เทศบาลตำบลย่านตาขาว
ติดต่อเทศบาล
กระดานสนทนา
  
เริ่มค้นหา

รายการ
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
ตราสัญลักษณ์เทศบาล
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
วิสัยทัศน์และนโยบาย
ภารกิจเทศบาล
พันธกิจเทศบาล
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองคลัง
กองช่าง
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
แผนอัตรากำลัง
แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง
การเงินการคลัง
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ฐานะการเงิน
รายงานรายรับ-รายจ่าย
การพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลชุมชน
ชุมชนนาโต๊ะกา
ชุมชนหนองชุมแสง
ชุมชนวรคีรี
ชุมชนสุนทรนนท์-ในบ้าน
ชุมชนท่าบันได
ข้อมูลบริการประชาชน
ข้อมูลการให้บริการเกี่ยวกับเทศบาล
เอกสารเทศบาล
เทศบัญญัติ/ระเบียบ
รายงานการประชุม
บุคคลเด่น
บุคคลเด่น
สถานที่สำคัญทางศาสนา
สถานที่สำคัญทางศาสนา
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานศึกษาในเขตเทศบาล
สถานศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

           

            เทศบาลตำบลย่านตาขาว มีความยินดียิ่งต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานเทศบาลตำบลแม่ขรี จังหวัดพัทลุง ในการดูงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ณ เทศบาลตำบลย่านตาขาว  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา  โดยได้รับเกียรติจากนายวุฒิชัย  สุนทรนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลย่านตาขาวเป็นประธานเปิด

           

           เทศบาลตำบลย่านตาขาวได้ตีเส้นและแบ่งช่องจราจรใหม่ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในถนน 3 สาย ได้แก่ ถนน พิกุลทอง, ถนนสุขารักษ์ , ถนนพิศาล  โดยใช้งบประมาณ 98,000 บาท เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะที่สัญจรไปมามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

           

            ตามที่สำนักงานเทศบาลตำบลย่านตาขาวได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างรางตื้น ค.สล.และปรับปรุงผิวจราจร ค.สล.ถนนศักดิ์พลราษฎร์ เป็นเงินงบประมาณ 349,000.-บาท ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

            

          ตามที่สำงานเทศบาลตำบลย่านตาขาวได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ซอยอู่สุทัศน์ เป็นเงินงบประมาณ 480,000.-บาท ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  

          

           ตามที่สำนักปลัดเทศบาล  ได้จัดโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  และลูกจ้าง  ประจำปี 2557 ในระหว่างวันที่ 10 - 12 กันยายน 2557 ซึ่งได้มีการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน ณ เทศบาลเมืองกระบี่  และเทศบาลนครภูเก็ต

          

            โครงการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลอง  โดยการทีส่วนร่วมของประชาชน  เทศบาลตำบลย่านตาขาวร่วมกับส่วนประสานและการจัดการการบริหารจัดการลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 และโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์  จัดกิจกรรมเดินรณรงค์อนุรักษ์สายน้ำ และร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลา เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2557 ณ บริเวณหัวสะพานเก่า ริมคลองปะเหลียน  โดยได้รับเกียรติจากนายวุฒิชัย  สุนทรนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลย่านตาขาวเป็นประธานเปิดกิจกรรม

            

           ตามที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง มีแผนดำเนินงานวางผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลย่านตาขาวในปีงบประมาณ 2557 เพื่อให้หน่วยงานผู้วางผังได้ประชาสัมพันธ์ให้ท้องถิ่นชุมชนได้รู้และเห็นความสำคัญของการผังเมืองตลอดจนประชาคมได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน จึงได้มีการประชุมร่วมกัน เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น โดยได้รับเกียรติจากนายศิริศักดิ์ โล่ซิวตัก รองนายกเทศมนตรีตำบลย่านตาขาวเป็นประธานเปิด

         

           ด้วยเทศบาลตำบลย่านตาขาว ได้จัดโครงการกิจกรรมค่ายเยาวชน ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2557 ณ อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง  โดยคัดเลือกเยาวชนชาย - หญิง จำนวน 50 คน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนในชุมชนเกิดการเรียนรู้และปลูกจิตสำนึก ในการป้องกันคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติจากนายสุวิว มณีโชติ ปลัดเทศบาลตำบลย่านตาขาวเป็นประธานเปิดโครงการ

