เทศบาลตำบลท่าข้าม
โครงการเด่นของเทศบาล
ประวัติเทศบาล
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  
เริ่มค้นหา
เทศบาลตำบลท่าข้าม > โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2550  

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2550

เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลตำบล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศและนโยบาย
ภารกิจเทศบาล
พันธกิจเทศบาล
งบประมาณ ปี 51
แผนพัฒนาเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านอื่นๆ
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองคลัง
กองช่าง
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
อื่นๆ
กระดานสนทนา
เอกสารเผยแพร่
ติดต่อเทศบาล
ปฏิทินกิจกรรม
Modify settings and columns
ชื่อโครงการ ตัวอย่างโครงการ-โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2550
ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล

      ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีที่สำคัญอย่างหนึ่งของไทยที่มีมาแต่โบราณ ได้ถือปฏิบัติตามความเชื่อของแต่ละท้องถิ่น เช่น เพื่อเป็นการให้ความเคารพบูชาและขอบคุณน้ำที่อำนวยประโยชน์ต่าง ๆ ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ รวมทั้งเป็นการขอขมาลาโทษที่มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์หรือทำความเสียหายแก่น้ำ ซึ่งประเพณีลอยกระทงของไทยจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี ดังนั้น เพื่อให้มีกิจกรรมที่ควรฟื้นฟูและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามให้คงอยู่สืบไป เทศบาลตำบลวาริชภูมิจึงได้จัดทำโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2550 ขึ้น

 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เด็กเยาวชน ประชาชน เกิดความซาบซึ้ง เห็นคุณค่าและความสำคัญวัฒนธรรมไทย ทำให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน 
                               2. เพื่อส่งเสริม และฟื้นฟูการลอยกระทง ในวันเพ็ญเดือนสิบสองให้คงอยู่สืบไป
                               3. เพื่อให้วัฒนธรรมไทยมีส่วนช่วยพัฒนาจิตใจ และสังคมในท้องถิ่น 
                               4. เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ เอกชน เด็กเยาวชน ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และช่วยกันรักษา ทำนุบำรุงศาสนา และสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยที่มีมาแต่โบราณ 
                               5. เพื่อเป็นการเผยแพร่ และสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น
                               6. เพื่อเป็นการสนองนโยบายรัฐบาล ในการจัดการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น                           
 7. เพื่อให้เด็กเยาวชน ประชาชน เรียนรู้ถึงมรดกไทย

ขั้นตอนในการดำเนินโครงการ
1. จัดให้มีการประกวดขบวนแห่
2. จัดให้มีการประกวดกระทง
3. จัดให้มีการประกวดนางนพมาศ
ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ

 

     วันที่ 23 พฤษจิกายน 2550

      รายละเอียดแบบกราฟ

งบประมาณในการดำเนินโครงการ
 รายละเอียดงบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เด็กเยาวชน ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจในประเพณีลอยกระทงของไทย
2. เด็กเยาวชน ประชาชนเห็นคุณค่าต่อศาสนาร่วมสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยแต่โบราณ
3. เกิดความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน
4. เด็กเยาวชน ประชาชน ในท้องถิ่นเกิดความซาบซึ้ง และตระหนักในความสำคัญ เห็นคุณค่า ของงานประเพณีลอยกระทง
5. ประชาชนให้ความร่วมมือ เข้าร่วมกิจกรรม การประกวดกระทงประเภทสวยงาม การประกวดขบวนแห่ และการประกวดนางนพมาศ
เป้าหมาย
1. ให้ส่วนราชการ เอกชน ชมรม สโมสร สมาคม บริษัทห้างร้าน สถานศึกษา ประชาชนทั่วไป ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงกันอย่างทั่วถึง
2. จัดให้มีการประกวดกระทง ประกวดขบวนแห่ และการประกวดนางนพมาศจัดให้มีมหรสพคบงันกันตามประเพณี เช่น ดนตรี หมอลำซิ่ง ภาพยนตร์

สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92120