ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
 
เริ่มค้นหา
เทศบาลนครแม่สอด
กระดานสนทนา
เกี่ยวกับเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
เอกสารของเทศบาล
การประกอบอาชีพ
  
เทศบาลนครแม่สอด > กองการศึกษา  

กองการศึกษา

Modify settings and columns

 

 

 
 
หน้าที่รับผิดชอบ
 
มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการดำเนินงานการบริหารการศึกษา และวิชาการให้การศึกษาแก่เด็กในเขตเทศบาล ทั้งในระดับก่อนวัยเรียน วัยบังคับที่อยู่ในเกณฑ์บังคับตามพระราชบัญญัติการประถมศึกษา การขยายโอกาสทางการศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษา การศึกษานอกโรงเรียน งานนิเทศการศึกษา งานเกี่ยวกับศาสนา งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น ตลอดจนงานกีฬา และกิจกรรมนันทนาการของเยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาล