เทศบาลตำบลย่านตาขาว
ติดต่อเทศบาล
กระดานสนทนา
  
เริ่มค้นหา

รายการ
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
ตราสัญลักษณ์เทศบาล
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
วิสัยทัศน์และนโยบาย
ภารกิจเทศบาล
พันธกิจเทศบาล
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองคลัง
กองช่าง
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
แผนอัตรากำลัง
แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง
การเงินการคลัง
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ฐานะการเงิน
รายงานรายรับ-รายจ่าย
การพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลชุมชน
ชุมชนนาโต๊ะกา
ชุมชนหนองชุมแสง
ชุมชนวรคีรี
ชุมชนสุนทรนนท์-ในบ้าน
ชุมชนท่าบันได
ข้อมูลบริการประชาชน
ข้อมูลการให้บริการเกี่ยวกับเทศบาล
เอกสารเทศบาล
เทศบัญญัติ/ระเบียบ
รายงานการประชุม
บุคคลเด่น
บุคคลเด่น
สถานที่สำคัญทางศาสนา
สถานที่สำคัญทางศาสนา
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานศึกษาในเขตเทศบาล
สถานศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

         

         

             พิธีมอบรางวัล การแข่งขันฟุตบอล7คน " เทศบาลตำบลย่านตาขาวคัพ" ประจำปี2557 ผลการแข่งขันรุ่นประชาชนทั่วไป รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมกาแฟบ้านนายใหญ่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 ได้แก่ ทีมเจ้าซัน รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 ทีมเพียงลดา รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่3 ทีมสุดทางอันดามัน และรางวัลนักเตะยอดเยี่ยม ได้แก่ นายวุฒิชัย ดาหลาย สำหรับผลการแข่งขันรุ่นอาวุโส 40 ปีขึ้นไป รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมเพื่อนละงู รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 ได้แก่ ทีมสโมสรฟุตบอล50ปี นครศรีธรรมราช รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 ได้แก่ ทีมส.เทพสิงห์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่3 ได้แก่ ทีมธรรมโชติโอสถ และรางวัลนักเตะยอดเยี่ยม ได้แก่ นายสมศักดิ์ เพ็งไซ

     

           นายวุฒิชัย สุนทรนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลย่านตาขาว เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอล7คน "เทศบาลตำบลย่านตาขาวคัพ" ประจำปี2557 ณ สนามเทศบาลตำบลย่านตาขาว เมื่อวันที่ 12 มี.ค.2557 ที่ผ่านมา

       

          เทศบาลตำบลย่านตาขาว ก่อสร้างทางลาดหน้าเทศบาล เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้พิการหรือผู้ใช้รถเข็น สามารถติดต่อราชการได้สะดวกยิ่งขึ้น

        

       

        เมื่อวันที่21ก.พ.2557 เทศบาลตำบลย่านตาขาว ได้จัดกิจกรรมจำลองเหตุการณ์เพลิงไหม้ ณ โรงเรียนบ้านย่านตาขาว โดยได้รับการประสานและความร่วมมือที่ดีจากหน่วยงานต่างๆ เช่นการประปาส่วนภูมิภาคย่านตาขาว การไฟฟ้ส่วนภูมิภาคย่านตาขาว สถานีตำรวจภูธรย่านตาขาว หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย โรงพยาบาลย่านตาขาว และคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านย่านตาขาว เพื่อรองรับสถานการณ์จริงที่อาจจะเกิดขึ้น 

       

 

              เทศบาลตำบลย่านตาขาว ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนจันทรังสิกุล ช่วงตั้งแต่ กม.0+225-กม.0+565 (สุดถนนจันทรังสิกุล) ผิวจราจรกว้าง 7.00-8.00 เมตร ยาว 340 เมตร หนาเฉี่ย 0.05 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,665 เมตร

   

         เทศบาลตำบลย่านตาขาว ได้รับอนุญาตจากสรรพากรอำเภอย่านตาขาว ให้ดูแลปรับปรุง บริเวณบ้านพักของสรรพากรอำเภอย่านตาขาว ถ.วรคีรี เพื่อให้ประโยชน์ในกิจการของเทบาลฯ เทศบาลตำบลย่านตาขาวจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

       

                เทศบาลตำบลย่านตาขาว ทำการขุดลอกทางระบายน้ำเหมืองสาธารณะบริเวณด้านข้างหมู่บ้านพรทวีวิลเลจ เพื่อให้น้ำทิ้งภายในหมู่บ้านไหลได้สะดวก และเป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

        

        

          

        

               คณะผู้บริหารพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลย่านตาขาว เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลย่านตาขาว และสมาชิกอสม. ร่วมกันเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยและผู้สูงอายุในชุมชนสุนทรนนท์-ในบ้าน ชุมชนนาโต๊ะกาชุมชนวรคีรีและชุมชนสุนทรนนท์-ในบ้าน

                 

       

        เทศบาลตำบลย่านตาขาวนำโดยรองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกับอสม.ท่าบันได และโรงพยาบาลย่านตาขา ออกเยี่ยม และตรวจสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนท่าบันได

         

                  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ถนนจันทรังสิกุล ฝั่งซ้ายมือตั้งแต่หมู่บ้านครุมิตร-ซอยจันทร์เกตุ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนบริเวณดังกล่าวจากปัญหาน้ำท่วมขัง ระยะความยาว240เมตร แล้วเสร็จตามโครงการแล้ว โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น960,000.-บาท

    

         เทศบาลตำบลย่านตาขาว ได้รับการสนับสนุนเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งจาก ส.ส.สมบูรณ์ อุทัยเวียนกุลจำนวน12ฐาน ซึ่งเทศบาลได้ดำเนินการเทพื้นคอนกรีตเพื่อรองรับการติดตั้งให้เรียบร้อย ณ สวนสาธารณะหนองชุมแสง เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ออกกำลังกายได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

     

                คณะผู้บริหารพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลย่านตาขาว เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลย่านตาขาว และสมาชิกอสม. ร่วมกันเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยและผู้สูงอายุในชุมชน

                                             

          นายวุฒิชัย สุนทรนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลย่านตาขาว มอบเงินจำนวน30,000 บาท ให้กับหน่วยกู้ชีพย่านตาขาว เพื่อใช้ในการจัดซื้อเครื่องตัดถ่าง สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางรถยนต์

นายวุฒิชัย สุนทรนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลย่านตาขาว มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอัคคีภัย ในเขตเทศบาล ให้กับนางจิตรา เหมไพบูลย์และนางสมนี สุนทรนนท์ รายละ30,000 บาท

     เทศบาลตำบลย่านตาขาว ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนจันทรังสิกุลฝั่งซ้ายมือจากหมู๋บ้านคุรุมิตร-ซอยจันทร์เกตุ

                เทศบาลตำบลย่านตาขาวร่วมกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอย่านตาขาว จัดโครงการอบรมวินัยจราจรให้กับเยาวชนจำนวน100คน เมื่อวันที่16 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ เพื่อให้เยาวชนปฏิบัติตามกฎจราจรลดอุบัติเหตุ

เทศบาลตำบลย่านตาขาว จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี2556 ระหว่างวันที่5-11 สิงหาคม 2556 จัดให้มีการแข่งขันกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน โดยมีนายวุฒิชัย สุนทรนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลย่านตาขาวเป็นประธานเปิด

         โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์บริเวณสวนสาธารณะหนองชุมแสง ตอนนี้ดำเนินการสร้างเสร็จแล้ว เพื่อให้ประชาชนใช้เป็นที่พักผ่อน ออกกำลังกาย รวมถึงใช้เป็นลานกีฬาไทเก็กด้วย

         นายพิโมกข์ รักษศรี นายณัฏฐวัฒน์ สุนทรนนท์ นายกันต์อัตถ์ โล่สถาพรพิพิธ สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วยนายรุ่งวิทย์ เศวตะดุล เลขานายกเทศมนตรี นำประตูฟุตบอลสนามเล็กไปมอบให้เด็กๆในชุมชน เพื่อใช้ในการออกกำลังกาย

           นายวุฒิชัย สุนทรนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลย่านตาขาว เป็นประธานเปิด "การเดินรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกAsean Dengue Day" และร่วมเดินรณรงค์กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ้าน โรงพยาบาลย่านตาขาว โรงเรียนบ้านย่านตาขาว เพื่อให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกแก่ประชาชน เมื่อวันที่13มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา

       นายวุฒิชัย สุนทรนนท์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลย่านตาขาว ร่วมประชุมประชาคมจัดทำแผนชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนวรคีรี ชุมชนหนองชุมแสง ชุมชนสุนทรนนท์-ในบ้าน ชุมชนนาโต๊ะกา และชุมชนท่าบันได เพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหา เพื่อนำมาประกอบแผนพัฒนาเทศบาล

         นายวุฒิชัย สุนทรนนท์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลย่านตาขาว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง และกลุ่มองค์กรชุมชน ร่วมถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันเทศบาล 24 เมษายน 2556

      นายวุฒิชัย สุนทรนนท์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลย่านตาขาว ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์ ณ วัดนิกรรังสฤษฎ์ เมื่อวันที่13เมษายน2556 ที่ผ่านมา

  นายกเทศมนตรี

         นายวุฒิชัย สุนทรนนท์

Link ที่น่าสนใจ - ใช้เพื่อแสดงการเชื่อมโยงบนเว็บเพจของคุณที่สามารถถูกจัดกลุ่มและลักษณะ และสามารถจัดระเบียบโดยการลากแล้วปล่อยได้  Link ที่น่าสนใจ

 ประกาศเทศบาลตำบลย่านตาขาว

ประกาศใช้แผนพัฒนา3ปี(2556-2558)
ประกาศ รับสมัครพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง7)เทศบาลตำบลย่านตาขาว
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลย่านตาขาว สมัยสามัญสมัยที่3 ประจำปี2555
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลย่านตาขาว สมัยสามัญสมัยที่3 ครั้งที่2 ประจำปี2555
ขอให้เจ้าของทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลย่านตาขาวไปยืนแบบแสดงรายการแห่งทรัพย์สิน ณ กองคลัง เทศบาลตำบลย่านตาขาว
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลย่านตาขาวร่วมกันพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลรายวัน
ระเบียบการรับสมัครการประกวดนางนพมาศและการแข่งขันเรือพาย
กำหนดการขึ้นทะเบียนผุ้สูงอายุและผู้พิการ
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ในเขตเทศบาล(กองช่าง)
ประกาศเทศบาลตำบลย่านตาขาว เรื่องฐานะทางการเงิน
กองการศึกษา เทศบาลตำบลย่านตาขาว จัดโครงการกิจกรรมค่ายเยาวชน ประจำปี2555
โครงการประเพณีชักพระ ปี2555(กองการศึกษา)
"ศึกวันรวมพลคนรักพ่อ มหากุศล+เกียรติเพชร7สี"
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2556
การรายงานผลการดำเนินงานในปีงบประมาณพ.ศ.2555ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
กองช่าง เทศบาลตำบลย่านตาขาวได้ปรับปรุงถนนบริเวณที่เป็นหลุมเป็นบ่อ บริเวณหลังหมู่บ้านคุรุมิตร
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมประชาคม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหนงผู้บริหารสถานศึกษา
ประกาศพัฒนา3ปี พ.ศ.2557-2559
ประกาศ เรื่อง การมอบอำนาจนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราขการแทน
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ.2557-2561)
การประชุมสภาเทศบาลตำบลย่านตาขาว สมัยสามัญ สมัยที่3 ปี2556
การประชุมสภาเทศบาลตำบลย่านตาขาว สมัยวิสามัญ สมัยที่1ประจำปี2556
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2557
ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลย่านตาขาว
ประการรับสมัคร พนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั้วไป
ประกาศเทศบาลตำบลย่านตาขาว เรื่องกำหนดการชำระภาษี
ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2556-2558)
ประกาศรายงานฐานะการเงินประจำปีงบประมาณพ.ศ.2556
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคม
ประกาศเรื่องรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารเทศบาลตำบลย่านตาขาว
ประกาศ การประชุมสภาเทศบาลตำบลย่านตาขาว สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี2556
ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2557
ประกาศ เรื่องสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)
ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถ.จันทรังสิกุล
ประกาศการแข่งขันฟุตบอล7คน เทศบาลตำบลย่านตาขาวคัพ 2557
ประกาศการแข่งขันฟุตบอล7คน เทศบาลตำบลย่านตาขาวคัพ 2557
ประกาศ การรับสมัครเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี2557
ประกาศ เรื่องการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี2557
ประกาศการรับโอน(ย้าย)พนักงานครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานเทศบาลตำบลย่านตาขาว ถนนตรัง - ปะเหลียน จังหวัดตรัง 92140 โทร.0-7528-1430