เทศบาลตำบลย่านตาขาว
ติดต่อเทศบาล
กระดานสนทนา
  
เริ่มค้นหา

รายการ
คู่มือสำหรับประชาชน
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
ตราสัญลักษณ์เทศบาล
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
วิสัยทัศน์และนโยบาย
ภารกิจเทศบาล
พันธกิจเทศบาล
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองคลัง
กองช่าง
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
แผนอัตรากำลัง
แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง
การเงินการคลัง
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ฐานะการเงิน
รายงานรายรับ-รายจ่าย
การพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลชุมชน
ชุมชนนาโต๊ะกา
ชุมชนหนองชุมแสง
ชุมชนวรคีรี
ชุมชนสุนทรนนท์-ในบ้าน
ชุมชนท่าบันได
ข้อมูลบริการประชาชน
ข้อมูลการให้บริการเกี่ยวกับเทศบาล
เอกสารเทศบาล
เทศบัญญัติ/ระเบียบ
รายงานการประชุม
บุคคลเด่น
บุคคลเด่น
สถานที่สำคัญทางศาสนา
สถานที่สำคัญทางศาสนา
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานศึกษาในเขตเทศบาล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนเทศบาลตำบลย่านตาขาว

 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

   จำนวนผู้เข้าชม     AmazingCounters.com

     วันนี้ (18 ส.ค.59) เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลย่านตาขาว จัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 ในญัตติ เรื่อง ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วาระที่ 2 , วาระที่ 3 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลย่านตาขาว

วันนี้ (15 ส.ค.59) เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลย่านตาขาวจัด การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 ในญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลย่านตาขาว

วันนี้ (11 ส.ค.59) เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลย่านตาขาวโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ โดยมีนายวุฒิชัย สุนทรนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลย่านตาขาว พร้อมด้วยรองนายกฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณ ถนนมหาราช 50ปี จำนวน 84 ต้น 

 

 

วันนี้ (9 ส.ค.59) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านย่านตาขาว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลย่านตาขาว จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการอบรมเยาวชนสิ่งแวดล้อม" เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่นักเรียน โดยมีนายวุฒิชัย สุนทรนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลย่านตาขาวเป็นประธานในพิธี

 

วันนี้ (5ส.ค.59) เวลา 09.00 น. ข้าราชการ พนักงาน และ ลูกจ้าง เทศบาลตำบลย่านตาขาวเข้าร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กระบวนการและขั้นตอนการออกเสียงประชามติ ตลอดจนเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิ์ไปออกเสียงประชามติ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 นี้

 

   

 

 

         วันนี้ (5 ก.ค.59) เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลย่านตาขาวจัดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู๋หัว โดยมีข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มาปลูกต้นไม้ร่วมกัน ณ สวนสาธารณะหนองชุมแสง

 

      เมื่อวานนี้ (31 พ.ค.59) เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลย่านตาขาวโดยกองวิชาการและแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลย่านตาขาว เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลย่านตาขาว มีนายวุฒิชัย สุนทรนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลย่านตาขาวเป็นประธานในการประชุม

      วันนี้(30พ.ค.59)เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลย่านตาขาวรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2559 จากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลย่านตาขาว

 

      วันนี้ (26 พ.ค. 59)  เวลา 10.00 น. กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลย่านตาขาวได้จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลย่านตาขาว เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลย่านตาขาวโดยมีนายสุวิว มณีโชติ ปลัดเทศบาลตำบลย่านตาขาวเป็นประธานในการจัดประชุม

      เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 59 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลย่านตาขาวโดยกองวิชาการและแผนงานจัดประชุม "ประชาคมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)"ของเทศบาลตำบลย่านตาขาว ณ ห้องประชุมชั้น2 สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว มีนายวุฒิชัย สุนทรนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลย่านตาขาวเป็นประธานในพิธี โดยในงานจะมีวิทยากรมาให้ความรู้แก่ประชาชนที่มาร่วมงาน มีการโต้ตอบแสดงความคิดเห็นระหว่างกัน และมีการร่วมกิจกรรมต่างๆทีทางเทศบาล ฯ จัดขึ้น อีกด้วย

