ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
 
 
เริ่มค้นหา
เทศบาลตำบลแสนสุข
สถานที่ท่องเที่ยว-สถานที่สำคัญ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
โรงแรม / ที่พัก
ร้านอาหารแนะนำ
บริษัทนำเที่ยว
ติดต่อเทศบาล
รางวัลดีเด่นและความภูมิใจ
  
เทศบาลตำบลแสนสุข > ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแสนสุข  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแสนสุข

วิสัยทัศน์และนโยบาย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างเทศบาล
ภารกิจเทศบาล
พันธกิจเทศบาล
แผนพัฒนาเทศบาล
งบประมาณ
ประวัติเทศบาล
สารนายกเทศมนตรี
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านบุคลากร
ข้อมูลด้านอื่นๆ
ข่าวรับสมัครงาน
โรงเรียนเทศบาลแสนสุข
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
กองการศึกษา
เอกสารของเทศบาล
ประกาศเทศบาล
กฏเทศบัญญัติ
รายงานการประชุมสภา
รายงานการเงินเทศบาล
เอกสารเผยแพร่
ติดต่อเทศบาล
Modify settings and columns

" เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จัดการศึกษาก่อนปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตามพัฒนาการของเด็กตามช่วงอายุ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีพื้นฐานของการศึกษาเพื่อ ก้าวสู่ระดับสูงขึ้นต่อไปในอนาคต "

 


              ที่ตั้ง

                   ปัจจุบันตั้งอยู่ ณ อาคารอนุบาล 8 ภายในโรงเรียนเทศบาลแสนสุข หมู่ที่ 2
                   ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

              จำนวนเด็กนักเรียนในปัจจุบัน
                      
ชาย                            43   คน
                   หญิง                            52  คน
                  รวมทั้งสิ้น                       105 คน
               ครูผู้ดูแลเด็ก
                 
จำนวน 6 คนคือ
                        1. นางวัลลภา       สายเสมา
                        2. นางวาสนา       ชาลีพรหม
                        3. นางอาวรณ์รัตน์  เอื้องคำประเสริฐ
                        4. นางสาวสุรีย์พร   มงคลศิลป์
                        5. นางสว่างจิตร     เทพภักดี
                        6. นางสาวจามาพร  วงศ์จำปา

                ประวัติความเป็นมาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
                         ตามที่พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2542 ซึ่งอาศัยอำนาจตาม
                รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 ได้บัญญัติหน้าที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประการรับผิดชอบการจัดบริการสาธารณะ
                ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งรวมถึงการจัดการศึกษาด้วยและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 ซึ่งเป็นกฏหมายหลักทางการศึกษา
                ได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิ จัดการศึกษาระดับใดก็ได้ตามความพร้อมและความเหมาะสม รวมถึง ความต้องการของประชาชนใน
                ท้องถิ่นนั้นๆ ฉะนั้น เมื่อปฐมวัยเป็นช่วงวัยที่มีความสำคัญมาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงควรให้ความสนใจ และสนับสนุนการเตรียมความพร้อม
                และการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ถูกวิธีและทั่วถึง
                         คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการ
                กระจายอำนาจให้แก่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จัดทำตามพระราชบัญญัติในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
                ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดให้การจัดการศึกษาปฐมวัยหรือก่อนประถมศึกษา เป็นหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทำ เทศบาล
                 ตำบลแสนสุขได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กปฐมวัย ในด้านพื้นฐานการศึกษาสำคัญยิ่งจึงได้ปรึกษาหารือ ปลัดเทศบาลตำบลแสนสุข    
                 และคณะกรรมการทุกท่านเห็นชอบด้วย จึงจัดตั้งศูนย์เด็กเล็กขึ้นตามนโยบายของรัฐ
                          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การริหารส่วนตำบลแสนสุขจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2542 และปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
                 เทศบาลตำบลแสนสุข ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2548 ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลแสนสุข เป็น
                 เทศบาลตำบลแสนสุข โดยเริ่มแรกได้อาศัยที่อาคารชั่วคราวของเทศบาลตำบลแสนสุข หมู่ 2 อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
                 เป็นที่ทำการ โดยเปิดรับเด็กในพื้นที่ที่มีอายุระหว่าง 3 - 5 ปี จากความร่วมมือของชุมชน เพื่อกระจายโอกาสการเตรียมความพร้อม และพัฒนาเด็ก
                 ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารามย์ สังคม และสติปัญญา อย่างเหมาะสมตามวัย และเต็มตามศักยภาพ ตลอดจนเพื่อแบ่งเบาภาระหน้าที่ของผู้ปกครอง
                 และเป็นพื้นฐานของการศึกษาในระดับสูงต่อไป องค์การบริหารจัดการสอบเมื่อ เดือน เมษายน 2542 เปิดศูนย์เด็กเล็ก วันที่ 1 พฤษภาคม 2542
                 เด็กมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ปลัดเทศบาลตำบลแสนสุขเล็งเห็นปัญหาดังกล่าว จึงได้ขยายเป็น 2 ห้อง โดยต่อห้องเก็บของด้านหลังอาคาร และเด็กออก
                 มาวิ่งเล่นหน้าที่ทำการ ซึ่งเกิดอันตรายได้ และภายในบริเวณมีผู้มาติดต่อราชการทำให้ไม่สะดวกและพื้นที่คับแคบ ปลัดเทศบาลตำบลแสนสุข
                 และคณะกรรมการทุกท่านจึงมีมติย้ายที่ทำการศูนย์เด็ก มาไว้ที่ศูนย์ฝึกอาชีพ หลังโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ หมู่11 บ้านคำแสนราช
                 จนถึงปัจจุบัน

 ปรัชญา
รู้เรียน รู้เล่น รู้วินัย คือหัวใจของเด็กไทย

สีประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
คือ สีเขียว - เหลือง
สีเขียว หมายถึง ความอุดมชุ่มชื้น และธรรมชาติของเด็ก
สีเหลือง หมายถึง ความมีคุณธรรม

พันธกิจ (Mission)
ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการฝึกพัฒนาการของเด็ก และความสามัคี ความกล้าคิดกล้าแสดงออก
ของเด็ก และเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้มาตราฐาน