เทศบาลตำบลทุ่งฝน
โครงการเด่นของเทศบาล
ประวัติเทศบาล
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  
เริ่มค้นหา
เทศบาลตำบลทุ่งฝน > โครงการจัดงานวันสงกรานต์  

โครงการจัดงานวันสงกรานต์

รายการ
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลตำบลทุ่งฝน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศและนโยบาย
ภารกิจเทศบาล
พันธกิจเทศบาล
งบประมาณ ปี 51
แผนพัฒนาเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านอื่นๆ
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองคลัง
กองช่าง
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
อื่นๆ
กระดานสนทนา
เอกสารเผยแพร่
ติดต่อเทศบาลตำบลทุ่งฝน
ปฏิทินกิจกรรม
Modify settings and columns
ชื่อโครงการ ตัวอย่างโครงการ-โครงการจัดงานวันภูไทรำลึก
ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล

       งานประเพณีภูไทรำลึก เป็นงานประเพณีของชาวภูไทวาริชภูมิ ที่ถือปฏิบัติกันมาเป็นประจำทุกปี ซึ่งชาวภูไทมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง เช่น วัฒนธรรมการแต่งกายภูไทถิ่น วัฒนธรรมการนับถือหลักเมือง แต่ละปีจะมีการจัดงานภูไทรำลึก ซึ่งเป็นการนมัสการเจ้าปู่มเหสักข์ ในงานจัดให้มีการฟ้อนรำถวายเจ้าปู่มเหสักข์ และผู้ที่มาร่วมงานจะแต่งตัวในชุดภูไทหรือภูไทประยุกต์ ส่วนลูกหลานชาววาริชภูมิที่ย้ายถิ่นฐาน หรือไปทำงานต่างจังหวัด จะทราบว่ามีงานประเพณีดังกล่าวในวันที่ 6 เมษายน ของทุกปี โดยไม่ต้องบอกกล่าว และจะเดินทางกลับมาร่วมงานทุกปี ซึ่งเป็นการแสดงถึงการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของชาวภูไทวาริชภูมิ ตลอดมา ดังนั้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของชาวภูไทวาริชภูมิ และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้ตระหนัก เห็นคุณค่า ของวัฒนธรรมประจำท้องถิ่น และช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีให้คงอยู่สืบไป กองการศึกษา เทศบาลตำบลวาริชภูมิจึงได้จัดทำโครงการงานวันภูไทรำลึกขึ้น ในวันที่ 6 เมษายน 2549 

วัตถุประสงค์ 
    
1. เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาวภูไทให้คงอยู่สืบไป
    2. เพื่อเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่น 
    3. เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้เห็นถึงความสำคัญของวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
    4. เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน

ขั้นตอนในการดำเนินโครงกา
ภาคกลางวัน
      - การจัดจำหน่ายสินค้า 0T0P
      - การจัดจำหน่ายของที่ระลึก เช่น บั้งทิง
      - การจำหน่ายพวงมาลัย ดอกไม้ ธูปเทียน เพื่อให้ประชาชนได้สักการะเจ้าปู่มเหสักข์
      - กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ประวัติชาวภูไทและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวภูไท
      - กิจกรรมบริการนวดแผนไทย

ภาคกลางคืน
      - การรำถวายเจ้าปู่มเหสักข์ พร้อมทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ
      - กิจกรรมร่วมรับประทานอาหารพาแลงของผู้มาร่วมงาน
      - การจัดจำหน่ายของที่ระลึก เช่น บั้งทิง
      - การจำหน่ายพวงมาลัย ดอกไม้ ธูปเทียน เพื่อให้ประชาชนได้สักการะเจ้าปู่มเหสักข์
      - มหรสพคบงัน หรือการแสดงกิจกรรมของลูกหลานชาวภูไท
ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ

 

  วันที่ 6 เมษายน 2549 

  รายละเอียดแบบกราฟ

งบประมาณในการดำเนินโครงการ
รายละเอียดงรบประมาญ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
      1. เด็ก เยาวชน ประชาชนในท้องถิ่นเห็นความสำคัญของขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ในท้องถิ่น และร่วมกันฟื้นฟู อนุรักษ์ให้คงอยู่สืบต่อไป
      2. ประชาชนทุกชุมชน ได้ร่วมกิจกรรม เกิดความสามัคคีในครอบครัวและชุมชนอันจะนำไปสู่ชุมชนที่เข้มแข็งต่อไป
      3. ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของชาวภูไทเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น
เป้าหมาย
      มีการจัดงานประเพณีภูไทรำลึกขึ้นบริเวณศาลเจ้าปู่มเหสักข์ เพื่อให้ประชาชนชาววาริชภูมิและประชาชนบริเวณใกล้เคียงได้เข้าร่วมงาน