 

          วันนี้ เวลา 08.00 น. ณ ศูนย์กีฬาเทศบาลตำบลย่านตาขาว นายวุฒิชัย สุนทรนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลย่านตาขาวเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์กีฬาเทศบาลตำบลย่านตาขาว โดยมีพิธีการทางสงฆ์ และมีการแสดงของชุดรำตะบอง ไท้เก็ก แอโรบิคและผู้สูงอายุ เมื่อเสร็จแล้วรับประทานอาหารร่วมกัน ซึ่งจะเปิดให้บริการแก่ประชาชนในวันที่ 1 มิ.ย.59 นี้

              

     เมื่อวันที่ 29 เม.ย.59 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลย่านตาขาวจัดพิธีปิดโครงการเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2559 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ โดยมีนายสุกิจ สัมพันธ์รัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลย่านตาขาว เป็นประธานในพิธี มีการมอบเกียรติบัตรให้แก่ครูและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการทุกคน พร้อมกันนี้ในพิธีปิดมีการแสดงความสามารถของเยาวชนที่ได้เข้าร่วมโครงการด้วย

เทศบาลตำบลย่านตาขาว ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล 24 เมษายน ในวันอาทิตย์ที่ 24 เม.ย.2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลย่านตาขาว ชั้น 3 นำปิ่นโตหวาน-คาวร่วมทำบุญ ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ เสร็จแล้วรับประทานอาหารร่วมกัน

    วันนี้ (18 เม.ย.59) เวลา 08.30 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว เทศบาลตำบลย่านตาขาวจัดโครงการจัดทำแผนชุมชนประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อให้ได้มาซึ่งแผนพัฒนาชุมชน โดยมีนายสุกิจ สัมพันธ์รัตน์ รองนายกเทศมนตรีต.ย่านตาขาว เป็นประธานในพิธี

      เมื่อวันที่ 13 เม.ย 59 ณ วัดนิกรรังสฤษฏ์ เทศบาลตำบลย่านตาขาว จัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2559 โดยมีการฟังธรรมเทศนา พิธีสรงน้ำพระพุทธมนต์ พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สืบทอดกันมานานให้คงอยู่สืบไป 

       เทศบาลตำบลย่านตาขาว กำหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2559 ในวันที่ 13 เม.ย.59 ณ วัดนิกรรังสฤษฏ์ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป โดยจัดให้มีการฟังธรรมเทศนา พิธีสรงน้ำพระพุทธมนต์ พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สืบทอดกันมานานให้คงอยู่สืบไปตลอดจนเปิดโอกาสให้บุตรหลานได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีหรือผู้มีพระคุณ
      จึงขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรม ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว 

      ศูนย์กีฬาเทศบาลตำบลย่านตาขาวติดตั้งอุปกรณ์ฟิตเนสและบาสเก็ตบอลแล้ว เพื่อเตรียมความพร้อมให้บริการ เร็วๆนี้

บรรยากาศการเรียนของเยาวชนตามโครงการเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2559 ในกิจกรรมต่างๆ เช่น ฟุตบอล ภาษาจีน คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ ฯลฯ ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 29 เม.ย.59

 

    วันนี้ เวลา 09.00 น.เทศบาลตำบลย่านตาขาวได้จัดพิธีเปิดโครงการเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2559 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ โดยมีนายพินิจ พิชัยรัตน์ ประธานสภาเทศบาลตำบลย่านตาขาวเป็นประธานในพิธี

 

    วันนี้(4มีนาคม 59) โรงเรียนอนุบาลและศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลย่านตาขาว จัดกิจกรรม "โครงการกีฬาปัจฉิมสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2558" เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู ผู้ปกครอง นักเรียนและปลูกฝังนิสัยการรักการออกกำลังกายให้แก่เด็ก โดยมีนายสุวิว มณีโชติ ปลัดเทศบาลต.ย่านตาขาวเป็นประธานในพิธี

   เมื่อวานนี้ (24 ก.พ.59) เวลา 17.00 น. ณ สนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลย่านตาขาว นายวุฒิชัย สุนทรนนท์ นายกเทศมนตรีต.ย่านตาขาว เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเทศบาลต.ย่านตาขาวคัพประจำปี 2559

     ขอเชิญทีมฟุตบอลที่สนใจเข้าร่วมสมัครแข่งขันฟุตบอลเทศบาลตำบลย่านตาขาวคัพ ประจำปี 2559

 

 

       วันนี้เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลย่านตาขาว กองการศึกษาได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันฟุตบอลย่านตาขาวคัพ ประจำปี 2559 มีนายสุวิว มณีโชติ ปลัดเทศบาลตำบลย่านตาขาวเป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีกำหนดการดังนี้
       เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 ม.ค. 59 -10 ก.พ. 59
       จับสลากวันที่ 15 ก.พ.59
       เริ่มแข่งขัน วันที่ 24 ก.พ. 59 เป็นต้นไป
       รุ่นประชาชนทั่วไป รับสมัครจำนวน 24 ทีม
       รุ่นอาวุโส รับสมัคร 16 ทีม 
ซึ่งจะมีการแข่งขัน ณ สนามเทศบาลตำบลย่านตาขาว
รายละเอียดติดต่อสอบถามได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลตำบลย่านตาขาว หรือ โทร 075-281430 ต่อ 106

 

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (9 ม.ค.59) เทศบาลตำบลย่านตาขาวจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559 เพื่อให้เด็กๆได้ร่วมกิจกรรมที่หลากหลายภายในงาน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ของขวัญของรางวัลและอาหารจากหน่วยงานต่างๆ

    

   นายวุฒิชัย  สุนทรนนท์  นายกเทศมนตรีตำบลย่านตาขาว นำประชาชนตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันที่ 1   มกราคม 2559

  เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา  เทศบาลตำบลย่านตาขาว  โดยนายวุฒิชัย  สุนทรนนท์  นายกเทศมนตรีตำบลย่านตาขาว  จัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกคน และมอบของขวัญปีใหม่ให้กับผู้โชคดี ซึ่งได้รับกันโดยทั่วหน้า

      วันนี้ ตัวแทนพนักงานเทศบาล นำโดยนายสุวิว มณีโชติ ปลัดเทศบาลตำบลย่านตาขาว มอบเงินกองทุนสวัสดิการเทศบาลตำบลย่านตาขาวให้กับสมาชิกในกรณีเจ็บป่วย 

       วันนี้ ตัวแทนพนักงานเทศบาล นำโดยนายตรีเนตร เหมือนเลื่อน รองปลัดเทศบาลตำบลย่านตาขาว มอบเงินกองทุนสวัสดิการเทศบาลตำบลย่านตาขาวให้กับสมาชิกในกรณีเจ็บป่วย 

   

      วันนี้เวลา 10.30 น.ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลย่านตาขาว กองวิชาการและแผนงานจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล มีนายศิริศักดิ์ โล่ซิวตัก รองนายกเทศมนตรีตำบลย่านตาขาว เป็นประธาน เพื่อขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต.ย่านตาขาวพิจารณาการจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 และร่างแผนพัฒนาประจำปี 2559-2561(เพิ่มเติมครั้งที่ 1) เพื่อประกาศใช้ต่อไป

    

      วันนี้ เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว กองสวัสดิการสังคมเทศบาลต.ย่านตาขาว จัดกิจกรรม "โครงการดูแลกายใจ กลุ่มวัยสำคัญ" ประจำปีงบประมาณ 2559 มีนายวุฒิชัย สุนทรนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลย่านตาขาว เป็นประธาน เพื่ออบรมให้ความรู้ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ตลอดจนดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

      วันนี้(21 ธ.ค 58) นายวุฒิชัย สุนทรนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลย่านตาขาว เป็นประธานในพิธีเปิดร้านค้าสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า(สกต.)ตรัง จำกัด สาขาย่านตาขาว ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาย่านตาขาว

   

  

   

  

     เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ทางอำเภอย่านตาขาวได้จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธี

พระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ณ วัดนิกรรังสฤษฏ์   

ซึ่งมีข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆ พ่อค้าและประชาชนมาร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

           

            วันนี้เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลย่านตาขาว เทศบาลตำบลย่านตาขาวร่วมกับกรมส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อม และ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด จัดกิจกรรมส่งเสริมท้องถิ่นสู่สังคมสีเขียว (LA 21) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนและท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

       

            วันนี้เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลย่านตาขาว กองวิชาการและแผนงานจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล มีปลัดเทศบาล นายสุวิว มณีโชติ ปลัดเทศบาลเป็นประธาน เพื่อพิจารณาการจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 และร่างแผนพัฒนาประจำปี 2559-2561(เพิ่มเติมครั้งที่ 1)ก่อนที่จะเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อพิจารณาให้ความเห็น และประกาศใช้ต่อไป 

 

        

     เทศบาลตำลบย่านตาขาว ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลย่านตาขาว เพื่อพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ.2559-2563)และร่างแผนพัฒนา3ปี(พ.ศ.2559-2561) เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ที่ผ่านมา

    

           นายวุฒิชัย สุนทรนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลย่านตาขาว เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2558 ณ สนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลย่านตาขาว โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านและกีฬาสากล

 

     

              การมอบรางวัลกีฬาชุมชนสัมพันธ์ เทศบาลตำบลย่านตาขาว ประจำปี 2558

               นายวุฒิชัย สุนทรนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลย่านตาขาวพร้อมรองนายกศิริศักดิ์ฯ สมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่ นำเงินช่วยเหลือจากเทศบาลฯ จำนวน 30,000.- บาท ไปมอบให้กับ อาจารย์ทวี ศรีคง ณ บ้านเลขที่ 160/38 ซอยสันติสุข ชุมชนนาโต๊ะกา เนื่องจากเหตุเพลิงไหม้เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา พร้อมนี้ท่านนายกเทศมนตรีได้กล่าวว่าเทศบาลพร้อมที่จะดูแลและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือด้านอื่นๆ ตามที่ร้องขออย่าได้เกรงใจ(23 เม.ย.58)

                        อาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลย่านตาขาว เป็นอาคาร ค.สล.ชั้นเดียว ขนาดกว้าง ยาว ประมาณ 6x18 เมตร อยู่ติดกับอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ดับเพลิง) ซึ่งเทศบาลได้จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้าง จำนวน 550,000.-บาท เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนฯ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะเปิดใช้อย่างเป็นทางการในการเปิดภาคการศึกษาใหม่ 2558 นี้

              

 

            เทศบาลตำบลย่านตาขาวร่วมทำบุญ จัดรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์  ณ  วัดนิกรรังสฤษฎ์  โดยได้รับเกียรติจากนายอำเภอวิสิฐ ตั้งปอง นายอำเภอย่านตาขาว  นายวุฒิชัย  สุนทรนนท์  นายกเทศมนตรีตำบลย่านตาขาว สจ.สุรินทร์ เศวตดุล สมาชิกสภาจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิด(13 เม.ย.58)

 

           เนื่องในวโรกาส " 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี " เทศบาลตำบลย่านตาขาวร่วมกับอำเภอย่านตาขาวและศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอย่านตาขาว  จัดพิธีทำบุญตักบาตร  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณหน้าห้องสมุดประชาชน " เฉลิมราชกุมารี " อำเภอย่านตาขาว  ขอพระองค์ทรงพระเจริญเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน

             เทศบาลตำบลย่านตาขาว  จัดโครงการเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 30 เมษายน 2558 ประกอบด้วย  กิจกรรมฟุตบอล ภาษาจีน  คอมพิวเตอร์  ภาษาอังกฤษและศิลปะขั้นพื้นฐาน  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ช่วงปิดภาคเรียน และเพิ่มทักษะการเรียนรู้ให้มีการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น  โดยได้รับเกียรติจากนายสุกิจ สัมพันธรัตน์  รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลย่านตาขาวเป็นประธานในพิธีเปิด( 1 เม.ย.58)

         เทศบาลตำบลย่านตาขาว  จัดโครงการการแข่งขันฟุตบอล 7 คน เทศบาลตำบลย่านตาขาวคัพ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม - 11 เมษายน 2558 ณ สนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลย่านตาขาว โดยได้รับเกียรติจากนายวุฒิชัย  สุนทรนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลย่านตาขาวเป็นประธานในพิธีเปิด(23 มี.ค.58)

               เทศบาลตำบลย่านตาขาวเป็นเจ้าภาพในการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดตรัง  ซึ่งประกอบด้วย นายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  และปลัดเทศบาลของเทศบาลในจังหวัดตรัง ร่วมพูดคุยปรึกษาหารือเสนอปัญหาและเสนอแนวทางเกี่ยวกับการดำเนินงานของเทศบาลในจังหวัด ( 29 มกราคม 2558)

                นายสุกิจ สัมพันธรัตน์  รองนายกเทศมนตรีตำบลย่านตาขาวเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมผู้สูงอายุประจำปี 2558 เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุดูแลและรักษาสุขภาพของตนเองรวมถึงมีการทดสอบสมรรถภาพโดยวิทยากรจากวิทยาลัยการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง ( 19 มกราคม 2558 )

                เมื่อวันที่ 15 มกราคม ที่ผ่านมา นายวุฒิชัย สุนทรนนท์  นายกเทศมนตรีตำบลย่านตาขาวเป็นประธานพิธีเปิดสนามกีฬาเปตองของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลย่านตาขาวข้างอาคารสำนักงานเทศบาลฯ ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสปสช. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมออกกำลังกายเหมาะสมตามวัย

             นายกเทศมนตรีตำบลย่านตาขาว เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558 เพื่อให้เด็กๆ เข้าร่วมกิจกรรมที่หลากหลายภายในงาน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ของขวัญของรางวัลและอาหารจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆมากมาย

      

            เทศบาลตำบลย่านตาขาว  โดยนายวุฒิชัย  สุนทรนนท์  นายกเทศมนตรีตำบลย่านตาขาว  จัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกคน และมอบของขวัญปีใหม่ให้กับผู้โชคดี ซึ่งได้รับกันโดยทั่วหน้า (30 ธ.ค. 2557 )

                นายวุฒิชัย  สุนทรนนท์  นายกเทศมนตรีตำบลย่านตาขาว   พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่  เข้ามอบกระเช้าอวยพรปีใหม่แก่ นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.2557

       ประชาสัมพันธ์ศูนย์ดำรงธรรม

   

     ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ เพื่อสร้างจริยธรรมความรักความสามัคคี  และการต่อต้านทุจริต

     

                              

                                                                              

             เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม  ทีมงานรายการเกษตรโลก เกษตรเรา  ซึ่งออกอากาศทางช่อง 3 โดยคำรณ หว่างหวังศรี  ผู้ดำเนินรายการได้นำทีมงานมาถ่ายทำรายการ ที่สวนสาธารณะหนองชุมแสง เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชนและสินค้า OTOP ของย่านตาขาว โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลย่านตาขาว นายวุฒิชัย สุนทรนนท์ เป็นผู้นำร่วมในรายการโดยได้นำสินค้าต่างๆมาแสดงพร้อมกับ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานและชมรม กลุ่มต่างๆ ของเทศบาลให้ความร่วมมือถ่ายทำด้วยความเรียบร้อย  ซึ่งคาดว่าจะออกอากาศได้ในช่วงอาทิตย์หน้า 

             

              เทศบาลตำบลย่านตาขาวได้ดำเนินการจัดทำป้ายสวนสาธารณะหนองชุมแสง  เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดียิ่งขึ้น และให้มีความประทับใจแก่ผู้มาใช้บริการ โดยตัวฐานป้ายทำจากคอนกรีตเสริมเหล็ก  ตัวอักษรทำจากพลาสวูดทำสีเคลือบเงา และได้ดำเนินการจัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว

                                                    คำทักทายและดอกไม้ประจำชาติอาเซียน

    

                                         ธงประจำชาติและตราแผ่นดินประเทศในอาเซียน

 

         สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ (ASEAN: The association of south east asian nations)มีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ราชอาณาจักรไทย  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สหภาพพม่า

           

        

        

          

        