           

          ชมรมไทเก็กเทศบาลตำบลย่านตาขาว จัดอบรม การส่งเสริมสุขภาพให้กับสมาชิกในชมรมและผู้ที่สนใจ เพื่อเสริมสร้างให้สมาชิกได้รับรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสปสช.และเทศบาลตำบลย่านตาขาว โดยได้รับเกียรติจากนายวุฒิชัย สุนทรนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลย่านตาขาว เป็นประธานเปิดการอบรม

          

                เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ที่ผ่านมา นายวุฒิชัย สุนทรนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลย่านตาขาว รับมอบโล่จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เนื่องในงานเชิดชูเกียรตินักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ให้การสนับสนุนการกีฬาจังหวัดตรัง ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา

          

                        เทศบาลตำบลย่านตาขาว  ประชุมสภาเทศบาล เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล เพื่อพิจารณาระเบียบวาระที่สำคัญ ได้แก่ การเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการตีราคาปานกลางของที่ดินฯ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายฯ และการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557

             

            

          นายวุฒิชัย  สุนทรนนท์  นายกเทศมนตรีตำบลย่านตาขาว เป็นประธานพิธีเปิด การแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น ในการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่ง ประเทศไทย ครั้งที่ 17 ณ โรงยิมมวย สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตตรัง 

          

           นายวุฒิชัย สุนทรนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลย่านตาขาว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ลูกจ้าง ร่วมทำบุญ เนื่องในวันเทศบาล เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลย่านตาขาว

             

              เทศบาลตำบลย่านตาขาว ติดตั้งกระจกโค้งตามถนน ซอยต่างๆ ภายในเขตเทศบาลตำบลย่านตาขาว ทดแทนของเดิมที่ชำรุด เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อความปลอดภัยของประชาชน 

         

             พิธีมอบรางวัล การแข่งขันฟุตบอล7คน " เทศบาลตำบลย่านตาขาวคัพ" ประจำปี2557 ผลการแข่งขันรุ่นประชาชนทั่วไป รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมกาแฟบ้านนายใหญ่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 ได้แก่ ทีมเจ้าซัน รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 ทีมเพียงลดา รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่3 ทีมสุดทางอันดามัน และรางวัลนักเตะยอดเยี่ยม ได้แก่ นายวุฒิชัย ดาหลาย สำหรับผลการแข่งขันรุ่นอาวุโส 40 ปีขึ้นไป รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมเพื่อนละงู รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 ได้แก่ ทีมสโมสรฟุตบอล50ปี นครศรีธรรมราช รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 ได้แก่ ทีมส.เทพสิงห์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่3 ได้แก่ ทีมธรรมโชติโอสถ และรางวัลนักเตะยอดเยี่ยม ได้แก่ นายสมศักดิ์ เพ็งไซ

        

           นายวุฒิชัย สุนทรนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลย่านตาขาว เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอล7คน "เทศบาลตำบลย่านตาขาวคัพ" ประจำปี2557 ณ สนามเทศบาลตำบลย่านตาขาว เมื่อวันที่ 12 มี.ค.2557 ที่ผ่านมา

       

          เทศบาลตำบลย่านตาขาว ก่อสร้างทางลาดหน้าเทศบาล เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้พิการหรือผู้ใช้รถเข็น สามารถติดต่อราชการได้สะดวกยิ่งขึ้น

        

       

        เมื่อวันที่21ก.พ.2557 เทศบาลตำบลย่านตาขาว ได้จัดกิจกรรมจำลองเหตุการณ์เพลิงไหม้ ณ โรงเรียนบ้านย่านตาขาว โดยได้รับการประสานและความร่วมมือที่ดีจากหน่วยงานต่างๆ เช่นการประปาส่วนภูมิภาคย่านตาขาว การไฟฟ้ส่วนภูมิภาคย่านตาขาว สถานีตำรวจภูธรย่านตาขาว หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย โรงพยาบาลย่านตาขาว และคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านย่านตาขาว เพื่อรองรับสถานการณ์จริงที่อาจจะเกิดขึ้น 

       

 

