เทศบาลเมืองยโสธร
โครงการเด่นของเทศบาล
ประวัติเทศบาล
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  
เริ่มค้นหา
เทศบาลเมืองยโสธร > ประวัติเทศบาล  

ประวัติเทศบาล

การอภิปราย
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลเมืองยโสธร
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศและนโยบาย
ภารกิจเทศบาล
พันธกิจเทศบาล
งบประมาณ ปี 53
แผนพัฒนาเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านอื่นๆ
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองคลัง
กองช่าง
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
อื่นๆ
เอกสารเผยแพร่
ติดต่อเทศบาล
ปฏิทินกิจกรรม
Modify settings and columns

ตัวอย่าง-ประวัติความเป็นมา

 

เทศบาลเมืองยโสธรตั้งอยู่ที่ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ได้รับจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลยโสธร อำเภอยโสธร จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2487 เมื่ออำเภอยโสธร ยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัดยโสธร ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 10 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2515 เทศบาลตำบลยโสธร จึงได้เปลี่ยนฐานะเป็นเทศบาลเมืองยโสธร ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2515

อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร

พื้นที่รับผิดชอบ
เทศบาลเมืองยโสธร มีพื้นที่ 9.7 ตารางกิโลเมตร มีชุมชน 23 ชุมชน

จำนวนประชากรและครัวเรือน
เทศบาลเมืองยโสธรมีประชากรทั้งสิ้นจำนวน 22,240 คน ชาย 11,041 คน หญิง 11,199 คน บ้านจำนวน 6,135 บ้าน ครัวเรือนจำนวน 6,135 ครัวเรือน ( อัตราการเพิ่มตามธรรมชาติร้อยละ 0.47 ( ปี 2545 ) ข้อมูลจากยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยโสธร )
ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 2,330 คน ต่อตารางกิโลเมตร

การคาดการณ์จำนวนประชากร ประชากรอยู่อาศัยหรือตามทะเบียนราษฎรในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองยโสธร คาดว่าจะมีประชากรในปี พ. ศ. 2544 , 2549 , 2559 จะเพิ่มขึ้นเป็น 23,626 คน , 24,899 คน และ28,541 คน ตามลำดับ แต่ถ้าคำนวณรวมกับประชากรแฝง ซึ่งไม่ได้แจ้งไว้ในทะเบียนราษฎร น่าจะเป็น 34,327 คน , 36,356 คน และ 41,607 คน ตามลำดับ