน  3  ศูนย์  ได้แก่
                                1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านควนกลาง
                                2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขานิพันธ์              
                                3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาปูน

                วัดในตำบลเขานิพันธ์มี   จำนวน     4          แห่ง

                                1.วัดเขานิพันธ์  ตั้งอยู่หมู่ที่  1

                                2.วัดไทรงาม    ตั้งอยู่หมู่ที่  6

                                3.วัดเกษตรสามัคคี   ตั้งอยู่หมู่ที่  4  (วัดทุ่งเหลียน)

                                  และ  1  สำนักสงฆ์คีรีราษฎร์พัฒนา   ตั้งอยู่หมู่ที่  8

                3. เหมืองแร่ยิปซั่ม             จำนวน   7   แห่ง    ได้แก่

                                1. บริษัท  ปัญจะพัฒนาวิศวกรรมและพาณิชย์การ  จำกัด

                                2. บริษัท  แร่สัมพันธ์  จำกัด

                                3. บริษัท  ที  เอส  ไมนิ่ง  จำกัด

                                4. บริษัท  สันทัดกรุ๊ป  จำกัด

                                5. บริษัท  วานิชยิปซั่ม  จำกัด

                                6. นายจุมพล  ไลยโฆษิต

                                7. บริษัท  ยิปซั่มเฮาส์  จำกัด

                4. มีสถานีอนามัย  1  แห่ง         

                            สถานีอนามัยเขานิพันธ์  ซึ่งได้รับรางวัล………………………………

             5. มีสถานีตำรวจภูธรตำบลเขานิพันธ์  1  แห่ง

                สภ.เขานิพันธ์

                7.โรงงานอุตสาหกรรมจำนวน        6    แห่ง    ได้แก่

                                1.บริษัท  วนชัย พาเนล  อินดัสตรี  จำกัด

                                2.บริษัท  สุนันทิมเบอร์  จำกัด

                                3.บริษัท  แพนสุราษฎร์ธานี  จำกัด

                                4.บริษัท  เวียงสระคอนกรีต  จำกัด

                                5.บริษัท  ผาทองเวียงสระ  จำกัด

6.บริษัท  ซีแพคคอนกรีต เวียงสระ  จำกัด

                แหล่งน้ำธรรมชาติ

                                -  คลอง                                                 จำนวน  3  สาย

                                - ลำน้ำ,ลำห้วย                    จำนวน  6  สาย

                                -  บึงหนองและอื่น..         จำนวน  5  แห่ง

                แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

-  ฝายน้ำล้น                         จำนวน  10  แห่ง

-  สระเก็บน้ำ                       จำนวน  9  แห่ง

-  ประปาหมู่บ้าน               จำนวน  28  แหง

                ข้อมูลอื่น...

-  ทรัพยากรแร่ยิปซั่ม  ซึ่งมีอยู่ในพื้นที่  หมู่ที่  4,5  และ6  ตำบลเขานิพันธ์

-  ทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์  ทุ่งเหลียนซึ่งเป็นเป็นป่าพรุ  มีเนื้อที่ประมาณ  500  ไร่

                สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของตำบลเขานิพันธ์

                                1.ถ้ำมูลค้างคาว

                                2.วัดเขานิพันธ์

3. เขาถ้ำปลา

4.เขาหน้าแดง  หน้าเรือง