              เทศบาลตำบลย่านตาขาว ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนจันทรังสิกุล ช่วงตั้งแต่ กม.0+225-กม.0+565 (สุดถนนจันทรังสิกุล) ผิวจราจรกว้าง 7.00-8.00 เมตร ยาว 340 เมตร หนาเฉี่ย 0.05 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,665 เมตร

   

         เทศบาลตำบลย่านตาขาว ได้รับอนุญาตจากสรรพากรอำเภอย่านตาขาว ให้ดูแลปรับปรุง บริเวณบ้านพักของสรรพากรอำเภอย่านตาขาว ถ.วรคีรี เพื่อให้ประโยชน์ในกิจการของเทบาลฯ เทศบาลตำบลย่านตาขาวจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

       

                เทศบาลตำบลย่านตาขาว ทำการขุดลอกทางระบายน้ำเหมืองสาธารณะบริเวณด้านข้างหมู่บ้านพรทวีวิลเลจ เพื่อให้น้ำทิ้งภายในหมู่บ้านไหลได้สะดวก และเป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

        

        

          

        

               คณะผู้บริหารพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลย่านตาขาว เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลย่านตาขาว และสมาชิกอสม. ร่วมกันเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยและผู้สูงอายุในชุมชนสุนทรนนท์-ในบ้าน ชุมชนนาโต๊ะกาชุมชนวรคีรีและชุมชนสุนทรนนท์-ในบ้าน

                 

       

        เทศบาลตำบลย่านตาขาวนำโดยรองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกับอสม.ท่าบันได และโรงพยาบาลย่านตาขา ออกเยี่ยม และตรวจสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนท่าบันได

         

                  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ถนนจันทรังสิกุล ฝั่งซ้ายมือตั้งแต่หมู่บ้านครุมิตร-ซอยจันทร์เกตุ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนบริเวณดังกล่าวจากปัญหาน้ำท่วมขัง ระยะความยาว240เมตร แล้วเสร็จตามโครงการแล้ว โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น960,000.-บาท

    

         เทศบาลตำบลย่านตาขาว ได้รับการสนับสนุนเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งจาก ส.ส.สมบูรณ์ อุทัยเวียนกุลจำนวน12ฐาน ซึ่งเทศบาลได้ดำเนินการเทพื้นคอนกรีตเพื่อรองรับการติดตั้งให้เรียบร้อย ณ สวนสาธารณะหนองชุมแสง เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ออกกำลังกายได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

     

                คณะผู้บริหารพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลย่านตาขาว เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลย่านตาขาว และสมาชิกอสม. ร่วมกันเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยและผู้สูงอายุในชุมชน

                                             

          นายวุฒิชัย สุนทรนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลย่านตาขาว มอบเงินจำนวน30,000 บาท ให้กับหน่วยกู้ชีพย่านตาขาว เพื่อใช้ในการจัดซื้อเครื่องตัดถ่าง สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางรถยนต์

นายวุฒิชัย สุนทรนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลย่านตาขาว มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอัคคีภัย ในเขตเทศบาล ให้กับนางจิตรา เหมไพบูลย์และนางสมนี สุนทรนนท์ รายละ30,000 บาท

     เทศบาลตำบลย่านตาขาว ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนจันทรังสิกุลฝั่งซ้ายมือจากหมู๋บ้านคุรุมิตร-ซอยจันทร์เกตุ

                เทศบาลตำบลย่านตาขาวร่วมกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอย่านตาขาว จัดโครงการอบรมวินัยจราจรให้กับเยาวชนจำนวน100คน เมื่อวันที่16 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ เพื่อให้เยาวชนปฏิบัติตามกฎจราจรลดอุบัติเหตุ

เทศบาลตำบลย่านตาขาว จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี2556 ระหว่างวันที่5-11 สิงหาคม 2556 จัดให้มีการแข่งขันกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน โดยมีนายวุฒิชัย สุนทรนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลย่านตาขาวเป็นประธานเปิด

 

  นายกเทศมนตรี

         นายวุฒิชัย สุนทรนนท์

Link ที่น่าสนใจ - ใช้เพื่อแสดงการเชื่อมโยงบนเว็บเพจของคุณที่สามารถถูกจัดกลุ่มและลักษณะ และสามารถจัดระเบียบโดยการลากแล้วปล่อยได้  Link ที่น่าสนใจ

