เทศบาลตำบลนาดี
ชุมชนเข้มแข็ง
แสดงความคิดเห็น
ติดต่อเทศบาล
  
เริ่มค้นหา
เทศบาลตำบลนาดี > *กองคลัง*  

*กองคลัง*

รายการ
คณะสภาเทศบาล
คณะผู้บริหารเทศบาล
รูปภาพ
ผู้ดูแลระบบ
สำนักปลัด
*กองคลัง*
*กองช่าง*
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศน์และนโยบาย
โครงสร้างการบริหาร
ภารกิจทศบาล
พันธกิจเทศบาล
แผนพัฒนาเทศบาล
งบประมาณ
ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านอื่นๆ
เอกสารของเทศบาล
กฏเทศบัญญัติ
รายงานการประชุม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
อื่นๆ
กระดานสนทนา
เอกสารเผยแพร่
ติดต่อเทศบาล
 

                                                                                กองคลังเทศบาลตำบลนาดี      

                                                   
                                                                               นางวาสนา  คำโสภา
                                                                               ผู้อำนวยการกองคลัง

                                                                             
                                   นางสาวพรรณี  พรมแสนปัง                            นายทัศพล  ภูชัน                             นางสาวปูนา นครศรี
                                          เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน                             เจ้าพนักงานพัสดุ                          เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

                                                                                              
                                            นางคณิตดา  จันทร์ศรี                             นางสาวสาวรุจิรา  ตาดี                       นางสาวมณีรัตน์  วิเศษลา
                                       ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี                    ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้                     ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ  

                                                                                                              
                                                                  นายนิติศิลป์  โภคาพาณิชย์                                นางจิตรลดา  ศรีศิลา 
                                                                     พนักงานจดมาตรวัดน้ำ                                        คนงานทั่วไป