เทศบาลตำบลย่านตาขาว
ติดต่อเทศบาล
กระดานสนทนา
  
เริ่มค้นหา
เทศบาลตำบลย่านตาขาว > สถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลย่านตาขาว  

สถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลย่านตาขาว

รายการ
คู่มือสำหรับประชาชน
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
ตราสัญลักษณ์เทศบาล
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
วิสัยทัศน์และนโยบาย
ภารกิจเทศบาล
พันธกิจเทศบาล
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองคลัง
กองช่าง
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
แผนอัตรากำลัง
แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง
การเงินการคลัง
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ฐานะการเงิน
รายงานรายรับ-รายจ่าย
การพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลชุมชน
ชุมชนนาโต๊ะกา
ชุมชนหนองชุมแสง
ชุมชนวรคีรี
ชุมชนสุนทรนนท์-ในบ้าน
ชุมชนท่าบันได
ข้อมูลบริการประชาชน
ข้อมูลการให้บริการเกี่ยวกับเทศบาล
เอกสารเทศบาล
เทศบัญญัติ/ระเบียบ
รายงานการประชุม
บุคคลเด่น
บุคคลเด่น
สถานที่สำคัญทางศาสนา
สถานที่สำคัญทางศาสนา
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานศึกษาในเขตเทศบาล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนเทศบาลตำบลย่านตาขาว
Modify settings and columns

โครงสร้างโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลย่านตาขาว

                                                                              นายอำนวย สุวรรณพัฒน์

  ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางณัฐมน  ควนวิไล

ครู อันดับ คศ.๑ ปฎิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

                                                           

   นางสาวนิภาพร  อโณทัย          นางจิราภร  รองเดช                            นางสาวกรรณิกา  โนนวิชา     นางสาววนิดา  หนูเขียว

    หัวหน้างานวิชาการ               หัวหน้างานบุคลากร                             หัวหน้างานธุรการ การเงิน    หัวหน้างานกิจการนักเรียน

                                                                

                                                    นายสุชาติ  บริมาตุ          นางสาวณัฐมน  ควนวิไล

                                                  หัวหน้างานอาคารสถานที่      หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน

สำนักงานเทศบาลตำบลย่านตาขาว ถนนตรัง - ปะเหลียน จังหวัดตรัง 92140 โทร.0-7528-1430