เทศบาลตำบลท่าทองใหม่
ประวัติเทศบาล
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
หน่วยงานภายใน
  
เริ่มค้นหา
เทศบาลตำบลท่าทองใหม่ > โครงการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2552  

โครงการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2552

เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
คณะผู้บริหารเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศและนโยบาย
ภารกิจเทศบาล
พันธกิจเทศบาล
งบประมาณ ปี 53
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนอัตรากำลัง
แผนการดำเนินงาน
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านอื่นๆ
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
อื่นๆ
กระดานสนทนา
เอกสารเผยแพร่
ติดต่อเทศบาล
ปฏิทินกิจกรรม
รายงานการประชุม
ทำเนียบนายกเทศมนตรี
Modify settings and columns
ชื่อโครงการ

โครงการรณรงค์ให้ประชาชนรู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน
ประจำปี 2552

ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล

       ปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิต รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของประชากร ทำให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการกระทำของมนุษย์ที่ขาดจิตสำนึก และมีความต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างไม่จำกัด จึงส่งผลให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ                       เทศบาลตำบลท่าทองใหม่ ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์ให้ประชาชนรู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน เพื่อเป็นพื้นฐานการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นไปสู่ความเป็นเมืองสะอาดและน่าอยู่ จึงได้กำหนดให้สถาบันการศึกษา เป็นเป้าหมายแรกในการเข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นการนำร่องให้ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในเขตเทศบาลตำบลท่าทองใหม่ต่อไป

ขั้นตอนในการดำเนินโครงการ
1.  เสนอโครงการต่อผู้บังคับบัญชา
2.  ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.  จัดกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.  เดินรณรงค์ตามโครงการรณรงค์ให้ประชาชนรู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน
5.   สรุปผลการดำเนินโครงการ
                                                                                                                            
ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ

   วันศุกร์ที่  18  กันยายน  พ.ศ. 2552

   

งบประมาณในการดำเนินโครงการ  
        งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 หมวดค่าใช้สอยประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ให้ประชาชนรู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน  ตั้งไว้ 30,000 บาท  แยกเป็น
          1. ค่าเขียนป้ายผ้า “ข้อความรณรงค์” จำนวน 5 ผืนๆละ 600 บาท           เป็นเงิน 3,000 บา

          2. ค่าพัดสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 250 อันๆละ 15 บาท           เป็นเงิน 3,750 บาท
       
          3. ค่าอาหารว่างจำนวน 1 มื้อ ๆละ 25 บาท                                         เป็นเงิน 5
,000 บาท
         4. ค่าวิทยากร จำนวน 2 คน ๆละ 600 บาท                                          เป็นเงิน 1,200 บาท
         5. ค่าแผ่นพับโครงการฯ                                                                     เป็นเงิน  5,650 บาท
         6. ค่าสติกเกอร์โครงการฯ                                                                   เป็นเงิน  9,000  บาท
         7. ค่าจัดดอกไม้                                                                                เป็นเงิน  2,400  บาท

                                                                                                                                                         

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เยาวชน/ประชาชน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 2.  เยาวชน/ประชาชน ตระหนัก ตื่นตัว ถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม
 3. เยาวชน/ประชาชน มีการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

ผลการประเมิน
เป้าหมาย
1. เด็กมัธยมศึกษาปีที่ 1-3               จำนวน 60 คน
2 อสม.                                           จำนวน 40 คน
3
ชุมชนละ 10 คน                           จำนวน 70 คน
4 เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง                        จำนวน 30 คน
                                  รวมทั้งหมด 200 คน