               คณะผู้บริหารพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลย่านตาขาว เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลย่านตาขาว และสมาชิกอสม. ร่วมกันเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยและผู้สูงอายุในชุมชนสุนทรนนท์-ในบ้าน ชุมชนนาโต๊ะกาชุมชนวรคีรีและชุมชนสุนทรนนท์-ในบ้าน

                 

       

        เทศบาลตำบลย่านตาขาวนำโดยรองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกับอสม.ท่าบันได และโรงพยาบาลย่านตาขา ออกเยี่ยม และตรวจสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนท่าบันได

         

                                 

         เทศบาลตำบลย่านตาขาว ได้รับการสนับสนุนเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งจาก ส.ส.สมบูรณ์ อุทัยเวียนกุลจำนวน12ฐาน ซึ่งเทศบาลได้ดำเนินการเทพื้นคอนกรีตเพื่อรองรับการติดตั้งให้เรียบร้อย ณ สวนสาธารณะหนองชุมแสง เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ออกกำลังกายได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

     

                คณะผู้บริหารพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลย่านตาขาว เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลย่านตาขาว และสมาชิกอสม. ร่วมกันเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยและผู้สูงอายุในชุมชน

                                             

          นายวุฒิชัย สุนทรนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลย่านตาขาว มอบเงินจำนวน30,000 บาท ให้กับหน่วยกู้ชีพย่านตาขาว เพื่อใช้ในการจัดซื้อเครื่องตัดถ่าง สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางรถยนต์

นายวุฒิชัย สุนทรนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลย่านตาขาว มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอัคคีภัย ในเขตเทศบาล ให้กับนางจิตรา เหมไพบูลย์และนางสมนี สุนทรนนท์ รายละ30,000 บาท

    

          

 

  นายกเทศมนตรี

         นายวุฒิชัย สุนทรนนท์

Link ที่น่าสนใจ - ใช้เพื่อแสดงการเชื่อมโยงบนเว็บเพจของคุณที่สามารถถูกจัดกลุ่มและลักษณะ และสามารถจัดระเบียบโดยการลากแล้วปล่อยได้  Link ที่น่าสนใจ

 ประกาศเทศบาลตำบลย่านตาขาว

ประกาศใช้แผนพัฒนา3ปี(2556-2558)
ประกาศพัฒนา3ปี พ.ศ.2557-2559
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ.2557-2561)
ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2556-2558)
ประกาศ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาล เทศบาลตำบลย่านตาขาว
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป้นพนักงานสถานธนานุบาล
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลย่านตาขาว
การประชุมสภาเทศบาลตำบลย่านตาขาว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2558
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์กีฬาเทศบาลตำบลย่านตาขาว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล ประจำปี 2557
ประกาศ เรื่อง การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปีพ.ศ.2557
ประกาศ เรื่อง การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2558
ประกาศ เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลย่านตาขาว สมัยสามัญ สมัยที่3ประจำปี2558
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ในส่วนของกระบวนการงานที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุญาต
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559
การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
เชิญชวนร่วมประชุมเพื่อรับฟังและแสดงความคิดเห็นต้อระบบการกำจัดขยะมูลฝอย
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารเทศบาล ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (นักบริหารการศึกษาระดับ 6)
แนวทางการป้องกันตนเองจากปัญหาหมอกควันในช่วงนี้
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน
รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นประชาชนต่อการดำเนินโครงการส่งเสริมให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน เทศบาลต.ย่านตาขาว จ.ตรัง
ประกาศ เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ประกาศ ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลย่านตาขาว
ประกาศ ให้ผู้มีป้ายอยู่ในครอบครองไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย
การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ประกาศเทศบาลตำบลย่านตาขาว เรื่อง การติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำ การจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลย่านตาขาว รอบที่ 3 โดยวิธีการประเมินตนเอง
ประกาศ การประชุมเทศบาลต.ย่านตาขาว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2559
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล ประจำปี 2558
ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลสามัญ ประจำปี 2559 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2560
รายงานผลการจัดทำแบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดหาพัสดุ
การประชุมสภาเทศบาล
สำนักงานเทศบาลตำบลย่านตาขาว ถนนตรัง - ปะเหลียน จังหวัดตรัง 92140 โทร.0-7528-1430