ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
 
 
เริ่มค้นหา
เทศบาลตำบลแสนสุข
สถานที่ท่องเที่ยว-สถานที่สำคัญ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
โรงแรม / ที่พัก
ร้านอาหารแนะนำ
บริษัทนำเที่ยว
ติดต่อเทศบาล
รางวัลดีเด่นและความภูมิใจ
  
เทศบาลตำบลแสนสุข > ประวัติเทศบาล  

ประวัติเทศบาล

วิสัยทัศน์และนโยบาย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างเทศบาล
ภารกิจเทศบาล
พันธกิจเทศบาล
แผนพัฒนาเทศบาล
งบประมาณ
ประวัติเทศบาล
สารนายกเทศมนตรี
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านบุคลากร
ข้อมูลด้านอื่นๆ
ข่าวรับสมัครงาน
โรงเรียนเทศบาลแสนสุข
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
กองการศึกษา
เอกสารของเทศบาล
ประกาศเทศบาล
กฏเทศบัญญัติ
รายงานการประชุมสภา
รายงานการเงินเทศบาล
เอกสารเผยแพร่
ติดต่อเทศบาล
Modify settings and columns

ประวัติความเป็นมาเทศบาลตำบลแสนสุข

          

           

   เทศบาลตำบลแสนสุข  ตั้งอยู่เลขที่ 88 หมู่ที่ 16  ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  มีเนื้อที่ในเขตรับผิดชอบประมาณ 32.45 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 20,281  ไร่  ตำบลแสนสุขได้รับการจัดตั้งตามกฏหมายลักษณะปกครองท้องที่  พ.ศ.2475  เมื่อปีพ.ศ. 2492  ต่อมาปี  2538  ได้จัดตั้งเป็นสภาตำบลแสนสุข  ปี พ.ศ.  2540  ได้รับการยกฐานะเป็นองศ์การบริหารส่วนตำบล  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 และได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่  3  มิถุนายน  2548

    ตำบลแสนสุขเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางสู่ประตูการค้าชายแดน  ไทย - ลาว  บนเส้นทางสายวาริน - พิบูลฯ และสายสิรินธร - ช่องเม็ก  จึงนับเป็นจุดสำคัญที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งการค้า  และการลงทุนโดยเฉพาะส่งเสริมการค้าซึ่งตำบลแสนสุข  มีพื้นที่กึ่งเมือง  กึ่งชนบท  หรือ  ชานเมือง  เหมาะแก่การมีตลาดรวมสินค้าขนาดใหญ่ ทันสมัย  ได้รับมาตรฐาน  ไว้รองรับการขยายตัวทางการค้าในอนาคต  และพื้นที่ของตำบลแสนสุข ยังสามารถรองรับการเติบโตของเมือง  ซึ่งเหมาะแก่การเป็นที่ตั้งของสถานศึกษา  สถานที่ราชการ  ที่พักอาศัยแหล่งธุรกิจ  อีกทั้งยังมีถนนหลวงสายหลัก  ที่มุ่งไปสู่เมืองใหญ่ๆ ของภาคอีสาน  และกรุงเทพมหานคร อีกด้วย

    ดวงตราเทศบาลตำบลแสนสุข  เป็นรูปต้นโพธิ์ต้นไทร  จำนวน  5  ต้น  ตั้งอยู่ริมสระบัว  ซึ่งหมายถึง  มีความร่มเย็นเป็นสุข  ดอกบัวในสระเป็นสัญลักษณ์ดอกไม้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี  ข้อเท็จจริงในเขตเทศบาลตำบลแสนสุข  มีหนองน้ำขนาดใหญ่  เรียกว่า "หนองปลิง" เป็นสถานที่ร่มรื่นด้วยสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่สมบูรณ์  เทศบาลตำบลแสนสุข  จึงได้ปรับปรุงภูมิทัศน์เป็นสวนสาธารณะ  มีสถานที่ออกกำลัง  และมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  สำหรับประชาชนทั่วไปได้ใช้บริการอย่างทั่วถึง สวนสาธารณะหนองปลิงนับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและปอดแห่งใหม่ของอำเภอวารินชำราบ