 ประกาศเทศบาลตำบลย่านตาขาว

ประกาศใช้แผนพัฒนา3ปี(2556-2558)
ประกาศ รับสมัครพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง7)เทศบาลตำบลย่านตาขาว
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลย่านตาขาว สมัยสามัญสมัยที่3 ประจำปี2555
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลย่านตาขาว สมัยสามัญสมัยที่3 ครั้งที่2 ประจำปี2555
ขอให้เจ้าของทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลย่านตาขาวไปยืนแบบแสดงรายการแห่งทรัพย์สิน ณ กองคลัง เทศบาลตำบลย่านตาขาว
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลย่านตาขาวร่วมกันพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลรายวัน
ระเบียบการรับสมัครการประกวดนางนพมาศและการแข่งขันเรือพาย
กำหนดการขึ้นทะเบียนผุ้สูงอายุและผู้พิการ
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ในเขตเทศบาล(กองช่าง)
ประกาศเทศบาลตำบลย่านตาขาว เรื่องฐานะทางการเงิน
กองการศึกษา เทศบาลตำบลย่านตาขาว จัดโครงการกิจกรรมค่ายเยาวชน ประจำปี2555
โครงการประเพณีชักพระ ปี2555(กองการศึกษา)
"ศึกวันรวมพลคนรักพ่อ มหากุศล+เกียรติเพชร7สี"
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2556
การรายงานผลการดำเนินงานในปีงบประมาณพ.ศ.2555ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
กองช่าง เทศบาลตำบลย่านตาขาวได้ปรับปรุงถนนบริเวณที่เป็นหลุมเป็นบ่อ บริเวณหลังหมู่บ้านคุรุมิตร
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมประชาคม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหนงผู้บริหารสถานศึกษา
ประกาศพัฒนา3ปี พ.ศ.2557-2559
ประกาศ เรื่อง การมอบอำนาจนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราขการแทน
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ.2557-2561)
การประชุมสภาเทศบาลตำบลย่านตาขาว สมัยสามัญ สมัยที่3 ปี2556
การประชุมสภาเทศบาลตำบลย่านตาขาว สมัยวิสามัญ สมัยที่1ประจำปี2556
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2557
ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลย่านตาขาว
ประการรับสมัคร พนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั้วไป
ประกาศเทศบาลตำบลย่านตาขาว เรื่องกำหนดการชำระภาษี
ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2556-2558)
ประกาศรายงานฐานะการเงินประจำปีงบประมาณพ.ศ.2556
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคม
ประกาศเรื่องรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารเทศบาลตำบลย่านตาขาว
ประกาศ การประชุมสภาเทศบาลตำบลย่านตาขาว สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี2556
ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2557
ประกาศ เรื่องสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)
ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถ.จันทรังสิกุล
ประกาศการแข่งขันฟุตบอล7คน เทศบาลตำบลย่านตาขาวคัพ 2557
ประกาศการแข่งขันฟุตบอล7คน เทศบาลตำบลย่านตาขาวคัพ 2557
ประกาศ การรับสมัครเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี2557
ประกาศ เรื่องการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี2557
ประกาศการรับโอน(ย้าย)พนักงานครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างโครงการสร้างโรงจอดรถ
ประกาศ รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับคัดเลือกโครงการสอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง คสล. และปรับปรุงผิวจรจรที่ชำรุด
ประกาศเทศบาลตำบลย่านตาขาว เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง
ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ซอยอู่สุทัศน์
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลย่านตาขาว
การประชุมสภาเทศบาลตำบลย่านตาขาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2557
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีพ.ศ.2556
ประกาศ เรื่อง เปิดประมูลขายพัสดุที่ชำรุด โดยวิธีขายทอดตลาด
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเปิดประมูลขายพัสดุที่ชำรุด โดยวิธีขายทอดตลอด
ประกาศ การประชุมสภาเทศบาลตำบลย่านตาขาว สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี 2557
ประกาศ เรื่องขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลย่านตาขาว
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบาลตำบลย่านตาขาว
สำนักงานเทศบาลตำบลย่านตาขาว ถนนตรัง - ปะเหลียน จังหวัดตรัง 92140 โทร.0-7528-1430